ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 2

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)  ภาคเรียนที่ 2/2556 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

15 พ.ย. 56 1.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.ธารารัตน์ แก้วนิตย์

  2.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.สิริยากร อังคณากร

  3.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.วนิดา   มะปะเม 

  4.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.พรภินันท์ โคจรานุศาสน์

  5.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.จุไรรัตน์  ไทยประดิษฐ์

  6.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส. พรภินันท์ โคจรานุศาสน์

  7.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.ชลธิชา แพรดำ

  8.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.อัชฌา  จันทร์ละมูล

  9.

ม.5/7

เลขที่ 25

น.ส.รุ่งรวี  ขมเล็ก

  10.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.ปภาวดี โต๊ะซา

  11.

ม.5/7

เลขที่ 36

น.ส.พัชราพร   จิตมั่น

  12.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ศรัณยา  พึ่งกริม

  13.

ม.5/6

เลขที่ 15

น.ส.วรวรรณ  ปะคำ

  14.

ม.5/7

เลขที่ 29

น.ส.จิรัตฐิญา ช่วยแก้ว 

  15.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.โชติกา พองาม

  16.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ปรียานุช  ระคราม

  17.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.ไหมแพร  ทองคำ

  18.

ม.5/7

เลขที่ 26

น.ส.สุทธิวรรณ สุวรรณวงศ์

  19.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ปรียานุช  ระคราม

  20.

ม.5/7

เลขที่ 30

น.ส.ธัญหทัย จัตุชัย

  21.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ศรัณยา   จันทาทุม

  22.

ม.5/7

เลขที่ 6

น.ส.กนกพร สารรักษ์

  23.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.สุวิมล เงินชัยโรจน์

  24.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.มณฑกานต์ วงศ์ประทุม

  25.

ม.5/7

เลขที่ 10

น.ส.พรนภา พฤทธิพัฒกุล

  26.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.วรรณพา ยังจรูญ

  27.

ม.5/7

เลขที่ 14

น.ส.นัทธมน แซ่อึ้ง 

  28.

ม.5/6

เลขที่ 4

น.ส.ชนานันท์ ชัยภูริมาศ

  29.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.อธิฏิญาพร  สายเมฆ

  30.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.กมลวรรณ จันเกลี้ยง

  31.

ม.5/7

เลขที่ 4

น.ส.อินทิรา สีสุกขี

  32.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.จุฑามาศ  หงษ์สุวรรณ

16 พ.ย. 56 33.

ม.5/6

เลขที่ 18

น.ส.จริญญา ทองมี

  34.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.วรรณพร  แซ่ลี้

  35.

ม.5/7

เลขที่ 8

น.ส.ณัฐวิภา  คงแก้ว

  36.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.เกศริน เจริญรัตน์

  37.

ม.5/5

เลขที่ 39

น.ส.ธนาภรณ์  มโนศักดิ์เสรี

  38.

ม.5/7

เลขที่ 32

น.ส.นฤมล   ดารณีพันธ์

  39.

ม.5/7

เลขที่ 33

น.ส.น้ำฝน   อินกาย  

  40.

ม.5/7

เลขที่ 39

น.ส.อัญชลิกา   โกวาปี

  41.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ธนัญญา   ศรีโกศัย

  42.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.พรประภา  สุสะสินธุ์

  43.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.สลิตรา พวงศรี

  44.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรภัถ สุขเเก้ว

  45.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐมน  ผิวผ่อง

  46.

ม.5/7

เลขที่ 2

น.ส.ศิปรางค์ ศิริ

  47.

ม.5/7

เลขที่ 40

น.ส.อุไรวรรณ รักโคตร

  48.

ม.5/6

เลขที่ 30

น.ส.กาญจนา บุญแท้

  49.

ม.5/7

เลขที่ 34

น.ส.ปวิชญา วลีสุขสันต์

  50.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.ณัชชา ศิริธารกุล

  51.

ม.5/7

เลขที่ 7

น.ส.จิตติกานต์ เงินอำนวยผล

17 พ.ย. 56 52.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.รัตติยา เพ็งผกา

  53.

ม.5/5

เลขที่ 10

น.ส.ณัฐชยา  พิศุทธิ์โกมล

  54.

ม.5/5

เลขที่ 40

น.ส.เมจกา เปี่ยมนพคุณ

  55.

ม.5/6

เลขที่ 26

น.ส.วรินทร บูรพาพิรุณ

  56.

ม.5/6

เลขที่ 39

น.ส.รัตนา ญาติภัตร์

  57.

ม.5/7

เลขที่ 24

น.ส.สิริรัตน์ โฆษิตพนิตกุล

  58.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.พรพิมล จีนเจนกิจ

  59.

ม.5/6

เลขที่ 32

น.ส.ณัชชา   โลหะเลิศวิกรัย 

  60.

ม.5/6

เลขที่ 44

น.ส.อรญา ดอกขมิ้น

  61.

ม.5/6

เลขที่ 17

น.ส.ศรัณยา นารีรัก

  62.

ม.5/6

เลขที่ 34

น.ส.เนตรนภา นิ่มละออ

  63.

