ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 2/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

ณหทัย

สุทธิพร

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

2

สุขภาดี

วงศ์คงคำ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

3

ฉัตรธรัตน์

จงเลิศพานิช

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

4

ณัชชา

เหลืองเลิศสกล

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

สุมิตรา

แซ่ตั้ง

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

6

เนตรนภา

วิชาธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

อภิรดา

ประเสริฐดี

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

8

พิเดี๊ญะดัชนี

พอนนัมพาลัม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

9

ศิริรัตน์

บุญญโก

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

10

ธัญชนก

สุขเมือง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

11

รัตน์ติญา

นะวะทิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ธรณ์รินญ่า

รัตน์อุบลไกร

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ธัญญ์นรี

ศิริโรจน์ธารี

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

14

ยุวดี

แซ่ย่าง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

15

เสาวลักษณ์

โฆษิตพนิตกุล

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

16

หทัยรัตน์

แซ่ลิ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

อินอาม

ด่านโพธิวัฒน์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

กิติยากร

คำแถลง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

19

จุฑามาศ

วรดิษฐวงษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

พลอยไพลิน

ชมภูนิมิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ศิรประภา

เสาศิริ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

22

อัจฉรา

มาขุมเหล็ก

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

23

กมลพรรณ

ขจรศิริวานิธ

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

กัลยา

โพธิ์วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

จิราพร

คูรัมย์

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

26

ปุณฑริก

มั่นคง

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

27

พิยดา

หงษ์ทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

มานาพร

นุชแพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

สาธิณี

ฤดีจรัสวัลย์

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

สุจิ

บุญเกิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

สุณิชา

เครือสุข

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

32

อภิญญา

สีคำ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

update 3/01/62 (13.00)