หน้านี้มีรางวัล

 

   

 

            คอลัมน์นี้ มีกติกาการรับของรางวัลง่ายนิดเดียวเพียงแต่นักเรียนส่งอีเมล์มาร่วม

 

ตอบคำถามที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  พร้อมชื่อ - นามสกุล ชั้น ประกาศรายชื่อ

 

ผู้ได้รับของรางวัลในเว็บไซต์นี้ 

 

 

 

 

 

 

  เฉลยคำถามเดือนมิถุนายน 2558  

 

 

 

 

 

คำถาม  :  คอนเสิร์ต EXO  ที่จะจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

 

              ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2558  มีชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไร

 

 

คำตอบ  :  คอนเสิร์ต TrueMove H presents EXO PLANET #2 -

 

              The EXO'luXion- in BANGKOK

 

 

 

ของรางวัลคำถามเดือนมิถุนายน  2558 จำนวน 30 รางวัล

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล โปสเตอร์ (10 รางวัล) ได้แก่

1. ฐานิกา บรรยงพฤฒิ ม.5/2 (โปสเตอร์  EXO)
2. กัสตูรี่ ปาลาวัน ม.4/8  
(โปสเตอร์  EXO)
3. เจนนิสา สุขสวัสดิ์ ม.4/11  
(โปสเตอร์  EXO)
4. นภัสวรรณ กาละพันธ์ ม.4/11  
(โปสเตอร์  EXO)
5. ภาคินี ชูสุขอมร ม.3/3  
(โปสเตอร์ GOT7)
6. กมลฉัตร มีสุวรรณ ม.3/4  
(โปสเตอร์  EXO)
7. ชิดชนก น้อยอุดม ม.4/8
(โปสเตอร์  EXO)
8. ปารมิน ขำดี ม.4/12
(โปสเตอร์  EXO)
9. ดวงกมล ธาสุกรี ม.3/4
(โปสเตอร์  EXO)
10. ณัฐพร จึงศิริ ม.5/3
(โปสเตอร์  EXO)

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล โปสการ์ด EXO (20 รางวัล) ได้แก่

1. วณัขพร โรจนวิทิต ชัน ม.4/10
2. นฤดี ตรงสุรีย์พร ม.2/11
3. .พรชนก ขำคมกุล ม.4/12
4. ณัฐวดี บุนนาค ม.2/1
5. ฉัตรริน ทองดอนขันธ์ ม.2/2
6. อารียา สายบุตร ม.4/9
7. สุวิชาดา ฤกษ์ยาม ม.4/9
8. วงศ์สิริ ฐิติเวส ม.4/9
9. ชนกานต์ เทพกาญจนา ม.5/2
10. ณัชชา แย้มสังข์ ม.4/8
11. ธิรดา นิลพนาพรรณ ม.4/8
12. ฐานิกา บรรยงพฤฒิ ม.5/2
13. วิชญา กำหาวงศ์ ม.4/8
14. ธัญภัค ผิวอ่อน ม.2/11
15. นภัสวรรณ กาละพันธ์ ม.4/11
16. ญาณพร ทิพยมณฑล ม.3/3
17. สุกัญญา เอี่ยมสอาด ม.4/11
18. นพมาศ โคตะบิน ชั้น ม.4/11
19. ภัณฑิรา วงษ์เจริญ ม.4/2
20. มีนา ชนะศักดิ์อำไพ ม.1/3

 

   

 

 

 

เฉลยคำถามเดือนสิงหาคม 2557

 

คำถาม  :  เพลงเดบิวต์ของ EXO คือเพลงอะไร และ EXO เดบิวต์เมื่อ วัน เดือน ปี อะไร ?

