ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 14

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)  ภาคเรียนที่ 2/2556 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

7 ก.พ. 57 1.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.ธารารัตน์ แก้วนิตย์

  2.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.พรภินันท์ โคจรานุศาสน์

  3.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.จุไรรัตน์ ไทยประดิษฐ์

  4.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.อนันดา อารีพูนสวัสดิ์

  5.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.อัชฌา จันทร์ละมูล

  6.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.ปภาวดี โต๊ะซา

  7.

ม.5/5

เลขที่ 40

น.ส.เมจกา เปี่ยมนพคุณ

  8.

ม.5/5

เลขที่ 38

น.ส.ชญตา นามมลตรี

  9.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ธนัญญา ศรีโกศัย

  10.

ม.5/5

เลขที่ 39

น.ส.ธนาภรณ์ มโนศักดิ์เสรี

  11.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรภัค สุขแก้ว

  12.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ภาวรัณรัตน์ ตันอิ่ม

  13.

ม.5/6

เลขที่ 15

น.ส.วรวรรณ ปะคำ

  14.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.เกศริน   เจริญรัตน์

  15.

ม.5/7

เลขที่ 40

น.ส.อุไวรรณ รักโคตร

  16.

ม.5/6

เลขที่ 32

น.ส.ณัชชา   โลหะเลิศวิกรัย

  17.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.วรรณพร แซ่ลี้

1 ก.พ. 57 18.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ศรัณยา  พึ่งกริม

  19.

ม.5/7

เลขที่ 25

น.ส.รุ่งรวี  ขมเล็ก

  20.

ม.5/7

เลขที่ 26

น.ส.สุทธิวรรณ   สุวรรณวงศ์

  21.

ม.5/7

เลขที่ 18

น.ส.กาญจนา  เรืองเดช

8 ก.พ. 57 22.

ม.5/6

เลขที่ 26

น.ส.วรินทร บูรพาพิรุณ

  23.

ม.5/7

เลขที่ 8

น.ส.ณัฐวิภา คงแก้ว  

  24.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.กมลวรณ จันเกลี้ยง

  25.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.พรทิพย์ การปลื้มจิตต์

  26.

ม.5/6

เลขที่ 27

น.ส.สกุลรัตน์ สุขเจริญ

  27.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา สุทธิพงศ์เกียรติ์

  28.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.จิตตินันท์  แจ้งไพร

  29.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ปุณยวีร์  แจ้งไพร

  30.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.สุวิมล  เงินชัยโรจน์

  31.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.ณัฐชา   อัตยา 

  32.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.ประภาพร เหมืองหม้อ

  33.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.ชลธิชา แพรดำ

  34.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.จุฑามาศ  หงษ์สุวรรณ

9 ก.พ. 57 35.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.อธิฏิญาพร  สายเมฆ  

  36.

ม.5/7

เลขที่ 9

น.ส.ชลมารค บุญมี

  37.

ม.5/7

เลขที่ 24

น.ส.สิริรัตน์ โฆษิตพนิตกุล

  38.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.ไหมแพร ทองคำ

  39.

ม.5/7

เลขที่ 27

น.ส.เพชรรักษ์  เกษมศิลป์ 

  40.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.โชติกา พองาม

  41.

ม.5/7

เลขที่ 10

น.ส.พรนภา  พฤทธิพัฒกุล

  42.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.สลิตรา  พวงศรี

  43.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ศรัณยา จันทาทุม

  44.

ม.5/6

เลขที่ 17

น.ส.ศรัณยา  นารีรัก

  45.

ม.5/5

เลขที่ 16

น.ส.เตือนใจ  พรหมทา

  46.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.วรรณพา ยังจรูญ

  47.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.มณฑกานต์  วงศ์ประทุม

10 ก.พ. 57 48.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.กมลวรรณ ปรางศรี

11 ก.พ. 57 49.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.พรพิมล จีนเจนกิจ

  50.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.อรญา  ดอกขมิ้น

13 ก.พ. 57 51.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.ณัชชา    ศิริธารกุล

14 ก.พ. 57 52.

ม.5/6

เลขที่ 38

น.ส.พัชราภรณ์ ชาวนาฝ้าย

15 ก.พ. 57 53.

ม.5/7

เลขที่ 4

น.ส.อินทิรา สีสุกขี

  54.

ม.5/6

เลขที่ 39

น.ส.รัตนา ญาติภัตร์

  55.

ม.5/5

เลขที่ 10

น.ส.ณัฐชยา พิศุทธิ์โกมล

  56.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐมน ผิวผ่อง

  57.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ปรียานุช ระคราม

  58.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.พิชามญชุ์ เจริญสุข

  59.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.รัตนาภรณ์ ประภาวงศ์

16 ก.พ. 57 60.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.สุวิมล เงินชัยโรจน์

  61.

ม.5/6

เลขที่ 30

น.ส.กาญจนา บุญแท้

17 ก.พ. 57 62.

ม.5/6

เลขที่ 16

น.ส.วิภารัตน์ ขวกสูงเนิน

  63.

ม.5/6

เลขที่ 12

น.ส.จีรนันท์  ทัศนัย

  64.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.พรรณปพร  เลิศเจริญสถาพร

18 ก.พ. 57 65.

ม.5/6

เลขที่ 9

น.ส.วาสนา อรบุตร

  66.

ม.5/7

เลขที่ 15

น.ส.เบญญดา นุนาบี

  67.

ม.5/6

เลขที่ 11

น.ส.สุชิดา ทางาม

  68.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.วนิดา มะปะเม 

19 ก.พ. 57 69.

ม.5/6

เลขที่ 45

น.ส.อัลญา อุทุมภา

  70.

ม.5/7

เลขที่ 22

น.ส.พิชชากร นิตจังหรีด

  71.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ปันชิกา สงเคราะห์พันธุ์

  72.

ม.5/7

เลขที่ 23

น.ส.รุ่งฤดี  อิ่มเจริญ 

  73.

ม.5/7

เลขที่ 6

น.ส.กนกพร สารรักษ์

20 ก.พ. 57 74.

ม.5/7

เลขที่ 17

น.ส.อลิษา มูลสาร

  75.

ม.5/7

เลขที่ 19

น.ส.จิรัชญา โสจันทึก

  76.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.เมธาพร  น้อยม่วง