ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 3

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 2/2557 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/8

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

21 พ.ย. 57 1.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.วัลลภา   อินทร์อ่วม

  2.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.ณิชกานต์   พร้อมถกล

  3.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.ปราณี   อรุณโชติ

  4.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ชนนิกานต์ กฤษณ์โสภี  

  5.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ปลายฟ้า นพเก้า

  6.

ม.5/5

เลขที่ 16

น.ส.พัชริดา   แซ่ลิ้ม

  7.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.วิจิตรา  หาญสัตย์

  8.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.นวรัตน์  บันจบพุดซา

22 พ.ย. 57 9.

ม.5/6

เลขที่ 43

น.ส.ยุพิน  สาสนาม

  10.

ม.5/6

เลขที่

น.ส.ชลิดา เต็มบุญบริสุทธิ์

23 พ.ย. 57 11.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.สุรีรัตน์  เหนือคูเมือง

  12.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.พิชญ์อาภรณ์  เครือจันทร์

  13.

ม.5/5

เลขที่ 45

น.ส.สุมนา สุวรรณวีรกุล

  14.

ม.5/6

เลขที่ 14

น.ส.นัทธ์ชนัน แซ่เหลา

  15.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.มาลีวัลย์ อมรเจริญสิน

  16.

ม.5/6

เลขที่ 28

น.ส.เข็มทอง  เรือนชัย

  17.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส. จิราภา  แสนมิตร

  18.

ม.5/6

เลขที่ 27

น.ส.เกวลิน ครุฑธายืนยง

  19.

ม.5/5

เลขที่ 42

น.ส.อัญชิษฐา แซ่ลิ้ม

  20.

ม.5/6

เลขที่ 39

น.ส.ปราง บุญเลาะ

  21.

ม.5/6

เลขที่ 15

น.ส.ณัฐนรี  จันทรุคานนท์

  22.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.ประกายกานต์  ทองใบ  

  23.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.กฤตณฐมนต์ ทานนท์

  24.

ม.5/5

เลขที่ 47

น.ส.เปรมวดี นนจันทร์

  25.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.ณัฐสินี  วรศักดิ์สิริกุล

  26.

ม.5/5

เลขที่ 44

น.ส.ไพลิน อาชีวะภิญโญ

24 พ.ย. 57 27.

ม.5/6

เลขที่ 9

น.ส.ประภาสิริ  อิ่มอุรา  

  28.

ม.5/6

เลขที่ 48

น.ส.ศุทธหทัย โพคาเทพ

  29.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.เพชรกัญญา ฐานโอภาส

  30.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.ธัญลักษณ์ เจสละ

  31.

ม.5/5

เลขที่ 43

น.ส.แพรวา  ประกอบผล

  32.

ม.5/7

เลขที่ 24

น.ส.สิรินาถ  กันทะกาศ

  33.

ม.5/7

เลขที่ 7

น.ส.สุชานันทร์  แซ่ลิ้ม

  34.

ม.5/6

เลขที่ 10

น.ส.ปิยะมาศ  กงแหลม

  35.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.ตีรณา อารียะ

  36.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.ปิยะวัลย์ โตแย้ม

  37.

ม.5/6

เลขที่ 31

น.ส.จุฑาลักษณ์ ประเสริฐพงษ์

25 พ.ย. 57 38.

ม.5/5

เลขที่ 10

น.ส.อโณทัย ดอนเทศน์

  39.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.เนตรสกาว  กลิ่นหอม

  40.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.กฤตพร สุตพรม

  41.

ม.5/5

เลขที่21

น.ส.ชนนิกานต์ ศิลป์สกุลสุข

  42.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.แก้วตา อามาตย์สมบัติ

  43.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.ปิยธิดา  ศรีสุข

  44.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส. กัลยกร ธนาเสริมสุข

  45.

ม.5/6

เลขที่ 12

น.ส.จุฑารัตน์ ยับสันเทียะ

  46.

ม.5/5

เลขที่ 48

น.ส.เบญจพร พฤกษ์เรืองกิจ

26 พ.ย. 57 47.

ม.5/5

เลขที่ 38

น.ส.ณัฐวิภา ภูมิดิษฐ์

27 พ.ย. 57 48.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.ปุณยภา อมรเพชรกุล

  49.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.บุษยมาศ เคหภูมิ

  50.

ม.5/6

เลขที่ 34

น.ส.ชลธิรา  เจริญผล  

  51.

ม.5/6

เลขที่ 46

น.ส.วีรวรรณ  เขียวแก่

  52.

ม.5/7

เลขที่ 2

น.ส.ภาวิณี  นวลสาย

28 พ.ย. 57 53.

ม.5/5

เลขที่ 41

น.ส.สุภัค ไทยวณิช

  54.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.มลฐิชา ดาดผารัมย์

  55.

ม.5/6

เลขที่ 2

น.ส.นภาเพ็ญ ทองแก้ว

  56.

ม.5/7

เลขที่ 8

น.ส.ศิริพร พิลึก

29 พ.ย. 57 57.

ม.5/7

เลขที่ 4

น.ส.พรศิริ เอกประเสริฐ

  58.

ม.5/8

เลขที่ 19

น.ส.ปรัชญา สิงห์ขร  

  59.

ม.5/6

เลขที่ 23

น.ส.ประภาภรณ์ พรหมเสนา

  60.

ม.5/7

เลขที่ 16

น.ส.มิลันตรา ดิสสัน

30 พ.ย. 57 61.

