.ต้น

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ภาคเรียนที่ 1/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1

กรรณิการ์

แปรนุ่น

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

กัลยกร

จันทรพินิช

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

3

จิรัฐชพันธ์

จันทร์แสงใส

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

4

จิรัสติกานต์

ละใบยูซบ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

5

ชฎาภรณ์

บุญประคม

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

6

ชนิดา

นันตะนัย

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

7

ธนภรณ์

เศรษฐ์เบญจพล

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

8

ธนัชพร

ไชยรัตน์

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ธารามณี

คูเมือง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

10

ธีรวดี

เขียวอ่อน

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

11

บวรรัตน์

สายบุญญา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

12

ประภัสสร

อุทธา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

13

แพรวา

รักษาถ้อย

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

14

ภคนันท์

อรรถกุล

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

15

ภัทรภร

คลังศิริ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

16

ภัสราภรณ์

กอนไชย

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

17

ภานุมาศ

สร้อยจิตร

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

18

ภาวิไล

แสงสว่าง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

19

ยารินดา

อยู่ดีพเนา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

20

วชิรฎา

ชัยผลดีเลิศ

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

วรรณรัตน์

ชอุ่มเกต

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

22

ศศิวิมล

แสนโบราณ

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

ศิริรัตน์

ธงทอง

/

/

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

24

สโรชา

ทองแก้ว

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

25

สุชาดา

นามป่องแก

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

26

อนุตตมา

บุญเจริญ

/

/

 

/

/

 

 

 

 

 

 

 

27

อภิษฎา

เลี่ยว

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

28

อันดามัน

สมมาตย์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

29

แอนเจลิน่า

แมคนามี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

30

เกวลี

จิระโพธิรัตน์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

31

ธัญชนก

เนียมกลิ่น

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

32

ธัญญภัทร

อิ่มถวิล

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

33

นฤภร

บุญรักษา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

34

นุรนี

ดุลยเสรี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

35

ปทุม

พรลิขิต

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

36

ภัสสมณฑ์

จิรพัชรกุลพงษ์

/

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

37

วิยดา

มาตา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

38

อลิสา

ไชยสุกุมาร

/

     

/

 

 

 

 

 

 

 

39

ณัฐธิดา

แย้มเดช

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

40

พุธิตา

หลอดแก้ว

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

41

อลิศา

เครื่องกลาง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

42

พรพรหม

นิ่มมาก

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

43

อภิชญา

ทองยอด

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

44

กมลเนตร

ดงประถา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

45

บุญยดา

น้อยพิทักษ์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

update 31/07/61 (11.20)