ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 2/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

กัณฑ์ยะกร

ผงวิเศษ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

2

กันยา

ปันยานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

นัชชา

วังนาค

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ปุณยวีร์

การสมเหมาะ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

5

พิชชาภา

ฉ่ำเฉื่อย

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

6

วริศรา

ไก่แก้ว

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

7

อภิชญา

โยธาแสน

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

8

อรนาฎ

สุคำภา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

9

ฉัตรริน

ทองดอนขันธ์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

10

ณิชนันทน์

เพ็งโนนยาง

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

11

ธัญทิพย์

โพธิวัฒนะ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

นริสรา

ถมมา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

13

รุจิรภา

สุกุล

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

14

สุพิชฌาย์

ชิดปราง

 

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ขวัญจิรา

เหลืองไพบูลย์ผล

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

16

ศศิภา

ใจดี

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

17

นวลหง

สุโพธิ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

18

มายาวี

ผุยอุทา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

19

สวลี

ขาวสอาด

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

สุภัทตรา

อ่วมบุตร

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

21

บุษบง

จรัลพาณิช

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

ภัทรจาริน

สุธนเสวี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

23

พิมพ์พิชชา

หาดี

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ภควดี

สุวรรณ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

25

มัลลิกา

อินเสมียน

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

ชนิภา

ศรีสวัสดิ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

27

ชลกร

สงวนสิน

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

28

นฤดี

ตรงสุรีย์พร

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

นฤมล

ชุ่มรอด

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

update 3/01/62 (13.00)