ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 12

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

19 ส.ค. 59 1.

ม.5/6

เลขที่ 21

น.ส.ชนาทิพย์    วรรณเวช

  2.

ม.5/5

เลขที่ 14

น.ส.อัญชลี ทิพย์ประเสริฐ

20 ส.ค. 59 3.

ม.5/5

เลขที่ 26

น.ส.พรลภัส ชินสกุลรัตนชัย

21 ส.ค. 59 4.

ม.5/5

เลขที่ 27

น.ส.ศศิปรียา ศรีสวัสดิ์

  5.

ม.5/5

เลขที่ 11

น.ส.ปภาวรินทร์ อำไพ

  6.

ม.5/5

เลขที่ 3

น.ส.อมรรัตน์ เอี่ยมสุวรรณ

  7.

ม.5/5

เลขที่ 12

น.ส.ปินปินัทธ์ พัฒน์ธนาโอฬาร

  8.

ม.5/5

เลขที่ 37

น.ส.กชกร แสงทอง

  9.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.สรัลชนา สายทองคำ

  10.

ม.5/6

เลขที่ 36

น.ส.วิภาดา แก้วสินทอง

  11.

ม.5/6

เลขที่ 20

น.ส.กุลธิดา บุญโช

22 ส.ค. 59 12.

ม.5/6

เลขที่ 14

น.ส.ขวัญข้าว ประสิทธิ์สิงห์

23 ส.ค. 59 13.

ม.5/5

เลขที่ 34

น.ส.อภิษฎา สวัสดี

  14.

ม.5/5

เลขที่ 36

น.ส.ณภัทรพิม วงศโภชย์

  15.

ม.5/5

เลขที่ 5

น.ส.จัสมิน กลิ่นกาเซ็น

25 ส.ค. 59 16.

ม.5/6

เลขที่ 24

น.ส.ณัฐริกา  ปะวะโน

26 ส.ค. 59 17.

ม.5/

เลขที่ 19

น.ส.กัลชลา ศรืทองคำ

  18.

ม.5/5

เลขที่ 22

น.ส.รัชณีกร นิรารมย์

  19.

ม.5/6

เลขที่ 23

น.ส.ณภัทร   สุขุมาลย์

29 ส.ค. 59 20.

ม.5/5

เลขที่ 7

น.ส.ปพัชญา ถาลี

  21.

ม.5/6

เลขที่ 35

น.ส.วันณิษา ชาญวิชา

1 ก.ย. 59 22.

ม.5/6

เลขที่ 1

น.ส.จีรนันท์ เทพศักดิ์

2 ก.ย. 59 23.

ม.5/6

เลขที่ 13

น.ส.กัญญาณัฐ ขุนภักดี

3 ก.ย. 59 24.

ม.5/5

เลขที่ 19

น.ส.นันทิกา พึ่งพวก

  25.

ม.5/7

เลขที่ 21

น.ส.นันทิกานต์ พึ่งพวก

  26.

ม.5/6

เลขที่ 5

น.ส.มณทิชา  บางมณี

4 ก.ย. 59 27.

ม.5/5

เลขที่ 8

น.ส.ปรัชญ์ลภัส  นิคมคณารักษ์

5 ก.ย. 59 28.

ม.5/5

เลขที่ 33

น.ส.สรัลชนา สายทองคำ

  29.

ม.5/5

เลขที่ 6

น.ส.ฐิดาภา  พลเยี่ยม

6 ก.ย. 59 30.

ม.5/5

เลขที่ 17

น.ส.นนนนี จันทร์พรหม

  31.

ม.5/5

เลขที่ 20

น.ส.พนิดา ภู่สมบูรณ์

7 ก.ย. 59 32.

ม.5/6

เลขที่ 22

น.ส.ชุติตา อิงคนันทวารี

  33.

ม.5/6

เลขที่ 6

น.ส.อัจฉรา อินทรา

8 ก.ย. 59 34.

ม.5/7

เลขที่ 1

น.ส.กุลธิดา ปุ๋ยรักษา

9 ก.ย. 59 35.

ม.5/5

เลขที่ 25

น.ส.กนกพร สระพิมพ์

10 ก.ย. 59 36.

ม.5/7

เลขที่ 41

น.ส.หทัยรัตน์ ฉายโฉม

11 ก.ย. 59 37.

ม.5/6

เลขที่ 33

น.ส.วริณ เจ็งเจริญ

  38.

ม.5/7

เลขที่ 5

น.ส.มาริษา บุนนาค

  39.

ม.5/7

เลขที่ 3

น.ส.บัณฑิตา สายงาม