 

คำตอบ  :  เพลงเดบิวต์ของ EXO คือ MAMA และ EXO เดบิวต์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2012

 

ของรางวัลคำถามเดือนสิงหาคม 2557 จำนวน 110 รางวัล

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล โปสเตอร์ (12 รางวัล) ได้แก่

 

1. พัทธมน  วุฒินรากร ม.4/8  (โปสเตอร์  EXO)

 

2. กุลธิดา เขมชนะสกุล ม.3/1  (โปสเตอร์  2PM)

 

3. วิภาวี   สายงาม ม.5/9  (โปสเตอร์  EXO)

 

4. ณิชากร ตักสุวรรณวงศ์ ม.3/1  (โปสเตอร์  EXO)

 

5. อิสรียา วิชัยวงษ์ ม.3/1  (โปสเตอร์ Beast) 

 

 6. ฐิติภา มีไชโย ม.5/9 (โปสเตอร์  EXO)

 

7. กัลญา วันขวัญ ม.5/3 (โปสเตอร์  EXO)

 

8. สุรัตนา  พัฒนประเสริฐ  ม.4/8 (โปสเตอร์  EXO)

 

9. พิรุฬห์ลักษณ์ ยิ้มพรพิพัฒน์ผล  ม.4/8 (โปสเตอร์ GOT7)

 

10. นันทนัช สุพลธวณิชย์ ม.5/11 (โปสเตอร์  EXO)

 

11. ญาณิศา กิจกิติวิริยะ ม.4/12 (โปสเตอร์  EXO)

 

12. นันทมาลี เสริฐศรี ม.5/11  (โปสเตอร์ GOT7)

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล โปสการ์ด EXO (98 รางวัล) ได้แก่

 

13. ธัญสุดา บุญสลับ ม.4/12

 

14. พิชชานันท์ ปิยเดชพงศ์ธาริน  ม. 2/4

 

15. วิภาวี  แสงลา ม.4/11

 

16. ปรียานันท์ วิจิตรฐะพันธุ์ ม.3/5

 

17. เสาวลักษณ์ ทองปั้น ม.3/7

 

18. พิชาพร จิตพร้อมเมตตา ม.3/7

 

19. ณัฐณิชา  เพ็ญเกาะ ม.3/8

 

20.  ฐิตาพร  เพ็งคง  ม.2/4

 

21. ขัติยาภรณ์ เจตเจริญอารยะ  ม.4/10 

 

22. วณิศรา  รอดสัมฤทธิ์  ม.2/5  (รูป Super Junior)

 

23. ภัณฑิรา วงษ์เจริญ ม.3/8

 

24. วรากานต์ นิยม ม.4/8   

 

25. พิชามญชุ์ กิมศรี ม.2/10

 

26. สุพิชชา สิงคะเนติ ม.4/8

 

27. ปณิดา  ชิณเกต ม.4/11

 

28. นฤสรณ์ คำสุรีย์  ม.5/4  (รูป B.A.P)

 

29. สุรภา  วิมูลสุข ม.4/11 

 

30. นริศรา  กลั่นหอม   ม.2/4  (รูป Big bang)

 

31. ณัฐติกาญจน์ เจตเจริญอารยะ ม.2/3

 

32. รัตนา  พัฒนประเสริฐ ม.4/8

 

33. เมธาวี เตชะผ่องพันธ์ ม.4/8 

 

34. จิรวรรณ ชาวสวนแก้ว ม.3/8

 

35. พัชรพร ไชยราช ม.4/8

 

36. วรรณวิสา ศรีเครือ  ม.2/4

 

37. ศุภกานต์ ศรีปัตเนตร ม.4/8

 

38. จิราวรรณ วังคำลุน  ม.2/4

 

39. กัญญารัตน์ สิริสุรชัชวาล ม.2/4

 

40. ชนจันทร์  แสงประเสริฐ ม.2/12

 

41. thipoakson.ying@outlook.co.th (ขอให้นักเรียนส่ง ชื่อ-นามสกุล ชั้น กลับมาที่ e-mail ของอาจารย์ด้วยครับ)

 

42. ณัฐวดี บุนนาค ม.1/1

 