ม.5/5

เลขที่ 16

น.ส.เตือนใจ พรหมทา

  64.

ม.5/6

เลขที่ 20

น.ส.ฉัตรชนก ขันธหัตถ์

  65.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.อนันดา อารีพูนสวัสดิ์

  66.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.จิตตินันท์ แจ้งไพร

  67.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.พรทิพย์ การปลื้มจิตต์

  68.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ปุณยวีร์ แจ้งไพร

  69.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.ศิริรัตน์ รางวรรณา

  70.

ม.5/6

เลขที่ 2

น.ส.กัญญารัตน์ ซินแต

  71.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.ประภาพร เหมืองหม้อ

  72.

ม.5/7

เลขที่ 18

น.ส.กาญจนา เรืองเดช

  73.

ม.5/7

เลขที่ 34

น.ส.ปวิชญา วลีสุขสันต์

  74.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.พิชามญชุ์ เจริญสุข

18 พ.ย. 56 75.

ม.5/6

เลขที่ 31

น.ส.ชลธิดา  เเซ่โฮ้ 

  76.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ภาวรัณรัตน์ ตันอิ่ม

  77.

ม.5/7

เลขที่ 27

น.ส.เพชรรักษ์ เกษมศิลป์

  78.

ม.5/7

เลขที่ 28

น.ส.กัลย์สุดา มนตรีนภากร

  79.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.กมลวรรณ ปราศรี 

20 พ.ย. 56 80.

ม.5/7

เลขที่ 22

น.ส.พิชชากร  นิตจังหรีด

  81.

ม.5/7

เลขที่ 35

น.ส.พรนภา นิลนิยม  

21 พ.ย. 56 82.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา สุทธิพงศ์เกียรติ์

  83.

ม.5/7

เลขที่ 3

น.ส.ธมนวรรณ  อาลี

  84.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยสอน

22 พ.ย. 56 85.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.ณัฐชา  อัตยา

23 พ.ย. 56 86.

ม.5/7

เลขที่ 9

น.ส.ชลมารค บุญมี

  87.

ม.5/6

เลขที่ 38

น.ส.พัชราภรณ์ ชาวนาฝ้าย

  88.

ม.5/6

เลขที่ 12

น.ส.จีรนันท์  ทัศนัย  

24 พ.ย. 56 89.

ม.5/6

เลขที่ 27

น.ส.สกุลรัตน์ สุขเจริญ

  90.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.รัตนาภณ์ ประภาวงศ์

  91.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.จิดาภา ทับทิม

  92.

ม.5/6

เลขที่ 45

น.ส.อังญา อุทุมภา

25 พ.ย. 56 93.

ม.5/7

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐมล วรบุญญา

26 พ.ย. 56 94.

ม.5/7

เลขที่ 37

น.ส.รัตติยา เกิดอยู่

28 พ.ย. 56 95.

ม.5/5

เลขที่ 12

น.ส.สุวิชา มิ่งชัย

3 ธ.ค. 56 96.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ปันชิกา   สงเคราะห์พันธุ์

6 ธ.ค. 56 97.

ม.5/7

เลขที่ 16

น.ส.กิตติยา มาพันธ์

8 ธ.ค. 56 98.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.เมธาพร  น้อยม่วง

  99.

ม.5/6

เลขที่ 1

น.ส.สุพิชชา ลิขิตปรีดา

  100.

ม.5/6

เลขที่ 6

น.ส.วรรณธิชา  ชำนาญอักษร

16 ธ.ค. 56 101.

ม.5/7

เลขที่ 5

น.ส.ไอริณ  สุดเกตุ

6 ม.ค. 57 102.

ม.5/7

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐมล วรบุญญา

  103.

ม.5/7

เลขที่ 24

น.ส.สิริรัตน์  โฆษิตพนิตกุล

7 ม.ค. 57 104.

ม.5/7

เลขที่ 35

น.ส.พรนภา นิลนิยม

  105.

ม.5/7

เลขที่ 37

น.ส.รัตติยา เกิดอยู่

  106.

ม.5/7

เลขที่ 21

น.ส.วิสาขา เข็มขจร

17 ก.พ. 57 107.

ม.5/6

เลขที่ 16

น.ส.วิภารัตน์ ขวกสูงเนิน

  108.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.พรรณปพร  เลิศเจริญสถาพร

  109.

ม.5/6

เลขที่ 3

น.ส.ชญานิศ อรรคพิณ

18 ก.พ. 57 110.

ม.5/6

เลขที่ 9

น.ส.วาสนา อรบุตร

  111.

ม.5/7

เลขที่ 15

น.ส.เบญญดา นุนาบี

  112.

ม.5/6

เลขที่ 11

น.ส.สุชิดา ทางาม

19 ก.พ. 57 113.

ม.5/7

เลขที่ 19

น.ส.จิรัชญา โสจันทึก

  114.

ม.5/6

เลขที่ 7

น.ส.กาญจนาพร  อำพันธ์ทอง

  115.

ม.5/7

เลขที่ 23

น.ส.รุ่งฤดี  อิ่มเจริญ 

20 ก.พ. 57 116.

ม.5/7

เลขที่ 17

น.ส.อลิษา มูลสาร