ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 7

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)  ภาคเรียนที่ 2/2556 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

20 ธ.ค. 56 1.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.จุไรรัตน์ ไทยประดิษฐ์

  2.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.ธารารัตน์ แก้วนิตย์

  3.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ปรียานุช  ระคราม

  4.

ม.5/6

เลขที่ 32

น.ส.ณัชชา   โลหะเลิศวิกรัย  

  5.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ศรัณยา  พึ่งกริม

  6.

ม.5/6

เลขที่ 21

น.ส.วรรณธนา พรมภูงา

  7.

ม.5/6

เลขที่ 20

น.ส.ฉัตรชนก ขันธหัตถ์

  8.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.พรภินันท์ โคจรานุศาสน์

  9.

ม.5/5

เลขที่ 16

น.ส.เตือนใจ พรหมทา

  10.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.จิดาภา ทับทิม

  11.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.สิริยากร อังคณากร

  12.

ม.5/7

เลขที่ 36

น.ส.พัชราพร    จิตมั่น

  13.

ม.5/7

เลขที่ 25

น.ส.รุ่งรวี ขมเล็ก

  14.

ม.5/7

เลขที่ 18

น.ส.กาญจนา เรืองเดช  

  15.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.วรรณพร แซ่ลี้

  16.

ม.5/7

เลขที่ 26

น.ส.สุทธิวรรณ  สุวรรณวงศ์  

  17.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.ณัฐชา   อัตยา

  18.

ม.5/7

เลขที่ 24

น.ส.สิริรัตน์ โฆษิตพนิตกุล

  19.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.อัชฌา จันทร์ละมูล

  20.

ม.5/6

เลขที่ 15

น.ส.วรวรรณ ปะคำ

  21.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.ปภาวดี โต๊ะซา

21 ธ.ค. 56 22.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.โชติกา พองาม

  23.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.อนันดา อารีพูนสวัสดิ์

  24.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา สุทธิพงศ์เกียรติ์

  25.

ม.5/7

เลขที่ 8

น.ส.ณัฐวิภา  คงแก้ว

  26.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.กมลวรรณ ปรางศรี

  27.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.เกศริน   เจริญรัตน์

  28.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.ชลธิชา  แพรดำ

22 ธ.ค. 56 29.

ม.5/7

เลขที่ 29

น.ส.จิรัตฐิญา ช่วยแก้ว

  30.

ม.5/6

เลขที่ 38

น.ส.พัชราภรณ์ ชาวนาฝ้าย

  31.

ม.5/6

เลขที่ 18

น.ส.จริญญา ทองมี

  32.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.ศิริรัตน์ รางวรรณา

  33.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ธนัญญา ศรีโกศัย

  34.

ม.5/6

เลขที่ 26

น.ส.วรินทร บูรพาพิรุณ

  35.

ม.5/6

เลขที่ 39

น.ส.รัตนา ญาติภัตร์

  36.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.มณฑกานต์  วงศ์ประทุม

23 ธ.ค. 56 37.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.จุฑามาศ  หงษ์สุวรรณ

  38.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.สลิตรา  พวงศรี

  39.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.จิตตินันท์ แจ้งไพร

  40.

ม.5/6

เลขที่ 17

น.ส.ศรัณยา  นารีรัก

  41.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.พรพิมล  จีนเจนกิจ

  42.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ปุณยวีร์  แจ้งไพร

  43.

ม.5/7

เลขที่ 34

น.ส.ปวิชญา วลีสุขสันต์

  44.

ม.5/7

เลขที่ 16

น.ส.กิตติยา มาพันธ์ 

24 ธ.ค. 56 45.

ม.5/7

เลขที่ 40

น.ส.อุไรวรรณ รักโคตร

  46.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.สุวิมล เงินชัยโรจน์

  47.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.ไหมแพร  ทองคำ

  48.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.อธิฏิญาพร  สายเมฆ

  49.

ม.5/6

เลขที่ 27

น.ส.สกุลรัตน์   สุขเจริญ 

  50.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.พรทิพย์   การปลื้มจิตต์

  51.