43. พุทธิชา พรัชยพานิช ม.4/8  (รูป Big bang)

 

44. ชนิษฐา เศิกศิริ ม.3/1

 

45. ภัทราพร บุญญกามะ ม.4/8

 

46. วันวิสา ศรีนนท์  ม.3/2

 

47. ศศิภา วสันต์ชื่นโชคชัย ม.4/8 

 

48. จุฬาลักษณ์ กาไชยา ม.3/6  (รูป Girls' Generation)

 

49. สโรชา พิสุทธิพจน์ ม.2/12

 

50. วรรณรดา ไวทยาสกุล ม.4/10  (รูป GOT7)

 

51. ณัฐธัญญา ขาวมีศรี   ม.2/12

 

52. ปริตต์ อุ่นบุญเรือง ม.4/10

 

53. ร่มฉัตร ชิตทนนท์ ม.5/3 

 

54. ธิดารัตน์ นาคขันทอง ม. 3/1  (รูป GOT7)

 

55. วรกมล ร้อยหมื่น ม.2/4

 

56. พีรกานต์  โสวรรณี   ม.4/11

 

57. รักษิณา  ฤกษ์พาณิชชัย  ม.5/11

 

58. บุรัสกร  โรจน์ประเสริฐสุด  ม.2/4

 

59. ดวงกมล ธาสุกรี ม.2/5 

 

60. จารุกร พรศุภวัฒน์ ม.4/8  (รูป B.A.P)

 

61. เกวลี ประสาร ชั้น ม.4/10

 

62. ชลธิชา วรามิตร 3/1  (รูป 2PM)

 

63. พรทิพา ศรีสุข ม.4/8

 

64. ภัทรสุดา ศรีโยหะ ม.4/11

 

65. นันท์นภัส ปัทมินทร์ ม.3/3

 

66. ขนิษฐา เต็งเที่ยง ม.3/1 (Wristband one direction)

 

67. อภิญญา ผุสิงห์ ชั้น ม.1/1 

 

68.  บัวชมพู อ้นอิ่ม ม.3/8

 

69. ชนิกดาภา ศาลาหิรัญ ม.4/5  (รูป BEAST)

 

70. ชลาธร ศรีเมฆ  ม.5/3 

 

71. พิศลยา พรหมวิจิต ม.3/2  (รูป Infinite)

 

72. วิชญา กำหาวงศ์ ม.3/1

 

73. ปัทมพร  ทองย้อม  ม.5/3

 

74. กันย์ศิตา ธนาวิชญ์เจริญกุล ม.3/1  (รูป 2PM)

 

75. ณิชา ยามดี  ชั้น ม.5/4  (รูป GOT7)

 

76. นิรมล  ทิศอุดร  ม.4/9

 

77. สุชาดา จารุวาที ม.6/3  (รูป GOT7)

 

78. ศศิกาญจน์ มั่นยืน ม.5/1

 

79. นภัส เลื่องลือ ม.4/5

 

80. อนัญญา มาศกุล  ม.3/5

 

81. กนกวรรณ กล้าพังเทียม ม.5/4

 

82. นิรวาณ ผลประสิทธิ์ ม.6/10  (รูป GOT7)

 

83. ชรินภา วงศ์ปถัมภ์ ม.2/5  (รูป GOT7)

 

84. สิรินทร์ทิพย์ บุญมีมาก ม.5/11

 

85. ทิพย์อักษร แจ่มสอาด ม.2/4

 

86. ชมพูเนกข์ พลมณี ม.2/11

 

87. กัญญาณัฐ  ถาลี  ม.5/3

 

88. ธัญชนก ศรีเสมอ ม.2/10

 

89. ภาคินี ชูสุขอมร ม.2/3

 

90. ภัทราพร  คลังวิเชียร ม.3/4

 

91. ปัทมาพร ญาณเพิ่ม ม.3/2  (รูป B.A.P)

 

92. พินทุสร มุสิกุล ม.2/10

 

