Gallery

 

 

 

 

 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา