ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

เจษฎาภรณ์

เหลาบัว

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

2

บุรัสกร

โรจน์ประเสริฐสุด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

ภคินี

แสงใสแก้ว

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

4

กุมภา

เชิดชูสุวรรณ

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

5

พิชชานันท์

ปิยเดชพงศ์ธาริน

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

6

เยาวเรศ

บุญประกอบ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

7

กิติพร

มีหกวงษ์

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

8

กฤษณาศิริ

สาวะบุญ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9

ปณาลี

หมื่นศรี

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

กฤษณา

ใจเย็น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

11

นวภรณ์

กุลเจริญสินชล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

บุษกร

สุขสำโรง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

13

อริญรดา

คุปติชน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

14

จันทร์สมร

ปางทอง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

15

ธนัชพร

เพชรนิล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

16

วราภรณ์

อนุสาร

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

17

สิริวิมล

วิริยะวัฒนาพงศ์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

18

ลัลนา

เชี่ยวตระการ

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

19

สิริขวัญ

แม่นมั่น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

20

สิริวิมล

นราทร

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

21

ขัติยาภรณ์

ภูผิวนาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

พิมพ์ณารา

วิริยา

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

23

ณิชากร

ประจงสุขสิริ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

24

พีรยา

นิธิบุณยวัจน์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

25

เมธาวี

เปี่ยมปิ่นเศษ

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

26

สอางค์พิศ

เจตธำรง

/

 

 

 

 

/

/

/

/

/

27

เกตน์สิรี

ยูน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

28

ธัญญรัตน์

ดำรงพิสิทธิ์ชัย

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

29

ปิยากร

ผดาศรี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

30

ภัคธีมา

แย้มกลีบ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

update 9/02/61 (17.36)