93. นาฏนารี จอมประเสริฐ  ม.4/11

 

94. ธนิดา  ศรีวะรมย์  ม.4/10

 

95. อิสราภรณ์ แก้วนพกุล ม.4/11

 

96. กัลยกร ธนาเสริมสุข ม.5/5  (รูป Super Junior)

 

97. จัสมิน กลิ่นกาเซ็น ม3/2

 

98. นงลักษณ์ สุขเกษมสถาพร ม.2/4  (รูป Girls' Generation)

 

99. กมลฉัตร มีสุวรรณ  ม.2/5  (รูป G dragon)

 

100. ฐิติพร พุ่มพา ม.4/10

 

101. กาญจนา การประเสริฐ ม.5/9

 

102. อรทัย ศรีหาราช  ม.4/11

 

103. พิชญา เชวงธรรมรัตน์  ม.4/12

 

104. อริสรา   อติพญากุล  ม.4/8

 

105. อริสรา จันทวงค์  ม.2/11

 

106. anatta1908@gmail.com  (ขอให้นักเรียนส่ง ชื่อ-นามสกุล ชั้น กลับมาที่ e-mail ของอาจารย์ด้วยครับ)

 

107. นันทิชา  สิงคะเวหน  ม.4/8

 

118. ณิชารีย์ ชูฤกษ์  ม.6/8

 

109. อัญชิสา สว่างแสง  ม.2/3  (รูป BTS)

 

110. วนัทปรียา จันทนยิ่งยง  ม.4/11

 

111. นภัสวรรณ กาละพันธ์ ม.3/8

 

 

 

เฉลยคำถามเดือนกรกฎาคม 2557  

 

คำถาม  :  คอนเสิร์ต " EXO FROM. EXOPLANET #1 - THE LOST PLANET - in BANGKOK "

 

                จะจัดขึ้นวันที่เท่าไร และที่ไหน ?

 

คำตอบ  :  จัดขึ้นวันที่ 13 และ 14 กันยายน 2557 ณ อิมแพคอารีน่า  เมืองทองธานี

 

 

ของรางวัลคำถามเดือนกรกฎาคม 2557 จำนวน 46 รางวัล

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล โปสเตอร์ (21 รางวัล) ได้แก่

 

1. วิภาวี สายงาม ม.5/9  (โปสเตอร์  EXO)


2. พิรุฬห์ลักษณ์ ยิ้มพรพิพัฒน์ผล ม4/8 (แฟ้ม GOT7)


3. กนกวรรณ กล้าพังเทียม ม.5/4  (โปสเตอร์  EXO)


4. พรจิรา พงศ์สุชาติ ม.5/3 (โปสเตอร์  EXO)


5. .ปิยากร ผดาศรี ม.2/11  (โปสเตอร์  EXO)


6. สุพิชชา สิงคะเนติ ม.4/8  (โปสเตอร์  EXO)


7. ปวันรัตน์ วาดเขียน ม.5/9  (โปสเตอร์  EXO)


8. กุลธิดา เขมชนะสกุล ม.3/1 (โปสเตอร์  2PM)

 

9. นันท์นภัส ปัทมินทร์ ม.3/3 (โปสเตอร์  EXO)


10. วรากานต์ นิยม ม.4/8 (แฟ้ม KITTY)


11. เมธาวี เตชะผ่องพันธ์ ม.4/8 (ที่ใส่นามบัตร BAD BADTZ-MARU)


12. พิชาพร จิตพร้อมเมตตา ม.3/7  (โปสเตอร์  EXO)


13. กันย์ศิตา ธนาวิชญ์เจริญกุล ม.3/1  (โปสเตอร์  2PM)


14. พิศลยา พรหมวิจิต ม.3/2  (โปสเตอร์  EXO)


15. ธิดารัตน์ นาคขันทอง ม.3/1  (โปสเตอร์  EXO)


16. จารุกร พรศุภวัฒน์ ม.4/8 (โปสเตอร์ B.A.P)


