แนะนำคณะ

 

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Image hosted by Photobucket.com

ประวัติคณะ

             คณะจิตวิทยาได้จัดตั้งขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะจิตวิทยา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2539 นับเป็นคณะที่ 18 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             การศึกษาวิชาจิตวิทยาได้เริ่มขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหลักสูตรครุศาสตร์ ตั้งแต่ครั้งเป็นแผนก ครุศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2500 คณะครุศาสตร์ได้รับการสถาปนาเป็นคณะการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาได้จัดอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกวิจัยการศึกษา และในปี พ.ศ. 2505 เริ่มมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา และแนะแนวขึ้น การเรียนการสอน และการ วิจัยทางจิตวิทยาได้พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยมีขอบเขตกว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2506 จึงได้มีการจัดแผนกวิชาจิตวิทยาขึ้น เพื่อรับผิดชอบการศึกษาเปิดสอนปีการศึกษา 2517 นับเป็นหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย นอกจากนั้นภาควิชาจิตวิทยายังรับผิดชอบการให้บริการการสอนวิชาจิตวิทยาในหมวดการศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

จิตวิทยาคืออะไร

 

             จิตวิทยา คือ ศาสตร์แห่งการค้นพบ ค้นพบตัวเอง ค้นพบผู้อื่น และค้นพบวิธีการแก้ปัญหาบนพื้นฐานแห่งการใช้เหตุผล จิตวิทยา ถูกใช้เพื่อบริหารตนเอง บริหารผู้อื่น บริหารองค์กร และก็บริหารปัญญา

             คนที่จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องประกอบด้วย

  1. มีความสามารถที่จะนำความรู้ที่ตนเองมีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

  2. รู้จักใช้สติปัญญาคิด และแก้ปัญหาให้ถูกจุดโดยใช้หลักเหตุผล

  3. รู้จักนำศักยภาพที่อยู่ในตัวเอง มาพัฒนาและใช้มันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

  4. ต้องรู้จักประเมินตนเอง ว่ามีความสามารถเพียงใด และอย่าฝืนตนเอง

  5. มีความจริงใจ ทั้งต่อตนเองและทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

  6. พยายามเอาชนะตนเองให้ได้ แต่อย่าพยายามเอาชนะผู้อื่น และ มีจุดยืนเป็นของตนเอง

  7. แสงสว่างที่จะนำทางให้ชีวิตไปถึงฝั่งฝัน คือ คุณธรรม

 

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2549

     รับโดย  :  ะบบ  Admission กลางทั้งหมด

     จำนวนรับ  :  150 คน

     สังกัดกลุ่มวิชา   :   วิทยาศาสตร์สุขภาพ

     เกณฑ์การรับ   :

1.  GPAX 10%

2. GPA 20 % 5 กลุ่มสาระวิชา

2.1) ภาษาไทย 4 %  (รหัสวิชา 21)
2.2) สังคม 4 %  (รหัสวิชา 22)
2.3) ภาษาอังกฤษ 4 %  (รหัสวิชา 23)
2.4) คณิตศาสตร์ 4 %  (รหัสวิชา 24)
2.5) วิทยาศาสตร์ 4 %  (รหัสวิชา 25)

3. คะแนน O-NET 35% 5 วิชา  ( สอบวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2549 )

3.1) ภาษาไทย 7%  (รหัสวิชา 01)
3.2) สังคม 7%   (รหัสวิชา 02)
3.3) ภาษาอังกฤษ 7%  (รหัสวิชา 03)
3.4) คณิตศาสตร์ 7%  (รหัสวิชา 04)
3.5) วิทยาศาสตร์ 7%  (รหัสวิชา 05)

4. คะแนน A-NET 35% 3 วิชา  ( สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2549 )

4.1) ภาษาอังกฤษ2  10%  (รหัสวิชา 13)
4.2) คณิตศาสตร์2  10%  (รหัสวิชา 14)
4.3)  วิทยาศาสตร์2  15%  (รหัสวิชา 15)

5. วิชาเฉพาะไม่มี