ถาม-ตอบ

 

 

ถาม - ตอบ  เรื่องอยากเป็นนักบิน  กับ อาจารย์ชัยทศ  จำเนียรกุล

 

Q  :  อาจารย์คะหนูไปอ่านหน้า " แนะนำคณะ "  ในเว็บของอาจารย์  แต่คณะที่เกี่ยวกับการบินที่

       อาจารย์แนะนำไว้มีแค่คณะเดียว  และมีของสถาบันเดียว หนูอยากทราบว่ายังมีคณะอื่นที่เกี่ยว

       กับการบินอีกมั้ยคะ และมีของสถาบันอะไรบ้างหนูอยากเป็นนักบินค่ะ  ถ้าอาจารย์พอมีเวลาว่าง

       รบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำหนูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  น.ส.ปิยธิดา ฐิติยิ่งถาวร ม. 4/10

A  :   เนื่องจากนักบินเป็นผู้ขับเครื่องบินให้ไปสู่จุดหมายปลายทางของผู้โดยสารหรือสินค้าที่อยู่

        ในเครื่องบิน  ซึ่งจะไปถึงที่หมายปลายทางได้หรือไม่นั้น  นักบินจะต้องเป็น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

        ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ฉะนั้นผู้ประกอบ อาชีพด้านนี้จึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหลักสูตรทาง วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์

  2. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี ควรมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ดีพอสมควรเพื่อใช้ในการศึกษา และใช้ในการปฏิบัติงาน

  3. รูปร่าง บุคลิกดี มีความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัยและมีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม

  4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่นสูง มีความกล้าหาญและมีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

  5. มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี ช่างสังเกต

  6. อายุไม่เกิน 38 ปี  และต้องไม่ตาบอดสี

  7. ในการสอบสัมภาษณ์มีทั้งการสอบภาษาไทยและสอบเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) และมีการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ   ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาอังกฤษดีและมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ด้วย

  8. ในการขับเครื่องบินต้องได้รับใบอนุญาตการบิน (Pilot License) รวมทั้งต้องผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบทางจิตเวชจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน

 

          นอกจากจะมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้วควรเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียน หลังจากผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งตามเงื่อนไขคือจะถูกส่งเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการบินในสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันที่ใช้เป็นสำนักงานบริหารและฝึกวิชากิจการบินภาคพื้นดิน ส่วนภาคอากาศวิชาขับขี่เครื่องบินนั้นได้แยกไปตั้งที่สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหลักสูตรดังนี้

 

          1. หลักสูตรวิชานักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Aeroplane Pilot Basic Course) ใช้เวลาในการศึกษา 20 เดือน ทำการฝึกอบรมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการบินกับเครื่องบินจนเข้ามาตรฐานได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี ตามที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ นักศึกษาที่สำเร็จวิชานักบินจากสถาบันการบินพลเรือนจะได้รับใบอนุญาต "นักบินพาณิชย์ตรี" พร้อมวุฒิการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และเครื่องบินหลายเครื่องยนต์จากรัฐบาลไทย

 

          2. หลักสูตรวิชานักบินเฮลิคอปเตอร์ตรี (Commercial Helicopter Pilot Basic Course) เดิมมีเพียงหลักสูตรฝึกนักบินเฮลิคอปเตอร์ให้กรมตำรวจ แต่ในปัจจุบันได้เปิดรับการฝึกให้เอกชนโดยทั่วไปร่วมกับโครงการฝึกให้ตำรวจหลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาการศึกษา 8 เดือน โดยฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการบินกับ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบอนุญาต  "นักบินเฮลิคอปเตอร์พาณิชย์ตรี"

 

          3.   นอกจากการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวยังมีหลักสูตรพิเศษตามความต้องการของผู้สนใจและโอกาส เช่น หลักสูตรวิชานักบินส่วนบุคคล (Private Pilot Course) และหลักสูตรเพิ่มวุฒิการบินต่างๆ ได้แก่ การบินหลายเครื่องยนต์ และการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

 

 

 

          เป้าหมายสูงสุดในอาชีพนักบิน คือ โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดและจะมักเป็นที่ต้องการของสายการบินอื่นๆ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการบินมามาก อาชีพนักบินจะเริ่มต้นการทำงานเป็นนักบินที่ 3 หรือต้นหน System Operator (สำหรับเครื่องบินขนาดเล็ก 737 / 747 ซึ่งปัจจุบันเครื่องบินรุ่นใหม่ไม่ใช้นักบินที่ 3 หรือต้นหน) และใช้เวลาปฏิบัติงานประมาณ 4 ปี  จึงจะได้เป็นนักบินที่ 2 หรือ Co-pilot และนักบินที่ 2 ต้องมีความชำนาญประมาณ 8 ปี จึงเป็นกัปตันหรือนักบินที่ 1 ได้ ทั้งนี้ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง และผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบทางจิตเวชทุกปี และสำหรับนักบินที่มีประสบการณ์ และได้รับการอบรมจนเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการสอน ก็สามารถเป็นผู้สอนนักบินฝึกหัด หรือนักบินที่มีความสามารถในการบริหารงานสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นได้