ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 1

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

27 พ.ค. 59 1.

ม.5/6

เลขที่ 23

น.ส.ณภัทร  สุขุมาลย์

  2.

ม.5/6

เลขที่ 21

น.ส.ชนาทิพย์  วรรณเวช  

  3.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐริกา ปะวะโน

  4.

ม.5/6

เลขที่ 11

น.ส.ชนสิริ สร้อยทองเอี่ยม

  5.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.สุชาดา ศาลารักษ์

  6.

ม.5/6

เลขที่ 18

น.ส.กอบบุญ ห่านตระกูล

  7.

ม.5/6

เลขที่ 16

น.ส.ดารารัตน์ ศรีสุวรรณ

  8.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.ชุติตา อิงคนันทวารี

  9.

ม.5/6

เลขที่ 35

น.ส.วันณิษา ชาญวิชา

28 พ.ค. 59 10.

ม.5/6

เลขที่ 34

น.ส.วรินทร มกรสิริศรี

  11.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.ศศิปรียา ศรีสวัสดิ์

  12.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.นนนนี จันทร์พรหม

  13.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.พนิดา ภู่สมบูรณ์

  14.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.พรลภัส ชินสกุลรัตนชัย

  15.

ม.5/6

เลขที่ 36

น.ส.วิภาดา แก้วสินทอง

  16.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.อัญชลี ทิพย์ประเสริฐ

  17.

ม.5/6

เลขที่ 6

น.ส.สุชาดา  กล้าหาญ

29 พ.ค. 59 18.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.ศุภลักษณ์ พึ่งกริม

  19.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.นันทิกา พึ่งพวก

  20.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.กชกร    แสงทอง

  21.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.ปรัชญ์ลภัส  นิคมคณารักษ์

  22.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.อิสสิริยา สุนทรา

  23.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.สรัลชนา สายทองคำ

  24.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.มณทิชา บางมณี

  25.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.อัจฉรา อินทรา

  26.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.รัชยาภรณ์  ทัพทวี

  27.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.กนกพร สระพิมพ์

  28.

ม.5/6

เลขที่ 1

น.ส.จีรนันท์ เทพศักดิ์

  29.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.สรวีย์ ทองคำธรรมชาติ

  30.

ม.5/5

เลขที่ 12

น.ส.ปิ่นปินัทธ์ พัฒน์ธนาโอฬาร

  31.

ม.5/6

เลขที่ 10

น.ส.วีนัส  สายสุดใจ

  32.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.รัชณีกร  นิรารมย์

  33.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ปพัชญา   ถาลี  

30 พ.ค. 59 34.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.ภัทรภร เพชราภรณ์

31 พ.ค. 59 35.

ม.5/6

เลขที่ 12

น.ส.เบญจมาศ คล้ายคลึง

  36.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.ปรัชญ์ลภัส นิคมคณารักษ์

  37.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ชนัญชิดา ปินทอง

  38.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.รวิวรรณ ฝอยทอง

  39.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรสุดา จำปาสด

1 มิ.ย. 59 40.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.นรินยา จันทะกล

  41.

ม.5/6

เลขที่ 27

น.ส.ธัญญรัตน์ เชียงอวน

2 มิ.ย. 59 42.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.จัสมิน กลิ่นกาเซ็น

  43.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ณภัทรพิม วงศโภชย์

  44.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.อภิษฎา  สวัสดี

  45.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.ฐิดาภา  พลเยี่ยม

  46.

ม.5/5

เลขที่ 38

น.ส.ลลิดา โชติญาดา

3 มิ.ย. 59 47.

ม.5/6

เลขที่ 2

น.ส.รัญชนา โครานา

  48.

ม.5/6

เลขที่ 14

น.ส.ขวัญข้าว ประสิทธิ์สิงห์

  49.

ม.5/6

เลขที่ 21

น.ส.ชนาทิพย์    วรรณเวช

4 มิ.ย. 59 50.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.วลีทิพย์ คงแหง

  51.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.อมรรัตน์ เอี่ยมสุวรรณ

5 มิ.ย. 59 52.

ม.5/5

เลขที่ 10

น.ส.สุวภัทร ไชยมุด

6 มิ.ย. 59 53.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.เกตุนลิน เงินรวง

  54.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ปิยธิดา ปะวะขัง

  55.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ปภาวรินทร์ อำไพ

7 มิ.ย. 59 56.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.กัลชลา ศรีทองคำ

  57.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.สมฤทัย  พิกุล

9 มิ.ย. 59 58.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.พรชนก เหรียญโมรา

  59.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.ณิชกมล ปฏิเมธีภรณ์

14 มิ.ย. 59 60.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ชมพูนุช สุวรรณบัติ

15 มิ.ย. 59 61.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.กุลธิดา  ปุ๋ยรักษา

27 มิ.ย. 59 62.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.เมษ์  ฤทัยสวัสดิ์

28 มิ.ย. 59 63.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.ศิริรัตน์  โตสำลี

4 ก.ค. 59 64.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.วริณ  เจ็งเจริญ

8 ก.ค. 59 65.

ม.5/6

เลขที่ 31

น.ส.พิมพ์วิภา ดิษฐ์พงษ์

9 ก.ย. 59 66.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.อัจฉรา อินทรา