ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 10

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

5 ส.ค. 59 1.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐริกา  ปะวะโน

6 ส.ค. 59 2.

ม.5/7

เลขที่ 3

น.ส.บัณฑิตา สายงาม

  3.

ม.5/6

เลขที่ 21

น.ส.ชนาทิพย์    วรรณเวช

  4.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.พรลภัส ชินสกุลรัตนชัย

  5.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.อัญชลี ทิพย์ประเสริฐ

  6.

ม.5/5

เลขที่ 30

น.ส.ชนัญชิดา ปิ่นทอง

  7.

ม.5/6

เลขที่ 37

น.ส.ศิริรัตน์  โตสำลี

7 ส.ค. 59 8.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.ศศิปรียา ศรีสวัสดิ์

8 ส.ค. 59 9.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.มณทิชา บางมณี

  10.

ม.5/7

เลขที่ 7

น.ส.ปพัชญา ถาลี

  11.

ม.5/6

เลขที่ 23

น.ส.ณภัทร สุขุมาลย์

9 ส.ค. 59 12.

ม.5/6

เลขที่ 36

น.ส.วิภาดา แก้วสิทนทอง

  13.

ม.5/6

เลขที่ 14

น.ส.ขวัญข้าว  ประสิทธิ์สิงห์

10 ส.ค. 59 14.

ม.5/6

เลขที่ 3

น.ส.กัญญาณัฐ ขุนภักดี

  15.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.ชุติตา อิงคนันทวารี

  16.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.สุชาดา  ศาลารักษ์

11 ส.ค. 59 17.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ปภาวรินทร์ อำไพ

12 ส.ค. 59 18.

ม.5/6

เลขที่ 19

น.ส.กัลชลา ศรีทองคำ

  19.

ม.5/5

เลขที่ 12

น.ส.ปิ่นปินัทธ์ พัฒน์ธนาโอฬาร

14 ส.ค. 59 20.

ม.5/5

เลขที่ 21

น.ส.ภัทรสุดา จำปาสด

15 ส.ค. 59 21.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.กชกร แสงทอง

  22.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.ฐิดาภา  พลเยี่ยม

16 ส.ค. 59 23.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.อมรรัตน์ เอี่ยมสุวรรณ

  24.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.สรัลชนา สายทองคำ

  25.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐริกา  ปะวะโน

17 ส.ค. 59 26.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.อภิษฎา สวัสดี

18 ส.ค. 59 27.

ม.5/5

เลขที่ 35

น.ส.เมษ์ ฤทัยสวัสดิ์

20 ส.ค. 59 28.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.กุลธิดา ปุ๋ยรักษา

21 ส.ค. 59 29.

ม.5/6

เลขที่ 20

น.ส.กุลธิดา บุญโช

22 ส.ค. 59 30.

ม.5/5

เลขที่ 2

น.ส.รวิวรรณ ฝอยทอง

23 ส.ค. 59 31.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ณภัทรพิม วงศโภชย์

  32.

ม.5/6

เลขที่ 35

น.ส.วันณิษา ชาญวิชา

  33.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.จัสมิน กลิ่นกาเซ็น

26 ส.ค. 59 34.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.รัชณีกร นิรารมย์

29 ส.ค. 59 35.

ม.5/6

เลขที่ 2

น.ส.อาภาศิริ อุ่นคำ

1 ก.ย. 59 36.

ม.5/6

เลขที่ 1

น.ส.จีรนันท์ เทพศักดิ์

3 ก.ย. 59 37.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.นันทิกา พึ่งพวก

  38.

ม.5/7

เลขที่ 21

น.ส.นันทิกานต์ พึ่งพวก

4 ก.ย. 59 39.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.ปรัชญ์ลภัส  นิคมคณารักษ์

5 ก.ย. 59 40.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.ฐิดาภา  พลเยี่ยม

6 ก.ย. 59 41.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.นนนนี จันทร์พรหม

  42.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.พนิดา ภู่สมบูรณ์

8 ก.ย. 59 43.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.กุลธิดา ปุ๋ยรักษา

9 ก.ย. 59 44.

ม.5/6

เลขที่ 8

น.ส.อัจฉรา อินทรา

10 ก.ย. 59 45.

ม.5/7

เลขที่ 41

น.ส.หทัยรัตน์ ฉายโฉม

11 ก.ย. 59 46.

ม.5/7

เลขที่ 3

น.ส.บัณฑิตา สายงาม

  47.

ม.5/6

เลขที่ 30

น.ส.พลอยไพลิน ชัยรัตน์ลี้

  48.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.วริณ เจ็งเจริญ

  49.

ม.5/7

เลขที่ 5

น.ส.มาริษา บุนนาค