ม.ต้น

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 6

 

วิชา ยากับชีวิต (ว22204) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 , 2/5

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

13 ธ.ค. 57 1.

ม.2/4

เลขที่ 8

ด.ญ.วรกมล ร้อยหมื่น

  2.

ม.2/4

เลขที่ 34

ด.ญ.นงลักษณ์ สุขเกษมสถาพร

  3.

ม.2/4

เลขที่ 14

ด.ญ.พรปวีณ์ เเซ่เตีย

14 ธ.ค. 57 4.

ม.2/4

เลขที่ 47

ด.ญ.วรดา  ธุวพรนิธิ  

  5.

ม.2/4

เลขที่ 17

ด.ญ.กฤษณาศิริ สาวะบุญ

  6.

ม.2/4

เลขที่ 18

ด.ญ.ดวงกมล  ใจยั่งยืน

17 ธ.ค. 57 7.

ม.2/4

เลขที่ 36

ด.ญ.มธุมิศร กุลพญา

  8.

ม.2/4

เลขที่ 41

ด.ญ.ทิพย์อักษร แจ่มสอาด

  9.

ม.2/4

เลขที่ 45

ด.ญ.พิชดาพร เหลี่ยมพิมาย

  10.

ม.2/4

เลขที่ 48

ด.ญ.ศศิกานต์ มอญขาม

18 ธ.ค. 57 11.

ม.2/4

เลขที่ 11

ด.ญ.ญาณิศา พันจง

  12.

ม.2/4

เลขที่ 33

ด.ญ.จิราวรรณ  วังคำลุน

19 ธ.ค. 57 13.

ม.2/4

เลขที่ 13

ด.ญ.นริศรา กลั่นหอม

  14.

ม.2/4

เลขที่ 44

ด.ญ.พรรณนภา ทับทิมพายัพ

  15.

ม.2/4

เลขที่ 28

ด.ญ.พัชรี ไวอติวัฒ

20 ธ.ค. 57 16.

ม.2/4

เลขที่ 12

ด.ญ.ฐิตาพร เพ็งคง

24 ธ.ค. 57 17.

ม.2/4

เลขที่ 40

ด.ญ.กัญญารัตน์ สิริสุรชัชวาล

27 ธ.ค. 57 18.

ม.2/4

เลขที่ 6

ด.ญ.พิชชานันท์ ปิยเดชพงศ์ธาริน

  19.

ม.2/4

เลขที่ 27

ด.ญ.ทรายพร โมราชาติ

1 ม.ค. 58 20.

ม.2/4

เลขที่ 9

ด.ญ.วรรณวิสา ศรีเครือ

  21.

ม.2/4

เลขที่ 7

ด.ญ.เยาวเรศ บุญประกอบ

  22.

ม.2/4

เลขที่ 5

ด.ญ.บัณฑิตา โชติรัตน์

  23.

ม.2/4

เลขที่ 30

ด.ญ.สุภาพร ผดุงกาย

3 ม.ค. 58 24.

ม.2/5

เลขที่ 2

ด.ญ.ดวงกมล ธาสุกรี

27 ม.ค. 58 25.

ม.2/4

เลขที่ 32

ด.ญ.จินดารัตน์  เอี่ยมเจริญ

28 ม.ค. 58 26.

ม.2/4

เลขที่ 50

ด.ญ.สุนิลตรา ราชสีห์

30 ม.ค. 58 27.

ม.2/4

เลขที่ 42

ด.ญ.ทิพวรรณ หารชัยพา

  28.

ม.2/4

เลขที่ 43

ด.ญ.ธนพร กองศิริ

  29.

ม.2/5

เลขที่ 37

ด.ญ.จุฑารัตน์  พิสุทธิพงศ์

31 ม.ค. 58 30.

ม.2/5

เลขที่ 18

ด.ญ.กันธิชา สังข์สุข

2 ก.พ. 58 31.

ม.2/5

เลขที่ 23

ด.ญ.วณิศรา รอดสัมฤทธิ์

  32.

ม.2/5

เลขที่ 11

ด.ญ.นันทิยา ธุระธรรม