Gallery

กิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงศิลปวัฒนธรรม 

ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  ในพระบรมราชูปถัมถ์ จังหวัดชลบุรี

ชั้น ม.2 / 2

 ปีการศึกษา2547

วันที่ 12   ก.ค. 2547 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงศิลปวัฒนธรรม 

ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  ในพระบรมราชูปถัมถ์ จังหวัดชลบุรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2  ปีการศึกษา2547  วันจันทร์ที่  12  กรกฎาคม  2547 

 Image hosted by Photobucket.com  Image hosted by Photobucket.com   Image hosted by Photobucket.com

 Image hosted by Photobucket.com   Image hosted by Photobucket.com   Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com   Image hosted by Photobucket.com   Image hosted by Photobucket.com