ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

               

1

ธัญญาพร

เหล่าบุตรสา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

กมลฉัตร

มีสุวรรณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ขวัญชนก

แสงโชติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

จุภาภรณ์

น้ำน้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

บัณฑิตา

โชติรัตน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

พนิดา

รัตนกาฬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ภครวดี

ชัยจำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

สุฑาทิพย์

จันทะเขตต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

อาริส

รุ่งเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

สิริพร

กิจแสวง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

จิรดา

สุรินทร์ไชย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

นันทิชา

พละมี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ภัสสร

อาจสัตรู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

รมิตา

โคตรประทุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

สมิตรา

บินโรสลัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

อัญติมา

สุกูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

จุฑารัตน์

พิสุทธิพงศ์

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

18

จริยา

ไข่สังข์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ชลธิชา

ธรเจริญศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ธัญลักษณ์

โยธาสิทธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

วีณา

มาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

สุพิชญา

อมรเพชรกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

ทิพวรรณ

หารชัยพา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ธนพร

กองศิริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ภัทราพร

ศรีสงคราม

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

26

เบญจสิริ

อจลเสรีวงศ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

รติมา

โบสุวรรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

อินธิรา

พันธ์ทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

สุนันต์ทา

อังค์ศรีวรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

พรธีรา

พันธุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

กฤติยาภรณ์

มุดไธสง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

กวินภัค

จันทร์คง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

กุลธิดา

ตุริตาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

เกศินี

สว่างเรือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

จิณณพัต

สุวรรณศรีไพศาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

ชญานนท์

วัฒนานนท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

ชลลดา

สุขสงวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

ฌชนกมาตา

อยู่เพ็ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

นภัค

พินทุสุนันท์

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

40

มาริสา

ยวนแห่ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

อรวรรณ

ปิ่นกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

อารยา

ตั้งเหล็กเพชร

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

43

เอเซียลี

รัชนี เอเลปาโน

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 12/11/60 (15.43)