ถาม-ตอบ

 

 

 หลักการข้อสอบ O-net และ A-net ล่าสุด

 

         สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นองค์กรของรัฐทำหน้าที่จัดระบบการทดสอบ พัฒนา

แบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนบริการสอบ วัดความรู้ความสามารถ  พัฒนาบุคลากรด้าน

การวัดและประเมินผล  และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

         สถาบันฯมีภารกิจหลักในการทดสอบมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    โดยการ

ทดสอบผลการเรียนรู้รวบยอดระดับชาติ   ซึ่งเป็นการวัดผลของกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อันก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ที่สะสมระยะยาวในตัวผู้เรียน  เพื่อนำผลการวัดไปใช้ในการเปรียบเทียบ  บ่งชี้  ประเมินและกำหนดนโยบายการ

ศึกษา   โดยทดสอบนักเรียน 4 ช่วงชั้น ดังนี้ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3)   ช่วงชั้นที่ 2  (ป.3 – ป.6)   ช่วงชั้นที่ 3  (ม.1 –

ม.3)  และช่วงชั้นที่ 4  (ม.4 – ม.6)

         ในปีการศึกษา 2548 สถาบันทดสอบจะดำเนินการประเมินให้กบช่วงชั้นที่ 4  ก่อน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการ

ใช้ผลการทดสอบเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจะพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้วัดและประเมินผลมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านผู้เรียน  

ในช่วงชั้นที่ 4   ใน 2 ระดับ   คือ

               1.   แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET)
               2.   แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง    (A – NET)

การสอบ O - NET  (Ordinary National Educational Test)

          O - NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำหรับในช่วงชั้นที่ 4  จัดสอบ  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  
             1)  ภาษาไทย
             2)  คณิตศาสตร์
             3)  วิทยาศาสตร์
             4)  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             5)  ภาษาค่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 ลักษณะข้อสอบแ ละการประเมินผล O - NET  ประกอบด้วย  

           1. แบบทดสอบจะมีทั้งปรนัย และอัตนัย ในอัตราส่วนระหว่าง 80% – 90% :  10% – 20%   ข้อสอบแบบปรนัยจะเป็นข้อสอบแบบ  4  ตัวเลือก   สำหรับข้อสอบอัตนัยจะเป็นข้อสอบแบบเขียนคำตอบสั้นๆ (Short Answer)  
           2.  เวลาในการทำข้อสอบวิชาละ  2  ชั่วโมง
           3. ข้อสอบแต่ละข้อ คะแนนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ
           4. ข้อสอบครอบคลุมสาระและทักษะสำคัญของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
            การสอบเป็นบริการของรัฐให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

การสอบ A - NET  (Advanced National Educational Test)

         A - NET  คือ  แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง เป็นการวัดความรู้และ ความคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นการวัดความรู้เชิง สังเคราะห์ โดยเน้นทักษะการคิดมากกว่า O-NET   ประกอบด้วย  
           1)  ภาษาไทย 2
           2)  คณิตศาสตร์ 2
           3)  วิทยาศาสตร์ 2
           4)  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  2
           5)  ภาษาอังกฤษ 2

ลักษณะข้อสอบและการประเมินผล A - NET ประกอบด้วย  

         1. แบบทดสอบจะมีทั้งปรนัย และอัตนัย ในอัตราส่วนระหว่าง 60% – 80%  :  40% – 20%   ข้อสอบแบบปรนัยจะเป็นข้อสอบแบบ  4  ตัวเลือก   สำหรับข้อสอบอัตนัยจะเป็นข้อสอบแบบเขียนคำตอบสั้นๆ (Short Answer)  
         2. เวลาในการทำข้อสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง ยกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา อยู่ในฉบับเดียวกัน ที่ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง และจะแสดงผลการทดสอบทั้งรวมและแยก
         3.ข้อสอบแต่ละข้อ คะแนนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ

วิธีการคิดคะแนน

      1. เมื่อมีการตรวจกระดาษคำตอบมีวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบทุกข้อเพื่อหาคุณภาพขอข้อสอบ  ถ้าข้อสอบข้อใดไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ไม่สามารถวัดหรือจำแนกได้ ข้อสอบข้อนั้นจะไม่นำมาคิดคะแนน ดังนั้นคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนสอบที่ได้มาจากข้อสอบที่มีคุณภาพทุกข้อ
         2 คะแนนผลการสอบจะแปลงคะแนนเป็นคะแนนมาตรฐานรายวิชา