ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 5

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)  ภาคเรียนที่ 2/2556 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

6 ธ.ค. 56 1.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.ธารารัตน์ แก้วนิตย์

  2.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.จุไรรัตน์ ไทยประดิษฐ์

  3.

ม.5/6

เลขที่ 32

น.ส.ณัชชา โลหะเลิศวิกรัย

  4.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.พรภินันท์ โคจรานุศาสน์

  5.

ม.5/6

เลขที่ 20

น.ส.ฉัตรชนก ขันธหัตถ์

  6.

ม.5/6

เลขที่ 31

น.ส.ชลธิดา  แซ่โฮ้

  7.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.วรรณพร  แซ่ลี้

  8.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.อนันดา อารีพูนสวัสดิ์

  9.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ศรัณยา  พึ่งกริม

  10.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.จุฑามาศ  หงษ์สุวรรณ

  11.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ศรัณยา  จันทาทุม  

  12.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.อัชฌา จันทร์ละมูล

  13.

ม.5/6

เลขที่ 15

น.ส.วรวรรณ ปะคำ

  14.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.พรภินันท์ โคจรานุศาสน์

  15.

ม.5/6

เลขที่ 26

น.ส.วรินทร บูรพาพิรุณ

  16.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.ปภาวดี โต๊ะซา

  17.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.ณัฐชา อัตยา

  18.

ม.5/7

เลขที่ 8

น.ส.ณัฐวิภา   คงแก้ว

  19.

ม.5/6

เลขที่ 2

น.ส.กัญญารัตน์ ซินแต

  20.

ม.5/5

เลขที่ 16

น.ส.เตือนใจ  พรหมทา

  21.

ม.5/7

เลขที่ 40

น.ส.อุไรวรรณ รักโคตร

  22.

ม.5/7

เลขที่ 18

น.ส.กาญจนา เรืองเดช

  23.

ม.5/7

เลขที่ 25

น.ส.รุ่งรวี  ขมเล็ก

  24.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา   สุทธิพงศ์เกียรติ์ 

  25.

ม.5/6

เลขที่ 45

น.ส.อัลญา อุทุมภา

  26.

ม.5/7

เลขที่ 26

น.ส.สุทธิวรรณ สุวรรณวงศ์

  27.

ม.5/6

เลขที่ 30

น.ส.กาญจนา บุญแท้

  28.

ม.5/6

เลขที่ 4

น.ส.ชนานันท์ ชัยภูริมาศ

  29.

ม.5/7

เลขที่ 9

น.ส.ชลมารค บุญมี

  30.

ม.5/5

เลขที่ 40

น.ส.เมจกา เปี่ยมนพคุณ

  31.

ม.5/5

เลขที่ 39

น.ส.ธนาภรณ์  มโนศักดิ์เสรี 

  32.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.มณฑกานต์ วงศ์ประทุม

  33.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.เกศริน  เจริญรัตน์

  34.

ม.5/7

เลขที่ 30

น.ส.ธัญหทัย จัตุชัย

  35.

ม.5/7

เลขที่ 34

น.ส.ปวิชญา  วลีสุขสันต์

  36.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.วรรณพา ยังจรูญ

  37.

ม.5/7

เลขที่ 16

น.ส.กิตติยา มาพันธ์

7 ธ.ค. 56 38.

ม.5/6

เลขที่ 18

น.ส.จริญญา ทองมี

  39.

ม.5/7

เลขที่ 4

น.ส.อินทิรา สีสุกขี

  40.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.กมลวรรณ ปรางศรี 

  41.

ม.5/6

เลขที่ 38

น.ส.พัชราภรณ์ ชาวนาฝ้าย

  42.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ธนัญญา  ศรีโกศัย

  43.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.อธิฏิญาพร  สายเมฆ

  44.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ปรียานุช  ระคราม

  45.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.โชติกา พองาม

  46.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.จิดาภา ทับทิม

  47.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ภาวรัณรัตน์ ตันอิ่ม

  48.

ม.5/7

เลขที่ 29

น.ส.จิรัตฐิญา ช่วยแก้ว

  49.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.กมลวรรณ จันเกลี้ยง

  50.

ม.5/6

เลขที่ 39

น.ส.รัตนา ญาติภัตร์

  51.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.รัตติยา เพ็งผกา

  52.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.ชลธิชา แพรดำ

8 ธ.ค. 56 53.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.สุวิมล  เงินชัยโรจน์

  54.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.ไหมแพร  ทองคำ

  55.

ม.5/7

เลขที่ 27

น.ส.เพชรรักษ์ เกษมศิลป์

  56.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.สลิตรา  พวงศรี

  57.

ม.5/6

เลขที่ 17

น.ส.ศรัณยา  นารีรัก

  58.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.พรประภา  สุสะสินธุ์  

  59.

ม.5/7

เลขที่ 24

น.ส.สิริรัตน์ โฆษิตพนิตกุล

  60.

