ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 2

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

3 มิ.ย. 59 1.

ม.5/6

เลขที่ 23

น.ส.ณภัทร สุขุมาลย์

4 มิ.ย. 59 2.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐริกา ปะวะโน

  3.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.ชุติตา อิงคนันทวารี 

  4.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.จัสมิน กลิ่นกาเซ็น

  5.

ม.5/6

เลขที่ 10

น.ส.วีนัส  สายสุดใจ

  6.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.วลีทิพย์ คงแหง

  7.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.สุชาดา ศาลารักษ์

  8.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.อัจฉรา อินทรา

  9.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.มณทิชา  บางมณี

  10.

ม.5/6

เลขที่ 35

น.ส.วันณิษา ชาญวิชา

  11.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.อมรรัตน์ เอี่ยมสุวรรณ

5 มิ.ย. 59 12.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.ศศิปรียา ศรีสวัสดิ์

  13.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.กชกร  แสงทอง

  14.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.พรลภัส ชินสกุลรัตนชัย

  15.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ชนัญชิดา ปิ่นทอง

  16.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.อัญชลี ทิพย์ประเสริฐ

  17.

ม.5/5

เลขที่ 38

น.ส.ลลิดา โชติญาดา

  18.

ม.5/6

เลขที่ 36

น.ส.วิภาดา แก้ววสินทอง

  19.

ม.5/5

เลขที่ 9

น.ส.รพิชญา เตมียชาติ

  20.

ม.5/5

เลขที่ 10

น.ส.สุวภัทร ไชยมุด

  21.

ม.5/5

เลขที่ 16

น.ส.ธันยพร มะลิงาม

  22.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.ปรัชญ์ลภัส  นิคมคณารักษ์

  23.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ภัทรสุดา จำปาสด

  24.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.รวิวรรณ ฝอยทอง

6 มิ.ย. 59 25.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.พนิดา  ภู่สมบูรณ์

  26.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.นันทิกา พึ่งพวก

  27.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.รัชยาภรณ์ ทัพทวี

  28.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.สรัลชนา สายทองคำ

  29.

ม.5/6

เลขที่ 1

น.ส.จีรนันท์ เทพศักดิ์

  30.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ปิยธิดา ปะวะขัง

  31.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.สรวีย์ ทองคำธรรมชาติ

  32.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ปพัชญา ถาลี

  33.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ปภาวรินทร์ อำไพ

  34.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.รัชณีกร   นิรารมย์

7 มิ.ย. 59 35.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.นนนนี จันทร์พรหม

  36.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.นรินยา จันทะกล

  37.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.ฐิดาภา พลเยี่ยม

  38.

ม.5/5

เลขที่ 12

น.ส.ปิ่นปินัทธ์ พัฒน์ธนาโอฬาร

9 มิ.ย. 59 39.

ม.5/6

เลขที่ 20

น.ส.กุลธิดา. บุญโช

  40.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.ณิชกมล ปฏิเมธีภรณ์

  41.

ม.5/6

เลขที่ 14

น.ส.ขวัญข้าว ประมิทธิ์สิงห์

  42.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.พรชนก เหรียญโมรา

  43.

ม.5/6

เลขที่ 27

น.ส.ธัญญรัตน์ เชียงอวน

12 มิ.ย. 59 44.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.ศุภลักษณ์  พึ่งกริม

14 มิ.ย. 59 45.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ชมพูนุช สุวรรณบัติ

  46.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.ภัทรภร เพชราภรณ์

15 มิ.ย. 59 47.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.สมฤทัย  พิกุล 

  48.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.กุลธิดา  ปุ๋ยรักษา

18 มิ.ย. 59 49.

ม.5/6

เลขที่ 21

น.ส.ชนาทิพย์  วรรณเวช

19 มิ.ย. 59 50.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.กนกพร สระพิมพ์

  51.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.อิสสิริยา   สุนทรา

20 มิ.ย. 59 52.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ณภัทรพิม วงศโภชย์

27 มิ.ย. 59 53.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.เมษ์  ฤทัยสวัสดิ์

  54.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.เกตุนลิน เงินรวง

28 มิ.ย. 59 55.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.ศิริรัตน์  โตสำลี

30 มิ.ย. 59 56.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.กัลชลา ศรีทองคำ

4 ก.ค. 59 57.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.วริณ  เจ็งเจริญ

8 ก.ค. 59 58.

ม.5/6

เลขที่ 31

น.ส.พิมพ์วิภา ดิษฐ์พงษ์

9 ก.ย. 59 59.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.อัจฉรา อินทรา