ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 3

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

11 มิ.ย. 59 1.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.พรลภัส ชินสกุลรัตนชัย

  2.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐริกา ปะวะโน

  3.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ชนัญชิดา ปิ่นทอง

12 มิ.ย. 59 4.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.ศุภลักษณ์  พึ่งกริม

  5.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.อัญชลี ทิพย์ประเสริฐ

  6.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.ศศิปรียา ศรีสวัสดิ์

  7.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.รวิวรรณ ฝอยทอง

  8.

ม.5/6

เลขที่ 21

น.ส.ชนาทิพย์  วรรณเวช

13 มิ.ย. 59 9.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.นันทิกา พึ่งพวก

  10.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.ปรัชญ์ลภัส   นิคมคณารักษ์

  11.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.กชกร  แสงทอง

  12.

ม.5/5

เลขที่ 12

น.ส.ปิ่นปินัทธ์ พัฒน์ธนาโอฬาร

  13.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.อมรรัตน์   เอี่ยมสุวรรณ

  14.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.มณทิชา  บางมณี  

  15.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.สรัลชนา สายทองคำ

  16.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ปภาวรินทร์ อำไพ 

  17.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.รัชณีกร  นิรารมย์

14 มิ.ย. 59 18.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.นนนนี จันทร์พรหม

  19.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.พนิดา ภู่สมบูรณ์

  20.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.นรินยา จันทะกล

  21.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.รัชยาภรณ์ ทัพทวี

  22.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.อภิษฎา สวัสดี

  23.

ม.5/5

เลขที่ 29

น.ส.ภัทรภร เพชราภรณ์

  24.

ม.5/5

เลขที่ 38

น.ส.ลลิดา โชติญาดา

  25.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ภัทรสุดา จำปาสด

  26.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ชมพูนุช สุวรรณบัติ

  27.

ม.5/5

เลขที่ 16

น.ส.ธันยพร  มะลิงาม

  28.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.จัสมิน กลิ่นกาเซ็น

15 มิ.ย. 59 29.

ม.5/5

เลขที่ 24

น.ส.สมฤทัย  พิกุล 

  30.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.กุลธิดา  ปุ๋ยรักษา

  31.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ปพัชญา   ถาลี

16 มิ.ย. 59 32.

ม.5/6

เลขที่ 36

น.ส.วิภาดา แก้วสินทอง

  33.

ม.5/6

เลขที่ 20

น.ส.กุลธิดา  บุญโช 

  34.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.ณิชกมล ปฏิเมธีภรณ์

17 มิ.ย. 59 35.

ม.5/6

เลขที่ 4

น.ส.ขวัญข้าว ประสิทธิ์สิงห์

  36.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.ชุติตา  อิงคนันทวารี

19 มิ.ย. 59 37.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.กนกพร สระพิมพ์

  38.

ม.5/5

เลขที่ 13

น.ส.สรวีย์ ทองคำธรรมชาติ

  39.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.อิสสิริยา   สุนทรา

20 มิ.ย. 59 40.

ม.5/5

เลขที่ 10

น.ส.สุวภัทร ไชยมุด

  41.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ณภัทรพิม วงศโภชย์

21 มิ.ย. 59 42.

ม.5/6

เลขที่ 35

น.ส.วันณิษา ชาญวิชา

23 มิ.ย. 59 43.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.ฐิดาภา  พลเยี่ยม

25 มิ.ย. 59 44.

ม.5/6

เลขที่ 1

น.ส.จีรนันท์ เทพศักดิ์

26 มิ.ย. 59 45.

ม.5/5

เลขที่ 15

น.ส.วลีทิพย์ คงแหง

27 มิ.ย. 59 46.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.เมษ์  ฤทัยสวัสดิ์

  47.

ม.5/5

เลขที่ 28

น.ส.เกตุนลิน เงินรวง

28 มิ.ย. 59 48.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.ศิริรัตน์  โตสำลี

29 มิ.ย. 59 49.

ม.5/6

เลขที่ 23

น.ส.ณภัทร สุขุมาลย์

30 มิ.ย. 59 50.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.กัลชลา ศรีทองคำ

4 ก.ค. 59 51.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.วริณ  เจ็งเจริญ

8 ก.ค. 59 52.

ม.5/6

เลขที่ 10

น.ส.วีนัส  สายสุดใจ

  53.

ม.5/6

เลขที่ 11

น.ส.ชนสิริ สร้อยทองเอี่ยม

  54.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.พรชนก เหรียญโมรา

  55.

ม.5/6

เลขที่ 31

น.ส.พิมพ์วิภา ดิษฐ์พงษ์

9 ก.ค. 59 56.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ปิยธิดา ปะวะขัง

9 ก.ย. 59 57.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.อัจฉรา อินทรา