ม.ปลาย

 

 

 

 

Power Point ทบทวนบทเรียน วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

 

  หัวข้อ

รูปแบบไฟล์ 

  บทที่ 1 : โลกและการเปลี่ยนแปลง  

 

  บทที่ 2 : ธรณีภาค  

 

 บทที่ 3 : ธรณีประวัติ 

 

บทที่ 4 : เอกภพ 

 

   บทที่ 5 : ดาวฤกษ์

 

   บทที่ 6 : กำเนิดระบบสุริยะ 

 

  บทที่ 7 : เทคโนโลยีอวกาศ