17. ศศิกาญจน์ มั่นยืน ม.5/11  (โปสเตอร์  EXO)


18. ชนิษฐา เศิกศิริ ม.3/1  (โปสเตอร์  EXO)


19. พนิดา รัตนกาฬ ม.2/5  (โปสเตอร์  EXO)


20. พุทธิชา พรชัยพานิช ม.4/8  (โปสเตอร์  BIGBANG)

 

21. กัญญาณัฐ ถาลี ม.5/3 (โปสเตอร์  EXO)

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล โปสการ์ด EXO (25 รางวัล) ได้แก่

 

22. นภัสวรรณ กาละพันธ์ ม.3/8


23. ณัฐณิชา เพ็ญเกาะ ม.3/8


24. บัวชมพู อ้นอิ่ม ม.3/8


25. วรรณรัตน์ ฟางทสวัสดิ์ ม.2/11


26. ภัณฑิรา วงษ์เจริญ ม.3/8


27. นันทนัช สุพลธวณิชย์ ม.5/11


28. กนกรัตน์ เหล่ากิตติกุลสุทธิ์ ม.3/4


29. ชรินภา วงศ์ปถัมภ์ ม.2/5


30. กาญจนา การประเสริฐ ม.5/9


31. ขัติยาภรณ์ เจตเจริญอารยะ ม.4/10


32. จิรัชญา เจตบำรุงสิน ม.5/2


33. ธัญสุดา บุญสลับ ม.4/12


34. ชลาธร ศรีเมฆ ม.5/3


35. กัลยกร ธนาเสริมสุข ม.5/5


36. ปัทมพร ทองย้อม ม.5/3


37. พีรกานต์ โสวรรณี ม.4/11


38. วิภาวี แสงลา ม.4/11


39. ภัทรสุดา ศรีโยหะ ม.4/11


40. อริสรา อติพญากุล ม.4/8


41. จนัสธา แย้มเดช  ม.3/3


42. ศศิกานต์ มอญขาม  ม.2/4


43. วัลลภา เถว์วงศ์ษา ม.5/4


44. สริดา ซัมดิน ม.4/8


45. อรนภา สุระป้อม ม.4/8


46. เกศแก้ว อินทะชัย ม.4/10

 

 

 

 เฉลยคำถามเดือนมิถุนายน 2557  

 

คำถาม  :  คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ EXO มีชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไร จัดที่ไหน และเมื่อวันที่เท่าไร ?

 

เฉลย  :  "EXO FROM EXOPLANET #1 – THE LOST PLANET” จัดที่ Seoul Olympic Stadium

 

              ประเทศเกาหลีใต้  วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557

 

 

ของรางวัลคำถามเดือนมิถุนายน 2557 จำนวน 56 รางวัล

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล โปสเตอร์ (15 รางวัล) ได้แก่

 

1. นีโอ สีบุญเรือง ม.4/8


2. วิภาวี สายงาม ม.5/9


3. อรทัย ศรีหาราช ม.4/11


4. กาญจนา การประเสิรฐ ม.5/9


5. กุลธิดา เขมชนะสกุล ม.3/1


6. อินทราณี ทองยิม ม.5/4


7. พิรุฬห์ลักษณ์ ยิ้มพรพิพัฒน์ผล ม.4/8


8. ศุภกานต์ ศรีปัตเนตร ม.4/8


9. ภัณฑิรา วงษ์เจริญ ม.3/8


10.วันฤดี บุตรดี ม.5/4

 
11.
พีรกานต์ โสวรรณี ม.4/11


12.
วณิศรา รอดสัมฤทธิ์ ม.2/5


13.
ปิยากร ผดาศรี ม.2/11


14.
จารุกร พรศุภวัฒน์ ม.4/8


15.
ณิชารีย์ ชูฤกษ์ ม.6/8

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล สมุดโน๊ตเล่มเล็ก (20 รางวัล) ได้แก่

