ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

มิทรียา เปอาทริส

ปาริทรา เอช ซัดดีดิกี

/

/

/

 

 

 

 

 

 

2

ธัญรัตน์

คำใสย์

/

/

/

 

 

 

 

 

 

3

อาทิตญา

แสงทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

อาริยา

บุญล้อม

/

/

/

 

 

 

 

 

 

5

จุฑามณี

ธีระโกวิทขจร

/

/

/

 

 

 

 

 

 

6

จุฑารัตน์

สวัสดี

/

/

 

 

 

 

 

 

 

7

ชนมน

ทรรพนันทน์

/

/

 

 

 

 

 

 

 

8

ภัทรสิริ

บุญมีมาก

/

/

/

 

 

 

 

 

 

9

ฟ้าใหม่

ชิตรัมย์

/

/

/

 

 

 

 

 

 

10

ปาริชาติ

เลิศเอี่ยมสุเมธ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

วชิราภรณ์

มาชาตรี

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

u/date 20 ส.ค. 60 (12.30 น.)