Gallery

กิจกรรม

 

อาจารย์ชัยทศ จำเนียรกุล

ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุม

และนำเสนอผลงาน เรื่อง เว็บไซต์

ช่วยสอน วิชา โลก ดาราศาสตร์

 และอวกาศ ช่วงชั้นที่ 4

 

ในการประชุมวิชาการ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนการสอน

ครั้งที่ 3 เรื่องเทคโนโลย

สารสนเทศเพื่อการเรียน

การสอนระดับมัธยมศึกษา

 

เมื่อวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2551

 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 จังหวัดนครปฐม

 

 

 

อาจารย์ชัยทศ จำเนียรกุล ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน

 

เรื่อง เว็บไซต์ช่วยสอน วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ช่วงชั้นที่ 4

 

ในการประชุมวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 3

 

เรื่องเทคโนโลยสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

 

เมื่อวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2551 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม