ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 11

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)  ภาคเรียนที่ 2/2556 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

17 ม.ค. 57 1.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.อัชฌา จันทร์ละมูล

  2.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.ปภาวดี โต๊ะซา

  3.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.พรภินันท์ โคจรานุศาสน์

  4.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.ปภาวดี โต๊ะซา

  5.

ม.5/5

เลขที่ 40

น.ส.เมจกา เปี่ยมนพคุณ

  6.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.ธารารัตน์ แก้วนิตย์

  7.

ม.5/5

เลขที่ 16

น.ส.เตือนใจ  พรหมทา

  8.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.จุไรรัตน์ ไทยประดิษฐ์

  9.

ม.5/6

เลขที่ 32

น.ส.ณัชชา   โลหะเลิศวิกรัย

  10.

ม.5/7

เลขที่ 9

น.ส.ชลมารค บุญมี

  11.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ศรัณยา  พึ่งกริม

  12.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ศรัณยา จันทาทุม

  13.

ม.5/6

เลขที่ 18

น.ส.จริญญา ทองมี

  14.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.เกศริน เจริญรัตน์

  15.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.โชติกา พองาม

  16.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.วรรณพร แซ่ลี้

  17.

ม.5/5

เลขที่ 39

น.ส.ธนาภรณ์ มโนศักดิ์เสรี

  18.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรภัค สุขเเก้ว

  19.

ม.5/7

เลขที่ 25

น.ส.รุ่งรวี ขมเล็ก

  20.

ม.5/7

เลขที่ 18

น.ส.กาญจนา เรืองเดช

  21.

ม.5/7

เลขที่ 26

น.ส.สุทธิวรรณ สุวรรณวงศ์

  22.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.ชลธิชา แพรดำ

  23.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.อนันดา อารีพูนสวัสดิ์

18 ม.ค. 57 24.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ธนัญญา ศรีโกศัย

  25.

ม.5/7

เลขที่ 29

น.ส.จิรัตฐิญา  ช่วยแก้ว

  26.

ม.5/7

เลขที่ 8

น.ส.ณัฐวิภา คงแก้ว

  27.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา  สุทธิพงศ์เกียรติ์ 

  28.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.รัตนาภรณ์ ประภาวงศ์

  29.

ม.5/5

เลขที่ 38

น.ส.ชญตา นามมลตรี

  30.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.สลิตรา  พวงศรี

  31.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ปรียานุช  ระคราม

  32.

ม.5/6

เลขที่ 17

น.ส.ศรัณยา  นารีรัก

  33.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐมน ผิวผ่อง

  34.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ปุณยวีร์ แจ้งไพร

  35.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.จิตตินันท์  แจ้งไพร

  36.

ม.5/7

เลขที่ 34

น.ส.ปวิชญา วลีสุขสันต์

  37.

ม.5/7

เลขที่ 16

น.ส.กิตติยา มาพันธ์

19 ม.ค. 57 38.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.ไหมแพร ทองคำ

  39.

ม.5/6

เลขที่ 27

น.ส.สกุลรัตน์  สุขเจริญ

  40.

ม.5/6

เลขที่ 26

น.ส.วรินทร บูรพาพิรุณ

  41.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.ประภาพร เหมืองหม้อ

  42.

ม.5/7

เลขที่ 34

น.ส.จุฑามาศ หงษ์สุวรรณ

  43.

ม.5/6

เลขที่ 39

น.ส.รัตนา ญาติภัตร์

  44.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.สุวิมล  เงินชัยโรจน์

  45.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ปันชิกา สงเคราะห์พันธุ์

  46.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.กมลวรรณ ปรางศรี

20 ม.ค. 57 47.

ม.5/7

เลขที่ 40

น.ส.อุไวรรณ รักโคตร

  48.

ม.5/7

เลขที่ 24

น.ส.สิริรัตน์ โฆษิตพนิตกุล

21 ม.ค. 57 49.

ม.5/7

เลขที่ 10

น.ส.พรนภา  พฤทธิพัฒกุล

  50.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.อธิฏิญาพร  สายเมฆ

  51.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.พรพิมล จีนเจนกิจ

  52.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.อรญา  ดอกขมิ้น

23 ม.ค. 57 53.

ม.5/7

เลขที่36

น.ส.พัชราพร จิตมั่น

24 ม.ค. 57 54.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.กมลวรรณ จันเกลี้ยง

  55.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.วรรณพา ยังจรูญ

25 ม.ค. 57 56.

ม.5/7

เลขที่ 27

น.ส.เพชรรักษ์  เกษมศิลป์

  57.

ม.5/7

เลขที่ 22

น.ส.พิชชากร นิตจังหรีด

26 ม.ค. 57 58.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.ศิริรัตน์  รางวรรณา

  59.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.พรประภา  สุสะสินธุ์

  60.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.สิริยากร อังคณากร

  61.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.มณฑกานต์ วงศ์ประทุม

30 ม.ค. 57 62.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยสอน

  63.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.สุวิชา  มิ่งชัย

31 ม.ค. 57 64.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.ณัฐชา   อัตยา 

3 ก.พ. 57 65.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.พรทิพย์ การปลื้มจิตต์

11 ก.พ. 57 66.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ภาวรัณรัตน์  ตันอิ่ม

14 ก.พ. 57 67.

ม.5/6

เลขที่ 38

น.ส.พัชราภรณ์ ชาวนาฝ้าย

  68.

ม.5/7

เลขที่ 4

น.ส.อินทิรา สีสุกขี

15 ก.พ. 57 69.

ม.5/5

เลขที่ 10

น.ส.ณัฐชยา พิศุทธิ์โกมล

  70.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.พิชามญชุ์ เจริญสุข

16 ก.พ. 57 71.

ม.5/6

เลขที่ 30

น.ส.กาญจนา บุญแท้

17 ก.พ. 57 72.

ม.5/6

เลขที่ 16

น.ส.วิภารัตน์ ขวกสูงเนิน

  73.

ม.5/6

เลขที่ 12

น.ส.จีรนันท์  ทัศนัย

  74.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.พรรณปพร  เลิศเจริญสถาพร

18 ก.พ. 57 75.

ม.5/6

เลขที่ 9

น.ส.วาสนา อรบุตร

  76.

ม.5/7

เลขที่ 15

น.ส.เบญญดา นุนาบี

  77.

ม.5/6

เลขที่ 11

น.ส.สุชิดา ทางาม

  78.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.วนิดา มะปะเม 

19 ก.พ. 57 79.

ม.5/6

เลขที่ 45

น.ส.อัลญา อุทุมภา

  80.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.จิดาภา ทับทิม

  81.

ม.5/7

เลขที่ 23

น.ส.รุ่งฤดี  อิ่มเจริญ 

  82.

ม.5/7

เลขที่ 6

น.ส.กนกพร สารรักษ์

  83.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.ณัชชา  ศิริธารกุล

20 ก.พ. 57 84.

ม.5/7

เลขที่ 17

น.ส.อลิษา มูลสาร

  85.

ม.5/7

เลขที่ 19

น.ส.จิรัชญา โสจันทึก

  86.

ม.5/7

เลขที่ 7

น.ส.จิตติกานต์ เงินอำนวยผล

  87.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.เมธาพร  น้อยม่วง