ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ดวงกมล

ธาสุกรี

/

/

 

 

/

 

 

 

 

2

นิราวรรณ

หงษ์ศรีเมือง

/

/

/

/

/

/

 

 

 

3

อารีรัตน์

ทองอร่าม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

4

จินจุฑา

นาคา

/

/

 

 

 

 

 

 

 

5

ธนพร

อนันตรกิตติ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

6

วชิราภรณ์

กลั่นประโคน

/

/

/

/

/

/

 

 

 

7

กัญญาลักษณ์

สอนภักดี

/

/

/

/

/

/

 

 

 

8

ธนพร

ลิ้มวิลัย

 

/

/

/

/

/

/

/

 

9

ภาคินี

ชูสุขอมร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

10

ธิดาภรณ์

หุ่นเจริญ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

11

นภาพร

หวังเจริญ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

12

วลัดดาวัลย์

คุณสัตย์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

13

วรินธร

บุญพานิช

/

/

/

/

/

 

 

 

 

14

วีรนุช

วาปีโส

/

/

/

/

/

 

 

 

 

15

ศิริพัฒน์

พิศิษฐ์จริง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

16

อุรัสยา

มีไมตรีจิตต์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

17

จริยา

พรหมทา

 

/

 

 

/

 

 

 

 

18

สิริลักษณ์

ไชยสอน

/

/

/

/

 

 

 

 

 

19

สุภัทรา

หนองหาญ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

20

นฤมล

คงบุญวาสน์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

21

สุภาพร

ผดุงกาย

 

/

/

/

/

 

 

 

 

22

สุรีรัตน์

นิธิจามีกร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

23

อภิญญา

แข็งขัน

/

/

 

 

 

 

 

 

 

24

พีรดา

ชะรา 

/

/

 

/

/

 

 

 

 

25

ปริธาภา

ทองเอี่ยม

 

/

/

/

/

/

 

 

 

26

วนารี

หอมรื่น

/

/

/

/

/

/

 

 

 

27

ศศิมา

วรรณชาติ

 

 

/

/

/

 

 

 

 

28

กิติยา

กิจติยะโสภณ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

29

จันทร์ทิรา

กลีบบัว

/

/

/

/

 

 

 

 

 

30

จิตรวรรณ

แสงเทียน

/

/

/

/

/

 

 

 

 

31

วจิรฐา

แซ่เอี้ยว

/

/

/

/

/

/

 

 

 

32

ชฎาพร

มีไพศาล

/

/

/

/

/

/

/

 

 

33

ปณิตา

อยู่สุข 

/

/

/

/

/

/

 

 

 

34

ปิยภรณ์

คำแพง

/

/

 

 

/

 

 

 

 

35

พริสร

เกรียงสมุทร

 

 

 

 

 

/

 

 

 

36

พิชชาพร

ริมเจริญ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

37

วราภรณ์

ศาสตร์พงษ์พันธ์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

38

อัญชลิตา

แก้ววรรณา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

39

บุณยาลักษณ์

สุทธิบานเย็น

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

u/date 20 ส.ค. 60 (12.30 น.)