ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

ชลธิชา

โรยตระ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

2

บุษกร

ธานี

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ลักขนา

แซ่จึง

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ศิรินยา

ศิลาวงศ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

5

จิรัชญา

ศรีจุฬางกูล

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ณิชากานต์

ขัตธิ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

7

มัณฒนา

นาคราช

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

8

ณภัทร

สกุลบงกช

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

9

ณัฐธิดา

ปัญญา

/

/

/

/

 

/

 

 

 

 

 

 

10

พิมพ์ญาดา

เงินทองสัมฤทธิ์

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

11

วรพร

คำวิมุด

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

12

ศริญญา

เดวาหมัด

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

13

สมธิดา

บุญเพ็ชร์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

14

ภัทรลดา

ลียงค์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

15

มาลินี

พรหมสิงห์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

16

สรัลชนา

ทองพรม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

17

อังคณา

สุขเกิด

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

18

ไอลดา

ภูมิเขต

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

19

ขนิษฐา

พรมสาร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

20

เพอล่า

เลอเวริด

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

21

สุภาวดี

ชาติประพันธ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

22

เสาวภา

แจ่มโคกสูง

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

23

อรรถพร

หลอดเหลา

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

24

กรรณิกา

ศิลารักษ์

/

/

/

/

 

/

 

 

 

 

 

 

25

จรัญญา

พจนา

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

26

สุรางคนา

บุญชื่น

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

27

อาทิติยา

จันศักดา

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

จีระวดี

โคตวงษ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

29

มุกตาภา

จันทร์ขำ

/

/

/

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

update 31/07/61 (11.20)