ม.ต้น

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22207) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ปภาวรินท์

ธรรมบุตร

 

 

 

 

 

 

 

 

/

2

มุกดา

บุญยัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

สุวรรณี

ผาเหลา

/

 

 

 

 

 

 

 

 

4

กนกพรรณ

ยิ้มชาญกาญจน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ชาลินีย์

จันริศิลป์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

แทนคุณ

วาสิกบุตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

วันวิสาข์

แก้วมุงคุณ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

8

จุฬารัตน์

วาสนาชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ชลธิรสน์

แสงสกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ธัญชนก

เพชรสูงเนิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

นภาพร

สุวรรณฉิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

พรทิพย์

คำทองพเนาว์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ฟ้าใส

มหาพงษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

รัตติกาล

เจริญกาญจน์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

15

วรรณพร

คล้ายปักษี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

สิริวิมล

เกษทองมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

สิริวิมล

ตันธะนะสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

อริศรา

ดีสุคนธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

กรณัฏฐ์

อินโต

/

/

/

/

/

 

 

 

/

20

กรัณฑรัตน์

คุ้มพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

/

21

กุลนัตธิดา

ภูมิเกาะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

จิรนันท์

สินทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

จุฑามาศ

ศรีอ่ำดี

/

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ณัฏฐณิชา

ตะราษี

/

/

/

/

/

 

/

/

/

25

หนึ่งฤทัย

ยะวาวงศ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

ธันยาภัทร์

วสุภิรมย์นรากุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ธิญาดา

แช่มมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

นันท์นภัส

อาจหาญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

นันธิชา

กาญบุตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

ปฏิญญา

พรมโส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

ปนัทดา

สีโส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

ปาณิสรา

ยวนยงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

ปิยะฉัตร

สีดา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ปิยะวรรณ

โรตะโง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

พรรพษา

นารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

พิมพ์ชนก

โสมโนวรรณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

37

ฟ้ามุ่ย

จันทรา

 

 

 

 

 

 

 

 

/

38

มนัสนันท์

รูปสว่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

มนัสนันท์

โพธิ์นิล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

รุจิรา

หาญห้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

วาสนา

พุ่มจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

ศิวพร

ทองเพ็ชร

/

 

 

 

 

 

 

 

 

43

สิริน

สิทธิกูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

สุภารัตน์

ศรีสุขโข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 9/02/61 (17.30)