ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ธัญญาพร

เหล่าบุตรสา

/

/

/

 

/

/

/

/

/

/

2

กมลฉัตร

มีสุวรรณ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

3

ขวัญชนก

แสงโชติ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

จุภาภรณ์

น้ำน้อย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

บัณฑิตา

โชติรัตน์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

พนิดา

รัตนกาฬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ภครวดี

ชัยจำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

สุฑาทิพย์

จันทะเขตต์

 

/

/

 

 

 

 

 

 

 

9

อาริส

รุ่งเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

สิริพร

กิจแสวง

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

11

จิรดา

สุรินทร์ไชย

 

/

/

/

 

/

/

/

/

/

12

นันทิชา

พละมี

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

13

ภัสสร

อาจสัตรู

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14

รมิตา

โคตรประทุม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

15

สมิตรา

บินโรสลัน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

16

อัญติมา

สุกูล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

17

จุฑารัตน์

พิสุทธิพงศ์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

18

จริยา

ไข่สังข์

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

19

ชลธิชา

ธรเจริญศรี

/

/

/

 

/

/

/

/

/

/

20

ธัญลักษณ์

โยธาสิทธิ์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

21

วีณา

มาลัย

/

 

 

 

 

 

 

 

/

/

22

สุพิชญา

อมรเพชรกุล

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

23

ทิพวรรณ

หารชัยพา

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

24

ธนพร

กองศิริ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

25

ภัทราพร

ศรีสงคราม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

26

เบญจสิริ

อจลเสรีวงศ์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

27

รติมา

โบสุวรรณ์

/

 

/

 

/

 

 

 

/

/

28

อินธิรา

พันธ์ทอง

/

/

/

/

/

 

/

/

/

/

29

สุนันต์ทา

อังค์ศรีวรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

พรธีรา

พันธุ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

31

กฤติยาภรณ์

มุดไธสง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

32

กวินภัค

จันทร์คง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

33

กุลธิดา

ตุริตาคม

/

/

/

 

/

 

 

 

 

 

34

เกศินี

สว่างเรือง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

35

จิณณพัต

สุวรรณศรีไพศาล

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

36

ชญานนท์

วัฒนานนท์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

37

ชลลดา

สุขสงวน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

38

ฌชนกมาตา

อยู่เพ็ง

/

/

/

 

/

 

 

 

 

 

39

นภัค

พินทุสุนันท์

/

/

/

 

/

 

 

 

 

 

40

มาริสา

ยวนแห่ว

/

 

/

/

/

/

/

/

/

/

41

อรวรรณ

ปิ่นกุล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

42

อารยา

ตั้งเหล็กเพชร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

43

เอเซียลี

รัชนี เอเลปาโน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

update 9/02/61 (17.36)