ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 8

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)  ภาคเรียนที่ 2/2556 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

27 ธ.ค. 56 1.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.ธารารัตน์ แก้วนิตย์

  2.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.จุไรรัตน์ ไทยประดิษฐ์

  3.

ม.5/6

เลขที่ 21

น.ส.วรรณธนา พรมภูงา

  4.

ม.5/6

เลขที่ 28

น.ส.พระภินันท์ โคจรานุศาสน์

  5.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ศรัณยา  พึ่งกริม

  6.

ม.5/6

เลขที่ 32

น.ส.ณัชชา  โลหะเลิศวิกรัย

  7.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.เกศริน เจริญรัตน์

  8.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.อนันดา อารีพูนสวัสดิ์

  9.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.กมลวรรณ จันเกลี้ยง

  10.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.โชติกา พองาม

  11.

ม.5/7

เลขที่ 25

น.ส.รุ่งรวี  ขมเล็ก

  12.

ม.5/7

เลขที่ 18

น.ส.กาญจนา   เรืองเดช

  13.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.มณฑกานต์  วงศ์ประทุม

  14.

ม.5/7

เลขที่ 34

น.ส.ปวิชญา วลีสุขสันต์

  15.

ม.5/7

เลขที่ 16

น.ส.กิตติยา มาพันธ์

28 ธ.ค. 56 16.

ม.5/7

เลขที่ 8

น.ส.ณัฐวิภา  คงแก้ว

  17.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ธนัญญา  ศรีโกศัย

  18.

ม.5/6

เลขที่ 39

น.ส.รัตนา ญาติภัตร์

  19.

ม.5/7

เลขที่ 26

น.ส.สุทธิวรรณ  สุวรรณวงศ์

  20.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.วรรณพร  แซ่ลี้

  21.

ม.5/7

เลขที่ 9

น.ส.ชลมารค บุญมี

  22.

ม.5/7

เลขที่ 2

น.ส.ศิปรางค์  ศิริ

  23.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ศรัณยา จันทาทุม

  24.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.จิตตินันท์  แจ้งไพร

  25.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ปุณยวีร์  แจ้งไพร

29 ธ.ค. 56 26.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.สุวิมล เงินชัยโรจน์

  27.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.ชลธิชา  แพรดำ

  28.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา สุทธิพงศ์เกียรติ์ 

31 ธ.ค. 56 29.

ม.5/7

เลขที่ 29

น.ส.จิรัตฐิญา  ช่วยแก้ว

  30.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.อัชฌา  จันทร์ละมูล

  31.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.ปภาวดี  โต๊ะซา

  32.

ม.5/5

เลขที่ 39

น.ส.ธนาภรณ์ มโนศักดิ์เสรี

  33.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ภาวรัณรัตน์ ตันอิ่ม

1 ม.ค. 57 34.

ม.5/7

เลขที่ 7

น.ส.จิตติกานต์ เงินอำนวยผล

  35.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.ไหมแพร ทองคำ

  36.

ม.5/5

เลขที่ 16

น.ส.เตือนใจ พรหมทา

  37.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.ประภาพร เหมืองหม้อ

2 ม.ค. 57 38.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.จุฑามาศ  หงษ์สุวรรณ

  39.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.วรรณพา ยังจรูญ

3 ม.ค. 57 40.

ม.5/5

เลขที่ 38

น.ส.ชญตา นามมลตรี

  41.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.สิริยากร อังคณากร

  42.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.กมลวรรณ ปรางศรี

4 ม.ค. 57 43.

ม.5/6

เลขที่ 31

น.ส.ชลธิดา  แซ่โฮ้  

  44.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.อธิฏิญาพร  สายเมฆ  

  45.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐมน ผิวผ่อง

  46.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.พิชามญชุ์ เจริญสุข

5 ม.ค. 57 47.

ม.5/6

เลขที่ 27

น.ส.สกุลรัตน์  สุขเจริญ

  48.

ม.5/6

เลขที่ 38

น.ส.พัชราภรณ์ ชาวนาฝ้าย

  49.

