ม.ต้น

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 1

 

วิชา ยากับชีวิต (ว22204) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 , 2/5

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

7 พ.ย. 57 1.

ม.2/4

เลขที่ 22

ด.ญ.บุษกร สุขสำโรง

  2.

ม.2/4

เลขที่ 23

ด.ญ.บุญฑริก เจริญทอง

8 พ.ย. 57 3.

ม.2/4

เลขที่ 20

ด.ญ.นวภรณ์ กุลเจริญสินชล 

  4.

ม.2/4

เลขที่ 24

ด.ญ.อริญรดา คุปติชน 

  5.

ม.2/4

เลขที่ 49

ด.ญ.ศศิมา วรรณชาติ

  6.

ม.2/4

เลขที่ 47

ด.ญ.วรดา  ธุวพรนิธิ

  7.

ม.2/4

เลขที่ 10

ด.ญ.อาริส รุ่งเจริญ

  8.

ม.2/4

เลขที่ 17

ด.ญ.กฤษณาศิริ  สาวะบุญ 

11 พ.ย. 57 9.

ม.2/4

เลขที่ 34

ด.ญ.นงลักษณ์   สุขเกษมถาพร  

  10.

ม.2/4

เลขที่ 32

ด.ญ.จินดารัตน์   เอี่ยมเจริญ  

  11.

ม.2/4

เลขที่ 3

ด.ญ.กุมภา    เชิดชูสุวรรณ  

26 พ.ย. 57 12.

ม.2/4

เลขที่ 18

ด.ญ.ดวงกมล  ใจยั่งยืน

  13.

ม.2/4

เลขที่ 25

ด.ญ.ภัสสร อาจสัตรู

27 พ.ย. 57 14.

ม.2/4

เลขที่ 40

ด.ญ.กัญญารัตน์ สิริสุรชัชวาล

  15.

ม.2/4

เลขที่ 28

ด.ญ.พัชรี ไวอติวัฒ

30 พ.ย. 57 16.

ม.2/4

เลขที่ 36

ด.ญ.มธุมิศร กุลพญา

1 ธ.ค. 57 17.

ม.2/4

เลขที่ 2

ด.ญ.วิยดา อัศวพรเกษม

2 ธ.ค. 57 18.

ม.2/4

เลขที่ 41

ด.ญ.ทิพย์อักษร แจ่มสอาด

3 ธ.ค. 57 19.

ม.2/4

เลขที่ 6

ด.ญ.พิชชานันท์ ปิยเดชพงศ์ธาริน 

4 ธ.ค. 57 20.

ม.2/4

เลขที่ 8

ด.ญ.วรกมล ร้อยหมื่น

10 ธ.ค. 57 21.

ม.2/4

เลขที่ 45

ด.ญ.พิชดาพร เหลี่ยมพิมาย

11 ธ.ค. 57 22.

ม.2/4

เลขที่ 33

ด.ญ.จิราวรรณ วังคำลุน

12 ธ.ค. 57 23.

ม.2/4

เลขที่ 4

ด.ญ.ขวัญชนก แสงโชติ

13 ธ.ค. 57 24.

ม.2/4

เลขที่ 9

ด.ญ.วรรณวิสา ศรีเครือ

  25.

ม.2/4

เลขที่ 30

ด.ญ.สุภาพร ผดุงกาย

  26.

ม.2/4

เลขที่ 7

ด.ญ.เยาวเรศ บุญประกอบ

  27.

ม.2/4

เลขที่ 5

ด.ญ.บัณฑิตา โชติรัตน์

  28.

ม.2/4

เลขที่ 14

ด.ญ.พรปวีณ์  เเซ่เตีย 

17 ธ.ค. 57 29.

ม.2/4

เลขที่ 48

ด.ญ.ศศิกานต์ มอญขาม

18 ธ.ค. 57 30.

ม.2/4

เลขที่ 11

ด.ญ.ญาณิศา พันจง

19 ธ.ค. 57 31.

ม.2/4

เลขที่ 13

ด.ญ.นริศรา กลั่นหอม

  32.

ม.2/4

เลขที่ 44

ด.ญ.พรรณนภา ทับทิมพายัพ

20 ธ.ค. 57 33.

ม.2/4

เลขที่ 12

ด.ญ.ฐิตาพร เพ็งคง

22 ธ.ค. 57 34.

ม.2/4

เลขที่ 23

ด.ญ.บุญฑริก เจริญทอง

27 ธ.ค. 57 35.

ม.2/4

เลขที่ 27

ด.ญ.ทรายพร โมราชาติ

29 ธ.ค. 57 36.

ม.2/4

เลขที่ 1

ด.ญ.บุรัสกร โรจน์ประเสริฐสุด

3 ม.ค. 58 37.

ม.2/5

เลขที่ 2

ด.ญ.ดวงกมล ธาสุกรี

28 ม.ค. 58 38.

ม.2/4

เลขที่ 50

ด.ญ.สุนิลตรา ราชสีห์

30 ม.ค. 58 39.

ม.2/4

เลขที่ 42

ด.ญ.ทิพวรรณ หารชัยพา

  40.

ม.2/4

เลขที่ 43

ด.ญ.ธนพร กองศิริ

  41.

ม.2/4

เลขที่ 4

ด.ญ.ขวัญชนก แสงโชติ

  42.

ม.2/5

เลขที่ 37

ด.ญ.จุฑารัตน์  พิสุทธิพงศ์

31 ม.ค. 58 43.

ม.2/5

เลขที่ 18

ด.ญ.กันธิชา สังข์สุข

2 ก.พ. 58 44.

ม.2/5

เลขที่ 23

ด.ญ.วณิศรา รอดสัมฤทธิ์

  45.

ม.2/5

เลขที่ 11

ด.ญ.นันทิยา ธุระธรรม