ม.5/8

เลขที่ 18

น.ส.พัชราภรณ์  พุ่มพิศ

  62.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.ชนัดดา  ทรัพย์สุนทร

1 ธ.ค. 57 63.

ม.5/5

เลขที่ 39

น.ส.ทิพาพร ไชยวรสิทธิ์

  64.

ม.5/5

เลขที่ 40

น.ส.วรรณวลี  ขาวสอาด

  65.

ม.5/6

เลขที่ 17

น.ส.โสภิตา ทางาม

  66.

ม.5/6

เลขที่ 45

น.ส.วริษา อนุเคน

  67.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.สุทธิดา สุขีเกตุ

  68.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.ชไมพร ศิริมิตรอำนวย

  69.

ม.5/6

เลขที่ 7

น.ส.ธาราวิไล ถ่อยจะโปะ 

2 ธ.ค. 57 70.

ม.5/6

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐกฤตา เหล่าวณิชย์พงษ์

  71.

ม.5/6

เลขที่ 26

น.ส.สัจจพร จันทร

  72.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.ศิริจรรยา อุ่นคำ

4 ธ.ค. 57 73.

ม.5/5

เลขที่ 46

น.ส.ปรินดา เจียระไนเฮงตระกูล

5 ธ.ค. 57 74.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.ปิยะนันท์ คงสีทอง

7 ธ.ค. 57 75.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.ปริษา จงคุ้มครอง

8 ธ.ค. 57 76.

ม.5/6

เลขที่ 30

น.ส.จุฑาทิพย์ สุขภิญโญ

  77.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.ณิชา  ตระกูลธนทรัพย์

  78.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.เขมิกา สันติชวลิต

  79.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.สตางค์ เวียงดาน

9 ธ.ค. 57 80.

ม.5/7

เลขที่ 19

น.ส.มณฑิรา ภักดีสอน

10 ธ.ค. 57 81.

ม.5/7

เลขที่ 2

น.ส. ภาวิณี นวลสาย

  82.

ม.5/7

เลขที่ 23

น.ส.ลลิตวดี จำปา

  83.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.นพรัตน์ มีพัฒน์

  84.

ม.5/7

เลขที่ 9

น.ส.สิรินยา พันธ์อ่อน

11 ธ.ค. 57 85.

ม.5/7

เลขที่ 22

น.ส.ปิยะวรรณ  สิงหา 

12 ธ.ค. 57 86.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.ชไมพร ศิริมิตรอำนวย

15 ธ.ค. 57 87.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.วนิดา  โกยรัมย์

  88.

ม.5/7

เลขที่ 21

น.ส.ปรารถนา จันทนป

16 ธ.ค. 57 89.

ม.5/7

เลขที่ 15

น.ส.ปริยากร กมลาสนางกูร

17 ธ.ค. 57 90.

ม.5/6

เลขที่ 34

น.ส.ชลธิรา เจริญผล 

  91.

ม.5/6

เลขที่ 6

น.ส.พฤกษรินทร์ สิริยุตตะ

18 ธ.ค. 57 92.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.อาทิตยา เกตุปราชญ์

19 ธ.ค. 57 93.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.ศรุตา  กาญจนรุจี

21 ธ.ค. 57 94.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.ชนิษฐา โต๊ดสี

  95.

ม.5/6

เลขที่ 3

น.ส.ธมลวรรณ ใจสำราญ

  96.

ม.5/6

เลขที่ 41

น.ส.พิชชาภา ธรรมครูปัทม์

  97.

ม.5/6

เลขที่ 42

น.ส.มิกิ หาญเจริญจิตต์

22 ธ.ค. 57 98.

ม.5/8

เลขที่ 11

น.ส.สริตา แก้วอ่ำ

  99.

ม.5/8

เลขที่ 15

น.ส.เกศรา จันทร์แก้ว

  100.

ม.5/8

เลขที่ 1

น.ส.ณัฐภรณ์ รุธันว์

  101.

ม.5/8

เลขที่ 4

น.ส.จิราภรณ์ บุญเอี่ยม

  102.

ม.5/8

เลขที่ 7

น.ส.วิชุดา จันติลา

  103.

ม.5/8

เลขที่ 6

น.ส.มณฑิชา คล่าโชคชัย

  104.

ม.5/8

เลขที่ 8

น.ส.กรรณิการ์ จิรอาภา

23 ธ.ค. 57 105.

ม.5/8

เลขที่ 17

น.ส.ณัฐมน ภู่ทอง

  106.

ม.5/8

เลขที่ 2

น.ส.ศิริรัตน์ ศรีวะอุไร

24 ธ.ค. 57 107.

ม.5/6

เลขที่ 36

น.ส.บัว  เซมา

4 ม.ค. 58 108.

ม.5/8

เลขที่ 9

น.ส.นนธิยา ชลาชัย

  109.

ม.5/8

เลขที่ 19

น.ส.รัตนาภรณ์ จันทร์ส่องแสง

5 ม.ค. 58 110.

ม.5/8

เลขที่ 17

น.ส.ณัฐกฤตา อินทร์พิมพ์

20 ม.ค. 58 111.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.ภาณุมาส ปานม่วง

23 ม.ค. 58 112.

ม.5/6

เลขที่ 32

น.ส.จุฬาลักษณ์  น้อยอามาตย์

1 ก.พ. 58 113.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.กนกวรรณ   นะไรรัมย์