ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 1

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)  ภาคเรียนที่ 2/2556 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

8 พ.ย. 56 1.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.ธารารัตน์ แก้วนิตย์

  2.

ม.5/6

เลขที่ 26

น.ส.วรินทร บูรพาพิรุณ

  3.

ม.5/5

เลขที่ 16

น.ส.เตือนใจ  พรหมทา

  4.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.วนิดา มะปะเม

  5.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.จุไรรัตน์  ไทยประดิษฐ์

  6.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ศรัณยา จันทาทุม

  7.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.ไหมแพร ทองคำ

  8.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.โชติกา พองาม

  9.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ศรัณยา  พึ่งกริม

  10.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ปรียานุช  ระคราม

  11.

ม.5/7

เลขที่ 2

น.ส.ศิปรางค์  ศิริ

  12.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.พรภินันท์ โคจรานุศาสน์ 

  13.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.กมลวรรณ ปรางศรี

  14.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.กมลวรรณ จันเกลี้ยง

  15.

ม.5/5

เลขที่ 38

น.ส.ชญตา นามมลตรี

  16.

ม.5/6

เลขที่ 32

น.ส.ณัชชา   โลหะเลิศวิกรัย

  17.

ม.5/6

เลขที่ 45

น.ส.อัลญา อุทุมภา

  18.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.ชลธิชา  แพรดำ  

  19.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.วรรณพร   แซ่ลี้

  20.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ปันชิกา  สงเคราะห์พันธุ์  

9 พ.ย. 56 21.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.อัชฌา  จันทร์ละมูล

  22.

ม.5/6

เลขที่ 4

น.ส.ชนานันท์  ชัยภูริมาศ

  23.

ม.5/7

เลขที่ 34

น.ส.ปวิชญา  วลีสุขสันต์

  24.

ม.5/7

เลขที่ 25

น.ส.รุ่งรวี   ขมเล็ก

  25.

ม.5/7

เลขที่ 18

น.ส.กาญจนา เรืองเดช  

  26.

ม.5/7

เลขที่ 25

น.ส.สุทธวรรณ  สุวรรณวงศ์  

  27.

ม.5/6

เลขที่ 7

น.ส.กาญจนาพร อำพันธ์ทอง

  28.

ม.5/7

เลขที่ 26

น.ส.สุทธวรรณ  สุวรรณวงศ์

  29.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.สุวิมล เงินชัยโรจน์

  30.

ม.5/5

เลขที่ 39

น.ส.ธนาภรณ์ มโนศักดิ์เสรี 

  31.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส. เกศริน เจริญรัตน์

  32.

ม.5/7

เลขที่ 24

น.ส.สิริรัตน์ โฆษิตพนิตกุล

  33.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.สิริยากร อังคณากร 

  34.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.มณฑกานต์  วงศ์ประทุม

  35.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.ปภาวดี  โต๊ะซา

  36.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐมน  ผิวผ่อง

  37.

ม.5/7

เลขที่ 40

น.ส.อุไรวรรณ รักโคตร

  38.

ม.5/6

เลขที่ 39

น.ส.รัตนา ญาติภัตร์

  39.

ม.5/7

เลขที่ 10

น.ส.พรนภา  พฤทธิพัฒกุล 

  40.

ม.5/6

เลขที่ 16

น.ส.วิภารัตน์ ขวกสูงเนิน

  41.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.วรรณพา ยังจรูญ

  42.

ม.5/5

เลขที่ 10

น.ส.ณัฐชยา พิศุทธิ์โกมล

10 พ.ย. 56 43.

ม.5/7

เลขที่ 17

น.ส.อลิษา  มูลสาร

  44.

ม.5/6

เลขที่ 38

น.ส.พัชราภรณ์ ชาวนาฝ้าย

  45.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ภาวรัณรัตน์  ตันอิ่ม

  46.

ม.5/7

เลขที่ 27

น.ส.เพชรรักษ์  เกษมศิลป์

  47.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.อธิฎิญาพร  สายเมฆ

  48.

ม.5/7

เลขที่ 22

น.ส.พิชชากร นิตจังหรีด

  49.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.อนันดา  อารีพูนสวัสดิ์ 

  50.

ม.5/7

เลขที่ 15

น.ส.เบญดา นุนาบี

  51.

ม.5/5

เลขที่ 40

น.ส.เมจกา เปี่ยมนพุณ

  52.

ม.5/7

เลขที่ 37

น.ส.รัตติยา เกิดอยู่

  53.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ธนัญญา  ศรีโกศัย  

  54.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.พรประภา  สุสะสินธุ์

  55.

ม.5/7

เลขที่ 9

น.ส.ชลมารค บุญมี

  56.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา  สุทธิพงศ์เกียรติ์

  57.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.จุฑามาศ  หงษ์สุวรรณ

  58.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.จิตตินันท์  แจ้งไพร

  59.

ม.5/6

เลขที่ 2

น.ส.กัญญารัตน์  ซินแต

  60.

ม.5/6

เลขที่ 18

น.ส.จริญญา ทองมี

  61.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรภัค สุขเเก้ว

  62.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.จิดาภา ทับทิม

  63.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.เมธาพร  น้อยม่วง 

  64.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.พรทิพย์  การปลื้มจิตต์ 

  65.

