ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 2/2562

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ธีญาดา

โง้วตระกูล

/

/

/

 

/

/

/

/

2

ธนภรณ์

เจริญยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ปภาวรินทร์

หน่วงเหนี่ยว

/

/

/

/

/

/

/

/

4

พรธิดา

แสงจันทร์

/

 

 

 

 

 

 

 

5

รุษญา

สุกหอม

/

/

/

/

/

/

 

 

6

ณัฐณิชา

แสนบุตร

/

/

 

 

 

 

 

 

7

กมลชนก

เหล่าเขตกิจ

/

/

/

/

/

/

 

 

8

ชลธิชา

ทองจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

9

นัทชา

สนธิ

/

/

 

 

 

 

 

 

10

ศรัณย์พร

พูนกลาง

/

/

 

 

 

 

 

 

11

สิรินยา

มะโนนึก

/

/

/

/

/

/

 

 

12

พัฑฒิดา

โชคสินสมบูรณ์

/

/

 

 

 

 

 

 

13

ณัฐภรณ์

วงศ์คูณ

/

/

 

 

 

 

 

 

14

ดวงเดือน

เสียงยิ่ง

/

/

/

/

/

/

 

 

15

ปาณิศา

แสนท้าว

/

/

 

 

 

 

 

 

16

วรกานต์

จุ้ยนิ่ม

/

/

 

 

 

 

 

 

17

สโรชา

มุ่งหมาย

/

/

 

 

 

 

 

 

18

สุชาดา

ทวีเหลือ

/

/

 

 

 

 

 

 

19

อัญชนา

ลิ้นจี่

/

/

 

 

 

 

 

 

20

กันยรัตน์

แซ่จู

/

/

 

 

 

/

 

 

21

กัลยลักษณ์

หมายมั่น

/

/

 

 

 

 

 

 

22

จารุกัญญ์

เละทะนะ

/

/

 

 

 

 

 

 

23

ฐิติมา

คำพันธ์

/

/

 

 

 

 

 

 

24

หนึ่งฤทัย

ยะวาวงศ์

/

 

 

 

 

 

 

 

25

ธิญาดา

แช่มมูล

/

/

/

 

 

 

 

 

26

ปฏิญญา

พรมโส

/

/

/

/

/

/

 

 

27

ฐิตาภา

ทนานง

/

 

 

 

 

 

 

 

28

จิดาภา

ใจตรง

/

/

/

 

 

 

 

 

29

นิลยา

ใจดี

/

 

 

 

 

 

 

 

30

สุพรรษา

ขันทะวัต

/

/

 

 

 

 

 

 

31

พัชราภรณ์

ทวีสุข

/

/

 

 

 

 

 

 

32

จิรนันท์

ศิลปักษา

/

/

/

/

/

/

 

 

33

นิภัทรา

สีดำ

/

/

 

 

 

 

 

 

34

วราภรณ์

หล้าคอม

/

 

 

 

 

 

 

 

 

update 22/02/63 (16.00 น.)