ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

จุฑามาศ

ศิริไทย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

จุลมาศ

ยุตตรินร์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

ธิราลัย

เหมประยูร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

พิมพ์ชนก

พลับบดี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

สร้อยสิรินทร์

แถมพันธ์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

สิรสา

โสภากุล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7

สิริวรรณ

มณีวงษ์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8

เหมรัตน์

แดงศรี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

9

อัญชิสา

สว่างแสง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

10

อินทิรา

ทานะเวช

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

11

ขวัญชนก

พรายแก้ว

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

ฐิตาพร

เพ็งคง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

13

นนทิญา

เชาว์น้อย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

14

พรชนก

จำปาสด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

15

พัชริดา

ขาวสอาด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

16

พิชญา

ภาคย์ปริทัศน์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

17

สุวิสา

รอดคำทุย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

18

โสรญา

บุญน้อย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

19

อาทิตยา

เกิดแหลมทอง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

20

อรญา

งามแสง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

21

ทรายพร

โมราชาติ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22

ปาริชาต

แสนโคต

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

23

พัชรี

ไวอติวัฒน์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

24

บญจรัตน์

เล็กบางพงศ์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

25

พรชิตา

สาระ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

26

กัญญารัตน์

สิริสุรชัชวาล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

27

ทิพย์อักษร

แจ่มสอาด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

28

พรรณนภา

ทับทิมพายัพ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

29

สุภมาส

บุญกำเนิด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

30

พินทุสร

มุสิกุล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

31

ภารดี

ใจเกลี้ยง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

32

มยุรา

จำปาศรี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

33

ศิไรรัตน์

มิตรตระกูล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

34

อนัญพร

ชื่นพิศาล

 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

35

จารุภา

ขานโคกกรวด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

36

ทัชชกร

ก้อนดี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

37

ปทิตตา

ธีรชวกรกุล

/

/

/

/

/

/

 

/

/

/

38

พนิตพร

เลิศศิลปถาวรยิ่ง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

39

พรจิรา

บุตรศักดิ์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

40

พิชามญชุ์

กิมศรี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

41

อาภาภัทร

รักเจริญทรัพย์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

42

ธชพร

แก้วมี

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

43

อาทิมา

หาญธงชัย

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

44

ญาณิศา

ทองน่วม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

update 9/02/61 (17.35)