ม.5/5

เลขที่ 10

น.ส.ณัฐชยา พิศุทธิ์โกมล

  52.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.รัตนาภรณ์ ประภาวงศ์

  53.

ม.5/5

เลขที่ 39

น.ส.ธนาภรณ์ มโนศักดิ์เสรี

  54.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.วนิดา มะปะเม

  55.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.พรประภา  สุสะสินธุ์ 

25 ธ.ค. 56 56.

ม.5/7

เลขที่ 9

น.ส.ชลมารค  บุญมี

27 ธ.ค. 56 57.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.กมลวรรณ จันเกลี้ยง

28 ธ.ค. 56 58.

ม.5/7

เลขที่ 2

น.ส.ศิปรางค์  ศิริ

31 ธ.ค. 56 59.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.วรรณพา ยังจรูญ

  60.

ม.5/7

เลขที่ 7

น.ส.จิตติกานต์ เงินอำนวยผล

1 ม.ค. 57 61.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.ประภาพร เหมืองหม้อ

4 ม.ค. 57 62.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐมน ผิวผ่อง

  63.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.พิชามญชุ์ เจริญสุข

5 ม.ค. 57 64.

ม.5/6

เลขที่ 45

น.ส.อัลญา อุทุมภา

  65.

ม.5/7

เลขที่ 10

น.ส.พรนภา  พฤทธิพัฒกุล

  66.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรภัค สุขแก้ว

6 ม.ค. 57 67.

ม.5/7

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐมล วรบุญญา

7 ม.ค. 57 68.

ม.5/7

เลขที่ 35

น.ส.พรนภา นิลนิยม

  69.

ม.5/7

เลขที่ 37

น.ส.รัตติยา เกิดอยู่

  70.

ม.5/7

เลขที่ 21

น.ส.วิสาขา เข็มขจร

8 ม.ค. 57 71.

ม.5/7

เลขที่ 22

น.ส.พิชชากร นิตจังหรีด

17 ม.ค. 57 72.

ม.5/5

เลขที่ 40

น.ส.เมจกา เปี่ยมนพคุณ

19 ม.ค. 57 73.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ปันชิกา สงเคราะห์พันธุ์

20 ม.ค. 57 74.

ม.5/7

เลขที่ 28

น.ส.กัลย์สุดา มนตรีนภากร

25 ม.ค. 57 75.

ม.5/7

เลขที่ 27

น.ส.เพชรรักษ์  เกษมศิลป์

30 ม.ค. 57 76.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยสอน

  77.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.สุวิชา  มิ่งชัย

11 ก.พ. 57 78.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ภาวรัณรัตน์  ตันอิ่ม

  79.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.อรญา  ดอกขมิ้น

13 ก.พ. 57 80.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.ณัชชา    ศิริธารกุล

14 ก.พ. 57 81.

ม.5/7

เลขที่ 4

น.ส.อินทิรา สีสุกขี

16 ก.พ. 57 82.

ม.5/6

เลขที่ 30

น.ส.กาญจนา บุญแท้

17 ก.พ. 57 83.

ม.5/6

เลขที่ 16

น.ส.วิภารัตน์ ขวกสูงเนิน

  84.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.พรรณปพร  เลิศเจริญสถาพร

18 ก.พ. 57 85.

ม.5/6

เลขที่ 9

น.ส.วาสนา อรบุตร

  86.

ม.5/7

เลขที่ 15

น.ส.เบญญดา นุนาบี

  87.

ม.5/6

เลขที่ 11

น.ส.สุชิดา ทางาม

19 ก.พ. 57 88.

ม.5/7

เลขที่ 19

น.ส.จิรัชญา โสจันทึก

  89.

ม.5/7

เลขที่ 23

น.ส.รุ่งฤดี  อิ่มเจริญ 

  90.

ม.5/7

เลขที่ 6

น.ส.กนกพร สารรักษ์

20 ก.พ. 57 91.

ม.5/7

เลขที่ 17

น.ส.อลิษา มูลสาร