ม.ต้น

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 7

 

วิชา ยากับชีวิต (ว22204) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 , 2/5

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

27 ธ.ค. 57 1.

ม.2/4

เลขที่ 41

ด.ญ.ทิพย์อักษร แจ่มสอาด

  2.

ม.2/4

เลขที่ 6

ด.ญ.พิชชานันท์ ปิยเดชพงศ์ธาริน

  3.

ม.2/4

เลขที่ 17

ด.ญ.กฤษณาศิริ  สาวะบุญ

  4.

ม.2/4

เลขที่ 27

ด.ญ.ทรายพร โมราชาติ

28 ธ.ค. 57 5.

ม.2/4

เลขที่ 18

ด.ญ.ดวงกมล  ใจยั่งยืน

29 ธ.ค. 57 6.

ม.2/4

เลขที่ 33

ด.ญ.จิราวรรณ วังคำลุน

  7.

ม.2/4

เลขที่ 34

ด.ญ.นงลักษณ์ สุขเกษมสถาพร

31 ธ.ค. 57 8.

ม.2/4

เลขที่ 47

ด.ญ.วรดา  ธุวพรนิธิ

1 ม.ค. 58 9.

ม.2/4

เลขที่ 9

ด.ญ.วรรณวิสา ศรีเครือ

  10.

ม.2/4

เลขที่ 7

ด.ญ.เยาวเรศ บุญประกอบ

  11.

ม.2/4

เลขที่ 5

ด.ญ.บัณฑิตา โชติรัตน์

  12.

ม.2/4

เลขที่ 30

ด.ญ.สุภาพร ผดุงกาย

3 ม.ค. 58 13.

ม.2/5

เลขที่ 2

ด.ญ.ดวงกมล ธาสุกรี

4 ม.ค. 58 14.

ม.2/4

เลขที่ 40

ด.ญ.กัญญารัตน์ สิริสุรชัชวาล

14 ม.ค. 58 15.

ม.2/4

เลขที่ 8

ด.ญ.วรกมล ร้อยหมื่น 

24 ม.ค. 58 16.

ม.2/4

เลขที่ 44

ด.ญ.พรรณนภา ทับทิมพายั

  17.

ม.2/4

เลขที่ 14

ด.ญ.พรปวีณ์ เเซ่เตีย

27 ม.ค. 58 18.

ม.2/4

เลขที่ 32

ด.ญ.จินดารัตน์  เอี่ยมเจริญ

28 ม.ค. 58 19.

ม.2/4

เลขที่ 50

ด.ญ.สุนิลตรา ราชสีห์

29 ม.ค. 58 20.

ม.2/4

เลขที่ 45

ด.ญ.พิชดาพร เหลี่ยมพิมาย

30 ม.ค. 58 21.

ม.2/4

เลขที่ 42

ด.ญ.ทิพวรรณ หารชัยพา

  22.

ม.2/4

เลขที่ 43

ด.ญ.ธนพร กองศิริ

  23.

ม.2/5

เลขที่ 37

ด.ญ.จุฑารัตน์  พิสุทธิพงศ์

31 ม.ค. 58 24.

ม.2/5

เลขที่ 18

ด.ญ.กันธิชา สังข์สุข

2 ก.พ. 58 25.

ม.2/5

เลขที่ 23

ด.ญ.วณิศรา รอดสัมฤทธิ์

  26.

ม.2/5

เลขที่ 11

ด.ญ.นันทิยา ธุระธรรม