ม.5/7

เลขที่ 8

น.ส.ณัฐวิภา   คงแก้ว  

  66.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ปุณยวีร์  แจ้งไพร

  67.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.ศิริรัตนื  รางวรรณา

  68

ม.5/5

เลขที่ 44

น.ส.พิชามญชุ์ เจริญสุข

11 พ.ย. 56 69.

ม.5/6

เลขที่ 36

น.ส.ศรินรัตน์ วสุวิชญพัฒน์

  70.

ม.5/6

เลขที่ 31

น.ส.ชลธิดา   แซ่โฮ้

  71.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.พรพิมล  จีนเจนกิจ

  72.

ม.5/7

เลขที่ 4

น.ส.อินทิรา สีสุกขี

  73.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.สลิตรา พวงศรี 

  74.

ม.5/7

เลขที่ 32

น.ส.นฤมล   ดารณีพันธ์

  75.

ม.5/7

เลขที่ 33

น.ส.น้ำฝน   อินกาย

  76.

ม.5/7

เลขที่ 39

น.ส.อัญชลิกา   โกวาปี

  77.

ม.5/7

เลขที่ 35

น.ส.พรนภา นิลนิยม

  78.

ม.5/7

เลขที่ 28

น.ส.กัลย์สุดา มนตรีนภากร

  79.

ม.5/6

เลขที่ 14

น.ส.พิมพ์ ไชยจันทร์

12 พ.ย. 56 80.

ม.5/6

เลขที่ 15

น.ส.วรวรรณ   ปะคำ

  81.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.รัตนาภรณ์ ประภาวงศ์

  82.

ม.5/7

เลขที่ 20

น.ส. ณัฐมล วรบุญญา

13 พ.ย. 56 83.

ม.5/6

เลขที่ 17

น.ส.ศรัณยา นารีรัก

  84.

ม.5/6

เลขที่ 44

น.ส.อรญา ดอกขมิ้น

  85.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.รัตติยา เพ็งผกา

  86.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.ประภาพร เหมืองหม้อ

14 พ.ย. 56 87.

ม.5/7

เลขที่ 21

น.ส.วิสาขา เข็มขจร

  88.

ม.5/7

เลขที่ 10

น.ส.พรนภา พฤทธิพัฒกุล

  89.

ม.5/7

เลขที่ 30

น.ส.ธัญหทัย จัตุชัย

15 พ.ย. 56 90.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.ณัชชา ศิริธารกุล

  91.

ม.5/7

เลขที่ 36

น.ส.พัชราพร   จิตมั่น

  92.

ม.5/7

เลขที่ 29

น.ส.จิรัตฐิญา ช่วยแก้ว

  93.

ม.5/7

เลขที่ 6

น.ส.กนกพร สารรักษ์ 

  94.

ม.5/7

เลขที่ 14

น.ส.นัทธมน แซ่อึ้ง

16 พ.ย. 56 95.

ม.5/6

เลขที่ 30

น.ส.กาญจนา บุญแท้

  96.

ม.5/7

เลขที่ 7

น.ส.จิตติกานต์ เงินอำนวยผล

20 พ.ย. 56 97.

ม.5/7

เลขที่ 35

น.ส.พรนภา นิลนิยม  

21 พ.ย. 56 98.

ม.5/7

เลขที่ 3

น.ส.ธมนวรรณ  อาลี

  99.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยสอน

22 พ.ย. 56 100.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.ณัฐชา  อัตยา

23 พ.ย. 56 101.

ม.5/6

เลขที่ 12

น.ส.จีรนันท์  ทัศนัย  

24 พ.ย. 56 102.

ม.5/6

เลขที่ 27

น.ส.สกุลรัตน์ สุขเจริญ

  103.

ม.5/7

เลขที่ 3

น.ส.ธมนวรรณ  อาลี

28 พ.ย. 56 104.

ม.5/5

เลขที่ 12

น.ส.สุวิชา มิ่งชัย

6 ธ.ค. 56 105.

ม.5/7

เลขที่ 16

น.ส.กิตติยา มาพันธ์

8 ธ.ค. 56 106.

ม.5/6

เลขที่ 1

น.ส.สุพิชชา ลิขิตปรีดา

  107.

ม.5/6

เลขที่ 6

น.ส.วรรณธิชา  ชำนาญอักษร

16 ธ.ค. 56 108.

ม.5/7

เลขที่ 5

น.ส.ไอริณ  สุดเกตุ

17 ก.พ. 57 109.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.พรรณปพร  เลิศเจริญสถาพร

  110.

ม.5/6

เลขที่ 3

น.ส.ชญานิศ อรรคพิณ

18 ก.พ. 57 111.

ม.5/6

เลขที่ 9

น.ส.วาสนา อรบุตร

19 ก.พ. 57 112.

ม.5/7

เลขที่ 19

น.ส.จิรัชญา โสจันทึก

  113.

ม.5/7

เลขที่ 23

น.ส.รุ่งฤดี  อิ่มเจริญ 

20 ก.พ. 57 114.

ม.5/7

เลขที่ 17

น.ส.อลิษา มูลสาร