ม.5/6

เลขที่ 26

น.ส.วรินทร บูรพาพิรุณ

  50.

ม.5/6

เลขที่ 45

น.ส.อัลญา อุทุมภา

  51.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.พรพิมล  จีนเจนกิจ

  52.

ม.5/6

เลขที่ 44

น.ส.อรญา ดอกขมิ้น

  53.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส. สลิตรา  พวงศรี

  54.

ม.5/7

เลขที่ 10

น.ส.พรนภา  พฤทธิพัฒกุล

  55.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.พรประภา  สุสะสินธุ์ 

  56.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรภัค สุขแก้ว

6 ม.ค. 57 57.

ม.5/7

เลขที่ 24

น.ส.สิริรัตน์  โฆษิตพนิตกุล

7 ม.ค. 57 58.

ม.5/7

เลขที่ 40

น.ส.อุไวรรณ  รักโคตร 

8 ม.ค. 57 59.

ม.5/7

เลขที่ 22

น.ส.พิชชากร นิตจังหรีด

10 ม.ค. 57 60.

ม.5/6

เลขที่ 17

น.ส.ศรัณยา นารีรัก

11 ม.ค. 57 61.

ม.5/6

เลขที่ 18

น.ส.จริญญา ทองมี

  62.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ปรียานุช  ระคราม

12 ม.ค. 57 63.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.ณัฐชา  อัตยา 

15 ม.ค. 57 64.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.พรทิพย์  การปลื้มจิตต์

17 ม.ค. 57 65.

ม.5/5

เลขที่ 40

น.ส.เมจกา เปี่ยมนพคุณ

19 ม.ค. 57 66.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ปันชิกา สงเคราะห์พันธุ์

23 ม.ค. 57 67.

ม.5/7

เลขที่36

น.ส.พัชราพร จิตมั่น

25 ม.ค. 57 68.

ม.5/7

เลขที่ 27

น.ส.เพชรรักษ์  เกษมศิลป์

26 ม.ค. 57 69.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.ศิริรัตน์  รางวรรณา

30 ม.ค. 57 70.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยสอน

  71.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.สุวิชา  มิ่งชัย

10 ก.พ. 57 72.

ม.5/6

เลขที่ 12

น.ส.จีรนันท์ ทัศนัย

11 ก.พ. 57 73.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ภาวรัณรัตน์  ตันอิ่ม

13 ก.พ. 57 74.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.ณัชชา    ศิริธารกุล

14 ก.พ. 57 75.

ม.5/7

เลขที่ 4

น.ส.อินทิรา สีสุกขี

15 ก.พ. 57 76.

ม.5/5

เลขที่ 10

น.ส.ณัฐชยา พิศุทธิ์โกมล

16 ก.พ. 57 77.

ม.5/6

เลขที่ 30

น.ส.กาญจนา บุญแท้

17 ก.พ. 57 78.

ม.5/6

เลขที่ 16

น.ส.วิภารัตน์ ขวกสูงเนิน

  79.

ม.5/6

เลขที่ 12

น.ส.จีรนันท์  ทัศนัย

  80.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.พรรณปพร  เลิศเจริญสถาพร

18 ก.พ. 57 81.

ม.5/6

เลขที่ 9

น.ส.วาสนา อรบุตร

  82.

ม.5/7

เลขที่ 15

น.ส.เบญญดา นุนาบี

  83.

ม.5/6

เลขที่ 11

น.ส.สุชิดา ทางาม

  84.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.วนิดา มะปะเม 

19 ก.พ. 57 85.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.จิดาภา ทับทิม

  86.

ม.5/7

เลขที่ 23

น.ส.รุ่งฤดี  อิ่มเจริญ 

  87.

ม.5/7

เลขที่ 6

น.ส.กนกพร สารรักษ์

20 ก.พ. 57 88.

ม.5/7

เลขที่ 17

น.ส.อลิษา มูลสาร

  89.

ม.5/7

เลขที่ 19

น.ส.จิรัชญา โสจันทึก