ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 3

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)  ภาคเรียนที่ 2/2556 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

22 พ.ย. 56 1.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.ธารารัตน์ แก้วนิตย์

  2.

ม.5/6

เลขที่ 32

น.ส.ณัชชา โลหะเลิศวิกรัย

  3.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.เตือนใจ พรหมทา

  4.

ม.5/6

เลขที่ 31

น.ส.ชลธิดา  แซ่โฮ้  

  5.

ม.5/5

เลขที่ 38

น.ส.ชญตา นามมลตรี

  6.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.จุไรรัตน์  ไทยประดิษฐ์

  7.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.พรภินันท์ โคจรานุศาสน์

  8.

ม.5/6

เลขที่ 15

น.ส.วรวรรณ  ปะคำ

  9.

ม.5/7

เลขที่ 25

น.ส.รุ่งรวี ขมเล็ก

  10.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.อัชฌา  จันทร์ละมูล

  11.

ม.5/7

เลขที่ 26

น.ส.สุทธิวรรณ  สุวรรณวงศ์

  12.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.ปภาวดี  โต๊ะซา

  13.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.วนิดา มะปะเม

  14.

ม.5/7

เลขที่ 18

น.ส.กาญจนา เรืองเดช

  15.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.อนันดา  อารีพูนสวัสดิ์

  16.

ม.5/5

เลขที่ 40

น.ส.เมจกา  เปี่ยมนพคุณ

  17.

ม.5/6

เลขที่ 26

น.ส.วรินทร บูรพาพิรุณ

  18.

ม.5/7

เลขที่ 40

น.ส.อุไรวรรณ รักโคตร

  19.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.วรรณพร แซ่ลี้

  20.

ม.5/7

เลขที่ 18

น.ส.กาญจนา เรืองเดช

  21.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ศรัณยา  พึ่งกริม

  22.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.ณัฐชา  อัตยา

  23.

ม.5/6

เลขที่ 18

น.ส.จริญญา ทองมี

  24.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.โชติกา พองาม 

  25.

ม.5/7

เลขที่ 30

น.ส.ธัญหทัย จัตุชัย

  26.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.กมลวรรณ จั้นเกลี้ยง

  27.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ปรียานุช  ระคราม

  28.

ม.5/5

เลขที่ 39

น.ส.ธนาภรณ์  มโนศักดิ์เสรี  

  29.

ม.5/7

เลขที่ 10

น.ส.พรนภา  พฤทธิพัฒกุล

  30.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.เกศริน เจริญรัตน์

  31.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.วรรณพา ยังจรูญ

  32.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.กมลวรรณ ปรางศรี

23 พ.ย. 56 33.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.พรประภา  สุสะสินธุ์

  34.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.อนันดา  อารีพูนสวัสดิ์

  35.

ม.5/7

เลขที่ 29

น.ส.จิรัตฐิญา ช่วยแก้ว

  36.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.ไหมแพร  ทองคำ

  37.

ม.5/7

เลขที่ 8

น.ส.ณัฐวิภา คงแก้ว

  38.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.ศิริรัตน์  รางวรรณา   

  39.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรภัค สุขเเก้ว 

  40.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.สุวิมล เงินชัยโรจน์

  41.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.อธิฏิญาพร  สายเมฆ

  42.

ม.5/6

เลขที่ 38

น.ส.พัชราภรณ์ ชาวนาฝ้าย

  43.

ม.5/6

เลขที่ 2

น.ส.กัญญารัตน์ ซินแต

  44.

ม.5/6

เลขที่ 12

น.ส.จีรนันท์  ทัศนัย  

  45.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.จุฑามาศ หงษ์สุวรรณ

  46.

ม.5/7

เลขที่ 7

น.ส.จิตติกานต์ เงินอำนวยผล

  47.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.ชลธิชา แพรดำ

24 พ.ย. 56 48.

ม.5/6

เลขที่ 27

น.ส.สกุลรัตน์ สุขเจริญ

  49.

ม.5/7

เลขที่ 9

น.ส.ชลมารค บุญมี

  50.

ม.5/6

เลขที่ 39

น.ส..รัตนา ญาติภัตร์

  51.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.มณฑกานต์ วงศ์ประทุม

  52.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.สิริยากร อังคณากร

  53.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ศรัณยา    จันทาทุม

  54.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา สุทธิพงศ์เกียรติ์ 

  55.

ม.5/6

เลขที่ 4

น.ส.ชนานันท์ ชัยภูริมาศ

  56.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.ประภาพร เหมืองหม้อ

  57.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.รัตนาภรณ์ ประภาวงศ์

  58.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.จิตตินันท์  แจ้งไพร

  59.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ปุณยวีร์ แจ้งไพร

  60.

ม.5/7

เลขที่ 3

น.ส.ธมนวรรณ  อาลี

  61.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.พรทิพย์  การปลื้มจิตต์

  62.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐมน ผิวผ่อง

  63.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.จิดาภา ทับทิม

  64.

ม.5/6

เลขที่ 45

น.ส.อังญา อุทุมภา

25 พ.ย. 56 65.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ธนัญญา ศรีโกศัย

  66.