 

16. ฐิตาพร เพ็งคง ม.2/4


17.
ญาณิศา กิจกิติวิริยะ ม.4/12

 
18.
ปนัสยา เสรีทวีกุล ม.5/10


19.
ภัทรานิษฐ์ ชุมเชื้อ ม.4/8


20.
มนัสวี แฉล้มวารี ม.5/8


21.
เมธาวี เตชะผ่องพันธ์ ม.4/8


22.
ขัติยาภรณ์ เจตเจริญอารยะ ม.4/10


23.
สริดา ซัมดิน ม.4/8


24.
พรจิรา พงศ์สุชาติ ม.5/3


25.
ภัทรสุดา ศรีโยหะ ม.4/11


26.
นนทนันท์ มีทรัพย์ ม.5/4


27.
พนิดา ชุติโชติพันธ์ ม.4/12


28.
พัชรพร ไชยราช ม.4/8


29.
วราภรณ์ บุญทิพย์ ม.4


30.
ฐิติพร ใจบาน ม.4


31.
อิสราภรณ์ แก้วนพกุล ม.4/11


32.
ณัชชา กำแก้ว ม.4/8


33.
พัทธมน วุฒินรากร ม.4/8


34.
ปัทมพร ทองย้อม ม.5/3


35.
กัญญาณัฐ ถาลี ม.5/3

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล พวงกุญแจ (21 รางวัล) ได้แก่

 

36. จรัญญา ดอนสนวน ม.5/3


37.
ชนิษฐา เศิกศิริ ม.3/1


38.
ชลาธร ศรีเมฆ ม. 5/3


39.
วรกมล ร้อยหมื่น ม.2/4


40.
เกวลี ประสาร ม.4/10


41.
กัลยกร ธนาเสริมสุข ม.5/5


42.
ศศิกาญจน์ มั่นยืน ม.5/11


43.
พุทธิชา พรัชยพานิช ม.4/8


44.
นันทนัช สุพลธวณิชย์ ม.5/11


45.
ธนิดา ศรีวะรมย์ ม4/10


46.
อริสรา อติพญากุล ม.4/8


47.
อมรรัตน์ แก้วเคน ม.5/3


48.
จิรัชญา พงษ์ประยูร ม.4/10

 
49.
มธุริน ชิณสา ม.5/4


50.
ณัชชา แย้มสังข์ ม.3/1


51.
จนัสธา แย้มเดช ม.3/3


52.
วัลลภา เถาว์วงศ์ษา ม.5/4


53.
ขนิษฐา เต็งเที่ยง ม.3/1


54.
ภัทราพร บุญญกามะ ม.4/8


55.
ธัญชนก ศรีเสมอ ม.2/10


56.
กุลธิดา เลิศวิภากร ม.5/2

 

 

 

เฉลยคำถามเดือนพฤษภาคม 2557  

 

คำถาม : บอยแบนด์ และ เกิร์ลกรุ๊ป ต่อไปนี้ เดบิวต์ในปีใด?


คำตอบ : 1. Super Junior - ปี 2005

              2. Big Bang - ปี 2006

              3. Girls' Generation - ปี 2007

              4. 2PM - ปี 2008

              5. 2NE1 - ปี 2009

              6. Infinite - ปี 2010

              7. EXO - ปี 2012
 

 

ของรางวัลคำถามเดือนพฤษภาคม 2557 จำนวน 14 รางวัล


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ได้แก่

 

1. ศศิประภา โคตะมี
 

2. พัชริญา คงจันทร์  ม.3/13 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 

