ม.ต้น

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ภาคเรียนที่ 1/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1

กรรณิการ์

อยู่รักษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

จตุพร

เผ่าหอม

 

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ธณาภรณ์

พันธะณี

 

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

4

เบญญาภา

ทาสี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

กัณฐิกา

เวินเมาหา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

6

เกตุมณี

ทองโคตร

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

7

แคทเทอรีน

จันทร์คำ

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

8

จิตธินันท์

ท้าวนอก

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

9

จิรประภา

วิเชียรทศพร

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

10

จิรัญญา

ดีแวว

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

11

นาตาชา

เทาศิริ

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

12

รุจิรัตน์

ลอยชื่น

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

13

ศรินทิพย์

กาจกระโทก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ไอรดา

อยู่ฉิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

จิราวรรณ

ปทุมวัน

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

16

จุณณเกศ

มิตรมิ่งขวัญ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

17

ฐาณิญา

คำแหง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

18

นัฐนิษา

พิมพ์ภักดิ์

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

19

นุชนภา

ปั้นวงศ์รอด

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

20

ปณิตา

ฉายาชวลิต

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ปาณิศา

สันทาลุนัย

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

22

พลอยสวย

ไชยสาร

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

23

พุธิตา

จันทร์ศรี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

24

ภัทรวดี

ธรณี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

25

เมธาวี

เกษากิจ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

26

รินรดา

ประสิทธิ์ชวกิจ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

27

วรรณวิษา

พวงศรี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

28

วรรณษา

นามธานี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

29

สวิตตา

เข็มทอง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

30

สายธาร

พรมสิงห์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

ฉันทพิชญา

ผองมูล

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

32

วรรณิดา

รากทอง

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

33

วรวลัญช์

จินดามณี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

34

สุธิดา

สุขจำลอง

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

35

สุวิมล

โสภา

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

36

อารยา

สุวรรณวงค์

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

37

อารียา

ศรีสอาด

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

38

กนกวรรณ

นวลบุญมา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

39

นาตาลี

ทองคำ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

40

ปภาวดี

โคจริก

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

41

ภวนิชา

วิตรสุคนธ์

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

42

หทัยพันธ์

แก่นไร่

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

43

นิราวัลย์

เกทู

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

44

กนกพรรณ

มาตรสอน

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

เบญญาภา

ศิริสา

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 31/07/61 (11.20)