ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ฐิติมา

ศิริบรูณะเกียรติ

/

/

/

/

/

 

/

 

 

2

กัลต์กานต์

โชติวิวรรธน์กุล

/

/

/

/

/

/

/

 

 

3

จินตนา

กาญจนา

/

/

/

/

/

/

/

 

 

4

ณัฐติกาญจน์

เจตเจริญอารยะ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

ประไพภัทร

พุงไธสง

/

/

/

/

/

/

 

 

 

6

ปรียา

ปะวะขัง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

7

พรนิภา

ประจบ

/

/

/

/

/

/

/

 

 

8

มาทินี

จำปาโท

/

/

/

/

/

/

/

/

 

9

ยุพารัตน์

มโนสา

/

/

 

/

/

/

 

 

 

10

วณิศรา

รอดสัมฤทธิ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

11

อรอินน์

สติภา

/

/

/

 

 

/

/

 

 

12

ณัฎฐวริณ

ทองธิว

/

/

/

/

/

/

 

 

 

13

มุทิตา

เชี่ยวชาญ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

14

สุมินทร์ตรา

แก้วดวงตา

/

/

/

/

 

 

 

 

 

15

อภันดา

หอมขจร

/

/

/

/

 

 

 

 

 

16

บุญฑริก

เจริญทอง

/

/

/

/

/

/

/

 

 

17

ปัทมพร

เฉิน

/

/

/

/

/

/

 

 

 

18

เมธาวี

อกอุ่น

/

/

 

 

 

 

 

 

 

19

วรภร

กฤตไพศาล

/

/

/

 

 

 

 

 

 

20

สุภาวดี

องอาจ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

21

กมนภัค

เทพารส

/

/

/

/

/

/

/

 

 

22

นันทภัค

ชิณวงศ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

23

ปรีดีญา

ประจำค่าย

/

/

/

/

/

/

 

 

 

24

ศศิมา

บุญเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

นกนกวรรณ

เรืองพานิช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

เกศรินทร์

มะลัยศิลป์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

27

จิราภรณ์

ไกรคง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

28

สายธาร

บุญเลิศ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

29

อดิศา

เอี้ยงไธสง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

อริสรา

อำพร 

/

/

/

/

/

/

 

 

 

31

เบญญาภา

ว่องทวีเจริญพร

/

/

/

/

 

 

 

 

 

32

สุเพชรญา

หล้ามณี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

33

บุษบา

พงษ์สมัคร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

พัณณิตา

ดาวเรือง

/

/

/

/

 

 

 

 

 

35

ภัทรานิษฐ์

เปรมกิจพรพัฒนา

 

 

/

/

/

/

/

 

 

36

วิยะดา

ศรีมหาพรม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

37

สุชัญญา

สุธิราธิกุล

/

/

/

/

/

/

 

 

 

38

ชมพูเนกข์

พลมณี

/

/

/

/

/

/

 

 

 

39

กัญญารัตน์

นรบัติ 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

40

ธัญญ์ฐิตา

ฐิติภัทร์ทวีสุข

/

/

/

/

/

/

/

 

 

41

ปริมล

วงศ์มณีสัย

/

/

/

/

 

 

/

 

 

42

ปาริตา

ใจชอบ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

43

พิมพ์ณัฐฏ์

อินทิแสง

/

/

/

/

/

/

 

 

 

44

ฟ้าใส

ประยูรรัตน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

สุขนิตา

กวดนอก

/

/

/

 

 

 

 

 

 

46

อัญมณี

นารา

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

u/date 20 ส.ค. 60 (12.30 น.)