3. กัลยกร ธนาเสริมสุข ม.6/5
 

4. ศศิกาญจน์ มั่นยืน ม.5/11
 

5. จารุกร พรศุภวัฒน์ ม.4/8
 

6. วัลลภา เนื่องแก้ว ม.4/8
 

7. เมธาวี เตชะผ่องพันธ์ ม.4/8
 

8. ณัชชา แย้มสังข์ ม.3/1
 

9. วิภาวี สายงาม ม.5/9
 

10. ธัญสุดา บุญสลับ ม.4/12
 

11. ทิพากร เจดีย์ ชั้น ม.3/5
 

12. ศุภกานต์ ศรีปัตเนตร ม.4/8
 

13. อิสราภรณ์ แก้วนพกุล ม.4/11
 

14. พรจิรา พงศ์สุชาติ  ม.5/3

 

 

 

เฉลยคำถามเดือนพฤศจิกายน 2556  

 

คำถาม : การ์ตูนเรื่องใดไม่ได้เป็นผลงานการวาดของ ฟุจิโกะ ฟุจิโอะ (Fujiko Fujio)

             ผู้วาดการ์ตูนเรื่องโดราเอมอน (Doraemon ) ?
                     ก. นินจาฮัตโตริ
                     ข. ผีน้อยคิวทาโร่
                     ค. ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่
                     ง. ปาร์แมน


คำตอบ :  ค. ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่
 


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ได้แก่
 

1. วิภาวี สายงาม ม.4/9
 

2. ภัณฑิรา จานสิบสี ม.5/4
 

3. นัฐณี ศิริเมฆากุล ม.4/10

 

 

 

เฉลยคำถามเดือนตุลาคม 2556

 

คำถาม  : ภาพยนตร์เรื่อง Doraemon the movies : Nobita's Secret Gadget Museum (โดราเอมอน เดอะมูฟวี่

              ตอน โนบิตะล่าโจรปริศนา ในพิพิธภัณฑ์ของวิเศษ)เป็นตอนที่เท่าไร ของโดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ?

 

คำตอบ  : ตอนที่ 33 ของโดราเอมอน เดอะมูฟวี่

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับองรางวัล ได้แก่

 

1. ชนิษฐา เศิกศิริ  ม.2/1

 

2. นุชาดา สิงสนั่น  ม.4/10

 

 

 

เฉลยคำถามเดือนมกราคม 2556  

 

คำถาม  :  คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2556  คือ ?

 

คำตอบ  :  รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

 

 

รางวัลคำถามเดือนมกราคม 2556 จำนวน 10 รางวัล

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับองรางวัล ได้แก่

 

1. จิณณพัต แซ่ลิ้ม ม.4/10

 
2. ปัณฑารีย์ เทพดำ ม.5/8


3. ศศิประภา โคตะมี ม.5/5


4. สิริรัตน์ จันทร์เขียว ม.5/6


5. สุชา วงนาค ม.4/9


6. อรุณวดี ศรีวราพันธุ์ ม.4/8


7. นภสร ศิริ ม.4/10


8. ณหทัย โกมลรัตน์มงคล ม.4/9


9. นารี แซ่ลี้ ม.5/7


10.พรจิรา ศรีสุวรรณสิริ ม.5/8

 

 

 

ฉลยคำถามเดือนสิงหาคม 2555

 

คำถาม  :  ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian

               Nations : ASEAN) มีสมาชิกรวม 10 ประเทศ คือ ประเทศใดบ้าง ?

 

คำตอบ  :  1. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม , 2. ประเทศกัมพูชา , 3. ประเทศอินโดนีเซีย  , 4. ประเทศลาว ,
                5. ประเทศมาเลเซีย , 6. ประเทศพม่า , 7. ประเทศฟิลิปปินส์ , 8. ประเทศสิงคโปร์  ,

                9. ประเทศไทย , 10.ประเทศเวียดนาม

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับองรางวัล ได้แก่

 

1. ณัฐชนก จันทร์เติม ม.4/10


2. จิณณพัต แซ่ลิ้ม ม.4/10


3. กรกนก อุ่นมณี ม.5/1


4. ปรียานันท์ เสงี่ยมวงษ์ ม.4/8


5. ณหทัย โกมลรัตน์มงคล ม.4/9

 

 

 

เฉลยคำถามเดือนกุมภาพันธ์ 2555

 

คำถาม :  เพราะเหตุใด เดือนกุมภาพันธ์  จึงมีวันน้อยกว่าเดือนอื่นๆ ?

