ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

               

1

เจษฎาภรณ์

เหลาบัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

บุรัสกร

โรจน์ประเสริฐสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ภคินี

แสงใสแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

กุมภา

เชิดชูสุวรรณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

พิชชานันท์

ปิยเดชพงศ์ธาริน

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

เยาวเรศ

บุญประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

กิติพร

มีหกวงษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

กฤษณาศิริ

สาวะบุญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ปณาลี

หมื่นศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

กฤษณา

ใจเย็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

นวภรณ์

กุลเจริญสินชล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

บุษกร

สุขสำโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

อริญรดา

คุปติชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

จันทร์สมร

ปางทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ธนัชพร

เพชรนิล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

วราภรณ์

อนุสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

สิริวิมล

วิริยะวัฒนาพงศ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ลัลนา

เชี่ยวตระการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

สิริขวัญ

แม่นมั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

สิริวิมล

นราทร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ขัติยาภรณ์

ภูผิวนาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

พิมพ์ณารา

วิริยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

ณิชากร

ประจงสุขสิริ

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

24

พีรยา

นิธิบุณยวัจน์

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

25

เมธาวี

เปี่ยมปิ่นเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

สอางค์พิศ

เจตธำรง

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

27

เกตน์สิรี

ยูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ธัญญรัตน์

ดำรงพิสิทธิ์ชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

ปิยากร

ผดาศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

ภัคธีมา

แย้มกลีบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 12/11/60 (15.40)