ม.5/5

เลขที่ 38

น.ส.ชญตา นามมลตรี

  61.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.เมธาพร  น้อยม่วง

  62.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.วนิดา   มะปะเม

  63.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.จิตตินันท์ แจ้งไพร

  64.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ปุณยวีร์ แจ้งไพร

  65.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.สิริยากร อังคณากร

  66.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรภัค สุขเเก้ว

  67.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.รัตนาภรณ์ ประภาวงศ์

  68.

ม.5/6

เลขที่ 1

น.ส.สุพิชชา ลิขิตปรีดา

  69.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.ประภาพร  เหมืองหม้อ 

  70.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐมน ผิวผ่อง

  71.

ม.5/6

เลขที่ 6

น.ส.วรรณธิชา  ชำนาญอักษร

  72.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.พรพิมล  จีนเจนกิจ

  73.

ม.5/6

เลขที่ 44

น.ส.อรญา  ดอกขมิ้น

10 ธ.ค. 56 74.

ม.5/7

เลขที่ 10

น.ส.พรนภา พฤทธิพัฒกุล

  75.

ม.5/7

เลขที่ 32

น.ส.นฤมล  ดารณีพันธ์

  76.

ม.5/7

เลขที่ 39

น.ส.อัญชลิกา   โกวาปี  

  77.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.พรทิพย์   การปลื้มจิตต์ 

  78.

ม.5/6

เลขที่ 27

น.ส.สกุลรัตน์ สุขเจริญ

  79.

ม.5/7

เลขที่ 3

น.ส.น้ำฝน   อินกาย

12 ธ.ค. 56 80.

ม.5/7

เลขที่ 19

น.ส.จิรัชญา โสจันทึก

  81.

ม.5/7

เลขที่ 22

น.ส.พิชชากร  นิตจังหรีด

13 ธ.ค. 56 82.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.ณัชชา    ศิริธารกุล

  83.

ม.5/7

เลขที่ 2

น.ส.ศิปรางค์  ศิริ

14 ธ.ค. 56 84.

ม.5/5

เลขที่ 12

น.ส.สุวิชา มิ่งชัย

  85.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.ฐิติรตน์ ชัยสอน

15 ธ.ค. 56 86.

ม.5/6

เลขที่ 10

น.ส.ธานุตา เจริญสุข

  87.

ม.5/7

เลขที่ 14

น.ส.นัทธมน แซ่อึ้ง

19 ธ.ค. 56 88.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.พิชามญชุ์ เจริญสุข

20 ธ.ค. 56 89.

ม.5/7

เลขที่ 36

น.ส.พัชราพร    จิตมั่น

22 ธ.ค. 56 90.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.ศิริรัตน์ รางวรรณา

23 ธ.ค. 56 91.

ม.5/6

เลขที่ 12

น.ส.จีรนันท์ ทัศนัย  

31 ธ.ค. 56 92.

ม.5/7

เลขที่ 7

น.ส.จิตติกานต์ เงินอำนวยผล

5 ม.ค. 57 93.

ม.5/6

เลขที่ 45

น.ส.อัลญา อุทุมภา

6 ม.ค. 57 94.

ม.5/7

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐมล วรบุญญา

7 ม.ค. 57 95.

ม.5/7

เลขที่ 35

น.ส.พรนภา นิลนิยม

  96.

ม.5/7

เลขที่ 37

น.ส.รัตติยา เกิดอยู่

  97.

ม.5/7

เลขที่ 21

น.ส.วิสาขา เข็มขจร

19 ม.ค. 57 98.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ปันชิกา สงเคราะห์พันธุ์

20 ม.ค. 57 99.

ม.5/7

เลขที่ 28

น.ส.กัลย์สุดา มนตรีนภากร

17 ก.พ. 57 100.

ม.5/6

เลขที่ 16

น.ส.วิภารัตน์ ขวกสูงเนิน

  101.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.พรรณปพร  เลิศเจริญสถาพร

  102.

ม.5/6

เลขที่ 3

น.ส.ชญานิศ อรรคพิณ

18 ก.พ. 57 103.

ม.5/6

เลขที่ 9

น.ส.วาสนา อรบุตร

  104.

ม.5/7

เลขที่ 15

น.ส.เบญญดา นุนาบี

  105.

ม.5/6

เลขที่ 11

น.ส.สุชิดา ทางาม

19 ก.พ. 57 106.

ม.5/7

เลขที่ 19

น.ส.จิรัชญา โสจันทึก

  107.

ม.5/6

เลขที่ 7

น.ส.กาญจนาพร  อำพันธ์ทอง

  108.

ม.5/7

เลขที่ 23

น.ส.รุ่งฤดี  อิ่มเจริญ 

  109.

ม.5/7

เลขที่ 6

น.ส.กนกพร สารรักษ์

20 ก.พ. 57 110.

ม.5/7

เลขที่ 17

น.ส.อลิษา มูลสาร