ม.5/7

เลขที่ 27

น.ส.เพชรรักษ์  เกษมศิลป์

  67.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.พรพิมล จีนเจนกิจ  

  68.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.สลิตรา พวงศรี

  69.

ม.5/7

เลขที่ 22

น.ส.พิชชากร  นิตจังหรีด

  70.

ม.5/6

เลขที่ 17

น.ส.ศรัณยา นารีรัก  

  71.

ม.5/7

เลขที่ 24

น.ส.สิริรัตน์ โฆษิตพนิตกุล

  72.

ม.5/7

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐมล วรบุญญา

  73.

ม.5/7

เลขที่ 34

น.ส.ปวิชญา วลีสุขสันต์

  74.

ม.5/6

เลขที่ 28

น.ส.กนกพิชญ์ แซ่ซื้อ

  75.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ภาวรัณรัตน์ ตันอิ่ม

26 พ.ย. 56 76.

ม.5/7

เลขที่ 2

น.ส.ศิปรางค์  ศิริ

  77.

ม.5/6

เลขที่ 44

น.ส.สลิตรา  พวงศรี

  78.

ม.5/7

เลขที่ 37

น.ส.รัตติยา เกิดอยู่

  79.

ม.5/6

เลขที่ 7

น.ส.กาญจนาพร อำพันธ์ทอง

27 พ.ย. 56 80.

ม.5/7

เลขที่ 4

น.ส.อินทิรา สีสุกขี

28 พ.ย. 56 81.

ม.5/7

เลขที่ 14

น.ส.นัทธมน แซ่อึ้ง 

30 พ.ย. 56 82.

ม.5/7

เลขที่ 32

น.ส.นฤมล   ดารณีพันธ์

  83.

ม.5/7

เลขที่ 33

น.ส.น้ำฝน   อินกาย  

1 ธ.ค. 56 84.

ม.5/7

เลขที่ 14

น.ส.นัทธมน แซ่อึ้ง 

2 ธ.ค. 56 85.

ม.5/7

เลขที่ 28

น.ส.กัลย์สุดา มนตรีนภากร 

  86.

ม.5/7

เลขที่ 39

น.ส.อัญชลิกา  โกวาปี

3 ธ.ค. 56 87.

ม.5/5

เลขที่ 10

น.ส.ณัฐชยา พิศุทธิ์โกมล

4 ธ.ค. 56 88.

ม.5/7

เลขที่ 36

น.ส.พัชราพร   จิตมั่น

6 ธ.ค. 56 89.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.พิชามญชุ์ เจริญสุข

  90.

ม.5/7

เลขที่ 16

น.ส.กิตติยา มาพันธ์

7 ธ.ค. 56 91.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.รัตติยา เพ็งผกา

8 ธ.ค. 56 92.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.ณัชชา   ศิริธารกุล

  93.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.เมธาพร  น้อยม่วง

  94.

ม.5/6

เลขที่ 1

น.ส.สุพิชชา ลิขิตปรีดา

  95.

ม.5/6

เลขที่ 6

น.ส.วรรณธิชา  ชำนาญอักษร

14 ธ.ค. 56 96.

ม.5/5

เลขที่ 12

น.ส.สุวิชา มิ่งชัย

  97.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.ฐิติรตน์ ชัยสอน

6 ม.ค. 57 98.

ม.5/7

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐมล วรบุญญา

7 ม.ค. 57 99.

ม.5/7

เลขที่ 35

น.ส.พรนภา นิลนิยม

  100.

ม.5/7

เลขที่ 37

น.ส.รัตติยา เกิดอยู่

  101.

ม.5/7

เลขที่ 21

น.ส.วิสาขา เข็มขจร

19 ม.ค. 57 101.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ปันชิกา สงเคราะห์พันธุ์

16 ก.พ. 57 102.

ม.5/6

เลขที่ 30

น.ส.กาญจนา บุญแท้

17 ก.พ. 57 103.

ม.5/6

เลขที่ 16

น.ส.วิภารัตน์ ขวกสูงเนิน

  104.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.พรรณปพร  เลิศเจริญสถาพร

  105.

ม.5/6

เลขที่ 3

น.ส.ชญานิศ อรรคพิณ

18 ก.พ. 57 106.

ม.5/6

เลขที่ 9

น.ส.วาสนา อรบุตร

  107.

ม.5/7

เลขที่ 15

น.ส.เบญญดา นุนาบี

  108.

ม.5/6

เลขที่ 11

น.ส.สุชิดา ทางาม

19 ก.พ. 57 109.

ม.5/7

เลขที่ 19

น.ส.จิรัชญา โสจันทึก

  110.

ม.5/6

เลขที่ 7

น.ส.กาญจนาพร  อำพันธ์ทอง

  111.

ม.5/7

เลขที่ 23

น.ส.รุ่งฤดี  อิ่มเจริญ 

  112.

ม.5/7

เลขที่ 6

น.ส.กนกพร สารรักษ์

20 ก.พ. 57 113.

ม.5/7

เลขที่ 17

น.ส.อลิษา มูลสาร