ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ช่อทิพ

แก่นสา

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

ฐิตาภา

พัฑฒนะ

/

/

/

/

/

/

/

/

 

3

มนัสวรรณ

ศรีมาลัย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

สุกัญญา

พิมพะ

/

/

/

/

/

/

/

/

 

5

สุพิชชา

สูงสนิท

/

/

/

/

/

/

/

/

 

6

จิรนันท์

กุลหิรัณย์มณี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7

วนิดา

จันทร์ดา

/

/

 

 

 

 

 

 

 

8

ภัทรานิษฐ์

ชำนาญศิลป์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

9

นิพาดา

สุนทรปั้น

/

/

/

/

/

/

/

 

 

10

ญาณิศา

ทาทอง

/

/

/

/

/

/

/

 

 

11

อรณิชา

คนหลัก

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

อริสรา

จันทวงค์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

u/date 20 ส.ค. 60 (12.30 น.)