ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 2/2562

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

1

โชติกา

พิทักษ์พิทยาพล

/

/

/

/

/

/

 

 

2

พุธิตา

ดวงใจ

/

/

/

/

/

/

/

 

3

สุทธอร

บัวไพร

/

 

 

 

 

 

 

 

4

ปภาวรินทร์

ธรรมบุตร

/

 

 

 

 

 

 

 

5

วริศรา

ยังเจริญ

/

/

 

 

 

 

 

 

6

สุวรรณี

ผาเหลา

/

 

 

 

 

 

 

 

7

อรอารีย์ญา

ชูญาติ

/

/

/

/

/

/

/

 

8

จุฑาเนตร

มหาวงศ์

/

 

 

 

 

 

 

 

9

ดุสิตา

ยะปะเตา

/

 

 

 

 

 

 

 

10

นันท์นภัส

อยู่เจริญ

/

/

/

/

 

 

 

 

11

พรธิภา

สมพงษ์

/

 

 

 

 

/

 

 

12

ชุติมา

ฤกษ์เจ็ดณี

/

 

 

 

 

 

 

 

13

ณริตศรา

ช้างน้อย

/

/

/

/

/

/

 

 

14

นันท์นภัส

ดารากร ณ อยุธยา

/

 

 

 

 

 

 

 

15

กนกพร

กมลกลาง

/

 

 

 

 

/

 

 

16

แก้วสุพัฒตรา

กัลยา

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ปทิตตา

พรศิระ

/

/

/

/

/

/

/

/

18

วริศราภรณ์

ไชยกิจ

/

 

 

 

 

 

 

 

19

วิชิดา

หว่างแสง

/

 

 

 

 

 

 

 

20

วรรณิษา

ศิริระพร

/

 

 

 

 

 

 

 

21

ชนมน

หุ้มกระโทก

 

 

 

 

 

 

 

 

22

ฟารีดาร์

แซ่ลี้

 

 

 

 

 

 

 

 

23

วิชุดา

สุธรรมวงศ์

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ณัฎฐณิชา

ตะราษี

/

 

 

 

 

 

 

 

25

บัณฑิตา

จันทะท้าว

/

 

 

 

 

 

 

 

26

ธิดารัตน์

สายบุญมี

/

 

 

 

 

 

 

 

27

นาเดีย

ปานไหล่

 

 

 

 

 

 

 

 

28

กนกวรรณ

อรุณมณี

/

 

 

 

 

 

 

 

29

กนกวรรณ

ชุนไธสง

/

 

 

 

 

 

 

 

30

กรกมล

วิเศษศิลป์

/

 

 

 

 

 

 

 

31

ชลธิชา

แจ่มเจริญพิศาล

/

 

 

 

 

 

 

 

32

ณิชกานต์

ศุทธิรัตน์ธำรง

/

 

 

 

 

 

 

 

33

นันทกานต์

ยาคำ

/

 

 

 

 

 

 

 

34

บุษกล

ย่างเยื้อง

/

/

/

/

/

/

/

/

35

พรนัชชา

วิวัฒน์บุตรสิริ

/

/

/

/

 

 

 

 

36

พรประภา

จันทะคาม

/

 

 

 

 

 

 

 

37

มนัสนันท์

แสงคำเจริญ

/

/

/

/

 

 

 

 

38

รวิพร

พยงค์ศรี

/

/

 

 

 

 

 

 

39

รุ่งฤดี

ศรีโบราณ

/

 

 

 

 

 

 

 

40

ณัชฌา

บุญธาราวรรณ

/

/

/

/

/

/

/

/

 

update 22/02/63 (16.00 น.)