ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 13

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)  ภาคเรียนที่ 2/2556 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

31 ม.ค. 57 1.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.ธารารัตน์ แก้วนิตย์

  2.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.พรภินันท์ โคจรานุศาสน์

  3.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.จุไรรัตน์ ไทยประดิษฐ์

  4.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.อัชฌา จันทร์ละมูล

  5.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.ปภาวดี โต๊ะซา

  6.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ธนัญญา ศรีโกศัย

  7.

ม.5/5

เลขที่ 40

น.ส.เมจกา เปี่ยมนพคุณ

  8.

ม.5/5

เลขที่ 38

น.ส.ชญตา นามมลตรี

  9.

ม.5/5

เลขที่ 39

น.ส.ธนาภรณ์ มโนศักดิ์เสรี

  10.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรภัค สุขแก้ว

  11.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ศรัณยา  พึ่งกริม

  12.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.เกศริน   เจริญรัตน์

  13.

ม.5/5

เลขที่ 16

น.ส.เตือนใจ  พรหมทา

  14.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.ปภาวดี โต๊ะซา

  15.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ธนัญญา ศรีโกศัย

  16.

ม.5/5

เลขที่ 40

น.ส.เมจกา เปี่ยมนพคุณ

  17.

ม.5/6

เลขที่ 27

น.ส.สกุลรัตน์     สุขเจริญ    

  18.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ศรัณยา จันทาทุม

  19.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.อนันดา อารีพูนสวัสดิ์

  20.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา สุทธิพงศ์เกียรติ์ 

  21.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.กมลวรรณ จันเกลี้ยง

  22.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.วรรณพร  แซลี้  

  23.

ม.5/7

เลขที่ 8

น.ส.ณัฐวิภา คงแก้ว    

  24.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.มณฑกานต์  วงศ์ประทุม

  25.

ม.5/7

เลขที่ 25

น.ส.รุ่งรวี  ขมเล็ก

  26.

ม.5/7

เลขที่ 18

น.ส.กาญจนา  เรืองเดช

  27.

ม.5/7

เลขที่ 36

น.ส.สุทธิวรรณ  สุวรรณวงศ์

  28.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.จุฑามาศ  หงษ์สุวรรณ

  29.

ม.5/7

เลขที่ 34

น.ส.ปวิชญา  วลีสุขสันต์

  30.

ม.5/7

เลขที่ 16

น.ส.กิตติยา  มาพันธ์ 

1 ก.พ. 57 31.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.โชติกา พองาม

  32.

ม.5/6

เลขที่ 32

น.ส.ณัชชา  โลหะเลิศวิกรัย  

  33.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.กมลวรรณ  ปรางศรี 

  34.

ม.5/9

เลขที่ 9

น.ส.ชลมารค บุญมี

  35.

ม.5/6

เลขที่ 26

น.ส.วรินทร บูรพาพิรุณ

  36.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.สิริยากร อังคณากร

  37.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.อธิฏิญาพร  สายเมฆ

  38.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.วรรณพา ยังจรูญ

2 ก.พ. 57 39.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.สุวิมล เงินชัยโรจน์

  40.

ม.5/7

เลขที่ 9

น.ส.ชลมารค บุญมี

  41.

ม.5/7

เลขที่ 24

น.ส.สิริรัตน์ โฆษิตพนิตกุล

  42.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.พรประภา  สุสะสินธุ์

  43.

ม.5/6

เลขที่ 39

น.ส.รัตนา ญาติภัตร์

  44.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.ณัฐชา อัตยา

  45.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.ศิริรัตนื  รางวรรณา   

  46.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.จิตตินันท์ แจ้งไพร

  47.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ปุณยวีร์ แจ้งไพร

  48.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.ชลธิชา แพรดำ

3 ก.พ. 57 49.

ม.5/7

เลขที่ 40

น.ส.อุไวรรณ รักโคตร

  50.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.สลิตรา  พวงศรี

  51.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.พรทิพย์ การปลื้มจิตต์

  52.

ม.5/6

เลขที่ 17

น.ส.ศรัณยา นารีรัก

4 ก.พ. 57 53.

ม.5/5

เลขที่ 12

น.ส.สุวิชา มิ่งชัย

  54.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยสอน

  55.

ม.5/7

เลขที่ 27

น.ส.เพชรรัรกษ์  เกษมศิลป์

  56.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.พรพิมล จีนเจนกิจ

  57.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.อรญา  ดอกขมิ้น

  58.

ม.5/7

เลขที่ 19

น.ส.จิรัชญา โสจันทึก

5 ก.พ. 57 59.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ภาวรัณรัตน์ ตันอิ่ม

  60.

ม.5/7

เลขที่ 10

น.ส.พรนภา  พฤทธิพัฒกุล

8 ก.พ. 57 61.

ม.5/7

เลขที่ 22

น.ส.พิชชากร นิตจังหรีด

  62.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.ประภาพร เหมืองหม้อ

  63.

ม.5/7

เลขที่ 22

น.ส.พิชชากร นิตจังหรีด

9 ก.พ. 57 64.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.ไหมแพร ทองคำ

13 ก.พ. 57 65.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.ณัชชา    ศิริธารกุล

14 ก.พ. 57 66.

ม.5/6

เลขที่ 38

น.ส.พัชราภรณ์ ชาวนาฝ้าย

  67.

ม.5/7

เลขที่ 4

น.ส.อินทิรา สีสุกขี

15 ก.พ. 57 68.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐมน ผิวผ่อง

  69.

ม.5/5

เลขที่ 10

น.ส.ณัฐชยา พิศุทธิ์โกมล

  70.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ปรียานุช ระคราม

  71.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.พิชามญชุ์ เจริญสุข

  72.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.รัตนาภรณ์ ประภาวงศ์

16 ก.พ. 57 73.

ม.5/6

เลขที่ 30

น.ส.กาญจนา บุญแท้

17 ก.พ. 57 74.

ม.5/6

เลขที่ 16

น.ส.วิภารัตน์ ขวกสูงเนิน

  75.

ม.5/6

เลขที่ 12

น.ส.จีรนันท์  ทัศนัย

  76.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.พรรณปพร  เลิศเจริญสถาพร

18 ก.พ. 57 77.

ม.5/6

เลขที่ 9

น.ส.วาสนา อรบุตร

  78.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.สิริยากร อังคณากร

  79.

ม.5/7

เลขที่ 15

น.ส.เบญญดา นุนาบี

  80.

ม.5/6

เลขที่ 11

น.ส.สุชิดา ทางาม

  81.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.วนิดา มะปะเม 

19 ก.พ. 57 82.

ม.5/6

เลขที่ 45

น.ส.อัลญา อุทุมภา

  83.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ปันชิกา สงเคราะห์พันธุ์

  84.

ม.5/7

เลขที่ 23

น.ส.รุ่งฤดี  อิ่มเจริญ 

  85.

ม.5/7

เลขที่ 6

น.ส.กนกพร สารรักษ์

20 ก.พ. 57 86.

ม.5/7

เลขที่ 17

น.ส.อลิษา มูลสาร

  87.

ม.5/7

เลขที่ 19

น.ส.จิรัชญา โสจันทึก

  88.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.เมธาพร  น้อยม่วง