ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 8

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

24 ก.ค. 59 1.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐริกา  ปะวะโน

28 ก.ค. 59 2.

ม.5/6

เลขที่ 36

น.ส.วิภาดา แก้วสินทอง

29 ก.ค. 59 3.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.ศิริรัตน์  โตสำลี

30 ก.ค. 59 4.

ม.5/6

เลขที่ 23

น.ส.ณภัทร  สุขุมาลย์

31 ก.ค. 59 5.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.อัญชลี  ทิพย์ประเสริฐ 

  6.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.พรลภัส ชินสกุลรัตนชัย

  7.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.สรัลชนา สายทองคำ

  8.

ม.5/7

เลขที่ 27

น.ส.ศศิปรียา ศรีสวัสดิ์

  9.

ม.5/5

เลขที่ 12

น.ส.ปิ่นปินัทธ์ พัฒน์ธนาโอฬาร

  10.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.มณทิชา  บางมณี

  11.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.เมษ์ ฤทัยสวัสดิ์

  12.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.กนกพร สระพิมพ์

  13.

ม.5/6

เลขที่ 21

น.ส.ชนาทิพย์  วรรณเวช

  14.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.กชกร  แสงทอง

  15.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.อมรรัตน์ เอี่ยมสุวรรณ

2 ส.ค. 59 16.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.กุลธิดา ปุ๋ยรักษา

4 ส.ค. 59 17.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ปภาวรินทร์ อำไพ

  18.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.กัลชลา ศรีทองคำ

6 ส.ค. 59 19.

ม.5/7

เลขที่ 3

น.ส.บัณฑิตา สายงาม

  20.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ชนัญชิดา ปิ่นทอง

7 ส.ค. 59 21.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.กชกร แสงทอง

  22.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.อภิษฎา  สวัสดี

8 ส.ค. 59 23.

ม.5/7

เลขที่ 21

น.ส.นันทิกานต์ พึ่งพวก

  24.

ม.5/7

เลขที่ 7

น.ส.ปพัชญา ถาลี

9 ส.ค. 59 25.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.จัสมิน กลิ่นกาเซ็น

  26.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.กุลธิดา ปุ๋ยรักษา

10 ส.ค. 59 27.

ม.5/6

เลขที่ 3

น.ส.กัญญาณัฐ ขุนภักดี

  28.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.ชุติตา อิงคนันทวารี

  29.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.สุชาดา  ศาลารักษ์

11 ส.ค. 59 30.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.ปรัชญ์ลภัส  นิคมคณารักษ์

  31.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ณภัทรพิม วงศโภชย์

14 ส.ค. 59 32.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ภัทรสุดา จำปาสด

15 ส.ค. 59 33.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.ฐิดาภา  พลเยี่ยม

22 ส.ค. 59 34.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.รวิวรรณ ฝอยทอง

23 ส.ค. 59 35.

ม.5/6

เลขที่ 35

น.ส.วันณิษา ชาญวิชา

25 ส.ค. 59 36.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.รัชณีกร นิรารมย์

28 ส.ค. 59 37.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.พนิดา  ภู่สมบูรณ์

29 ส.ค. 59 38.

ม.5/6

เลขที่ 2

น.ส.อาภาศิริ อุ่นคำ

1 ก.ย. 59 39.

ม.5/6

เลขที่ 1

น.ส.จีรนันท์ เทพศักดิ์

3 ก.ย. 59 40.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.นันทิกา พึ่งพวก

  41.

ม.5/7

เลขที่ 21

น.ส.นันทิกานต์ พึ่งพวก

6 ก.ย. 59 42.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.นนนนี จันทร์พรหม

8 ก.ย. 59 43.

ม.5/5

เลขที่ 23

น.ส.ศุภลักษณ์ พึ่งกริม

9 ก.ย. 59 44.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.อัจฉรา อินทรา

10 ก.ย. 59 45.

ม.5/7

เลขที่ 41

น.ส.หทัยรัตน์ ฉายโฉม

11 ก.ย. 59 46.

ม.5/6

เลขที่ 30

น.ส.พลอยไพลิน ชัยรัตน์ลี้

  47.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.วริณ เจ็งเจริญ

  48.

ม.5/7

เลขที่ 5

น.ส.มาริษา บุนนาค