ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 6

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

1 ก.ค. 59 1.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.พรลภัส ชินสกุลรัตนชัย

2 ก.ค. 59 2.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.จัสมิน กลิ่นกาเซ็น

  3.

ม.5/6

เลขที่ 23

น.ส.ณภัทร สุขุมาลย์

  4.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.รัชณีกร  นิรารมย์

  5.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.มณทิชา บางมณี 

  6.

ม.5/6

เลขที่ 21

น.ส.ชนาทิพย์  วรรณเวช

  7.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.อัญชลี ทิพย์ประเสริฐ

  8.

ม.5/6

เลขที่ 1

น.ส.จีรนันท์ เทพศักดิ์

3 ก.ค. 59 9.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.ศศิปรียา ศรีสวัสดิ์

  10.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.รวิวรรณ ฝอยทอง

  11.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.ศุภลักษณ์ พึ่งกริม

  12.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.พนิดา ภู่สมบูรณ์

  13.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.นนนนี จันทร์พรหม

  14.

ม.5/5

เลขที่ 32

น.ส.รัชยาภรณ์ ทัพทวี

  15.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ปพัชญา   ถาลี  

  16.

ม.5/5

เลขที่ 31

น.ส.นรินยา จันทะกล

4 ก.ค. 59 17.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.ปรัชญ์ลภัส  นิคมคณารักษ์

  18.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.สรัลชนา สายทองคำ

  19.

ม.5/5

เลขที่ 4

น.ส.อิสสิริยา สุนทรา

  20.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.กชกร  แสงทอง

  21.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐริกา  ปะวะโน

  22.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.อมรรัตน์ เอี่ยมสุวรรณ

  23.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.นันทิกา  พึ่งพวก

  24.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.วริณ  เจ็งเจริญ

  25.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ชนัญชิดา  ปิ่นทอง

  26.

ม.5/5

เลขที่ 38

น.ส.ลลิดา โชติญาดา

6 ก.ค. 59 27.

ม.5/6

เลขที่ 35

น.ส.วันณิษา ชาญวิชา

7 ก.ค. 59 28.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.กุลธิดา ปุ๋ยรักษา

  29.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.กัลชลา ศรีทองคำ

8 ก.ค. 59 30.

ม.5/6

เลขที่ 36

น.ส.วิภาดา แก้วสินทอง

  31.

ม.5/6

เลขที่ 25

น.ส.ณิชกมล ปฏิเมธีภรณ์

  32.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.ชุติตา  อิงคนันทวารี

  33.

ม.5/6

เลขที่ 10

น.ส.วีนัส  สายสุดใจ

  34.

ม.5/6

เลขที่ 14

น.ส.ขวัญข้าว ประสิทธิ์สิงห์

  35.

ม.5/6

เลขที่ 20

น.ส.กุลธิดา บุญโช

  36.

ม.5/6

เลขที่ 11

น.ส.ชนสิริ สร้อยทองเอี่ยม

  37.

ม.5/6

เลขที่ 29

น.ส.พรชนก เหรียญโมรา

  38.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.ฐิดาภา  พลเยี่ยม 

9 ก.ค. 59 39.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.อภิษฎา สวัสดี

  40.

ม.5/5

เลขที่ 1

น.ส.ปิยธิดา ปะวะขัง

  41.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.ศิริรัตน์  โตสำลี

  42.

ม.5/5

เลขที่ 12

น.ส.ปิ่นปินัทธ์ พัฒน์ธนาโอฬาร

11 ก.ค. 59 43.

ม.5/5

เลขที่ 18

น.ส.ชมพูนุช สุวรรณบัติ

19 ก.ค. 59 44.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.เมษ์ ฤทัยสวัสดิ์

31 ก.ค. 59 45.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.กนกพร สระพิมพ์

4 ส.ค. 59 46.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ปภาวรินทร์ อำไพ

8 ส.ค. 59 47.

ม.5/7

เลขที่ 21

น.ส.นันทิกานต์ พึ่งพวก

10 ส.ค. 59 48.

ม.5/6

เลขที่ 3

น.ส.กัญญาณัฐ ขุนภักดี

  49.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.สุชาดา  ศาลารักษ์

11 ส.ค. 59 50.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ณภัทรพิม วงศโภชย์

14 ส.ค. 59 51.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ภัทรสุดา จำปาสด

29 ส.ค. 59 52.

ม.5/6

เลขที่ 2

น.ส.อาภาศิริ อุ่นคำ

3 ก.ย. 59 53.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.นันทิกา พึ่งพวก

9 ก.ย. 59 54.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.อัจฉรา อินทรา