Gallery

กิจกรรม

อาจารย์ชัยทศ จำเนียรกุล 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์

  ณ บ้านหว้ากอ  ครั้งที่ 22 

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ พ.ศ. 2548

 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์

พระจอมเกล้า  ณ บ้านหว้ากอ

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ 17 21 สิงหาคม 2548

 

อาจารย์ชัยทศ จำเนียรกุล  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์ 

ณ บ้านหว้ากอ  ครั้งที่ 22  เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2548 

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า  ณ บ้านหว้ากอ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วันที่ 17 21 สิงหาคม 2548

Image hosted by Photobucket.com      Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com      Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com      Image hosted by Photobucket.com