ถาม-ตอบ

 

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ในการทดสอบ O-NET

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

 

   

1.สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

1.1    องค์ประกอบของเซลล์

1.2    การลำเลียงผ่านเซลล์แบบต่างๆ

1.3    กลไกการรักษาดุลยภาพ น้ำในพืช น้ำและสารต่างๆในร่างกาย กรด - เบสในร่างกาย ฯลฯ

1.4    ลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม

1.5    การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

1.6    เทคโนโลยีชีวภาพ

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2.1    ระบบนิเวศ

2.2    กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต

2.3    ความหลากหลายทางชีวภาพ

2.4    คนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. สารและสมบัติของสาร

3.1    สารชีวโมเลกุล / ไขมันและน้ำมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรด

3.2    ปิโตรเลียม / การกำเนิดและแหล่ง การกลั่นและผลิตภัณฑ์แก๊สธรรมชาติ

         สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

3.3    พอลิเมอร์ / พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ พลาสติก ยางสังเคราะห์

          เส้นใยสังเคราะห์

3.4    ปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน อัตราการเกิด

          ปฏิกิริยาเคมี

3.5    โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ

3.6    ธาตุและสารประกอบ / พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามหมู่ธาตุ

4. แรงและการเคลื่อนที่

4.1    การเคลื่อนที่เป็นแนวตรง / ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ : การกระจัด

         อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง

4.2    การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

4.3    แรงและสนามของแรง / สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า สนามโน้มถ่วง

4.4    การเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาคในสนามต่างๆ

5. พลังงาน

5.1    คลื่น / คลื่นกล องค์ประกอบและสมบัติของคลื่น

5.2    เสียงและการได้ยิน

5.3    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

5.4    กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์

6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

6.1    โครงสร้างของโลก

6.2    ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา / การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ แหล่งภูเขาไฟ

6.3     แผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่

6.4    หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค / รอยต่อ รอยแยกแผ่นธรณีภาค อายุหิน ซากดึกดำบรรพ์

6.5    อายุทางธรณีวิทยา การลำดับชั้นหิน

7. ดาราศาสตร์และอวกาศ

7.1    กำเนิดเอกภพ

7.2    กาแลกซี / กาแลกซีทางช้างเผือก การแลกซีเพื่อนบ้าน

7.3    ดาวฤกษ์ / วิวัฒนาการ ความสว่าง สีและอุณหภูมิ ระยะห่าง

7.4    กำเนิดระบบสุริยะ

7.5    เทคโนโลยีอวกาศ / ดาวเทียมและยานอวกาศ ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ

8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               กระบวนการต่างๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การเก็บข้อมูล

การตั้งสมมุติฐาน การทดลอง การวิเคราะห์ การสรุปผล ซึ่งควรมีสอดแทรกตามเนื้อหาต่างๆในสาระ 1-7

เอกสารอ้างอิง

               -    กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

               -    สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา

                    ขั้นพื้นฐาน มกราคม 2546

               -    หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดทำโดย

                    สถาบันส่ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท ) ต่อไปนี้

  • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ( ม .6)

  • สารและสมบัติของสาร ( ม .4)

  • การเคลื่อนที่และพลังงาน ( ม .4)

  • โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ( ม .5)