ม.ต้น

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 9

 

วิชา ยากับชีวิต (ว22204) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 , 2/5

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

9 ม.ค. 58 1.

ม.2/4

เลขที่ 34

ด.ญ.นงลักษณ์. สุขเกษมสถาพร

10 ม.ค. 58 2.

ม.2/4

เลขที่ 17

ด.ญ.กฤษณาศิริ  สาวะบุญ

11 ม.ค. 58 3.

ม.2/4

เลขที่ 47

ด.ญ.วรดา  ธุวพรนิธิ  

14 ม.ค. 58 4.

ม.2/4

เลขที่ 18

ด.ญ.ดวงกมล  ใจยั่งยืน

  5.

ม.2/4

เลขที่ 41

ด.ญ.ทิพย์อักษร แจ่มสอาด

  6.

ม.2/4

เลขที่ 8

ด.ญ.วรกมล ร้อยหมื่น 

18 ม.ค. 58 7.

ม.2/5

เลขที่ 2

ด.ญ.ดวงกมล ธาสุกรี

21 ม.ค. 58 8.

ม.2/4

เลขที่ 40

ด.ญ.กัญญารัตน์ สิริสุรชัชวาล

24 ม.ค. 58 9.

ม.2/4

เลขที่ 44

ด.ญ.พรรณนภา ทับทิมพายั

28 ม.ค. 58 10.

ม.2/4

เลขที่ 50

ด.ญ.สุนิลตรา ราชสีห์

  11.

ม.2/4

เลขที่ 6

ด.ญ.พิชชานันท์ ปิยเดชพงศ์ธาริน

29 ม.ค. 58 12.

ม.2/4

เลขที่ 45

ด.ญ.พิชดาพร เหลี่ยมพิมาย

30 ม.ค. 58 13.

ม.2/4

เลขที่ 42

ด.ญ.ทิพวรรณ หารชัยพา

  14.

ม.2/4

เลขที่ 43

ด.ญ.ธนพร กองศิริ

  15.

ม.2/5

เลขที่ 37

ด.ญ.จุฑารัตน์  พิสุทธิพงศ์

31 ม.ค. 58 16.

ม.2/5

เลขที่ 18

ด.ญ.กันธิชา สังข์สุข

2 ก.พ. 58 17.

ม.2/5

เลขที่ 23

ด.ญ.วณิศรา รอดสัมฤทธิ์

  18.

ม.2/5

เลขที่ 11

ด.ญ.นันทิยา ธุระธรรม