 

คำตอบ สาเหตุเพราะต้องการแบ่งให้ปฏิทินนั้นตรงกับ ข้างขึ้น-ข้างแรม 365 วัน ในหนึ่งปี หรือ 366 วัน

              ในปีที่ เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน
 

               การแบ่งปีตามหลักปฏิทินสากลแบ่งได้เป็นปีปกติมี 365 วัน และปีอธิกสุรทินมี 366วัน โดยเพิ่ม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ขึ้นมาอีกหนึ่งวัน

               การให้มีปีอธิกสุรทิน เพราะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา 365.24218...  ดังนั้นจึง

ต้องมีการปรับให้จำนวนวันต่อปีไม่คลาดเคลื่อนกับวิถีการโคจร เพื่อให้หลักการของปีอธิกสุรทินมี

ความชัดเจน จึงกำหนดเป็นสูตรไว้ดังนี้

                1. ให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ทุกๆ 4 ปี โดยนำเอาปี คศ. หารด้วย 4 ลงตัวถือว่าเป็นปีอธิกสุรทิน

                2. ให้ปรับโดยถ้าปีหารด้วย 100 ลงตัวให้เป็นปีปกติ

                3. ถ้าปีหารด้วย 400 ลงตัว ให้ปรับไปเป็นปีอธิกสุรทินอีก

                จากกฎเกณฑ์นี้ ปี คศ. 2000 เป็นปีอธิกสุรทิน มี 366 วัน ปี คศ. 1900 และ 2100 เป็นปีปกติ

ที่มี 365 วัน หลักการของปฏิทินกรีกอเรียนทุกๆ 400 ปี จะมีการปรับตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

ในรอบ 400 ปี  จะมีจำนวนวันทั้งสิ้น 146,097 วัน ตัวเลข 146097 หารด้วย 7 ลงตัว ดังนั้นปฏิทิน

ระบบนี้จึงลงตัวที่ 400 ปี พอดี  และจะซ้ำเดิมอีกครั้งและหากนำ 146097 หาร 400 จะได้ 365.2425

หรือกล่าวได้ว่าความยาวเฉลี่ยของปีหนึ่งมีค่าเท่ากับ 365.2425

                แต่หากนำมาเปรียบเทียบกับเวลาการโคจรจริงของโลกพบว่าตามหลักการนี้จะทำให้มีข้อผิดพลาด

ไปหนึ่งวันในช่วงเวลาประมาณ 2500 ปี นั่นหมายถึง ก่อนรอบ 2500 ปี จะต้องมีการปรับวันที่กันอีก

หนึ่งครั้ง ซึ่งหลายต่อหลายคนได้นำเสนอให้ปรับให้ปีที่หารด้วย 1600 ลงตัว ให้มี 365 วันอีกครั้ง
 

ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับองรางวัล ได้แก่

 

1. จิรัชญา จันทร์ทอง ม.5/8


2. ศศิ เนาวรัตน์กูลชัย ม.5/7


3. วราภรณ์ เทียนแสง


4. พัชรพร เอกพรพิศาล ม.5/5

 

 

 

เฉลยคำถามเดือนมกราคม 2555 

 

คำถาม :  กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกบันทึกไว้ในกินเนสส์บุ๊ก โดยคำว่า

              กรุงเทพมหานคร แปลว่า "พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร"  อยากทราบว่าชื่อของ

              กรุงเทพมหานครมีชื่อเต็มว่าอย่างไร ?

 

คำตอบ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์

           อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับองรางวัล ได้แก่

 

1. วรรณพร ชูสุขอมร ม.2/8


2. อนัญญา เนียมทอง ม.2/4


3. สรวงชนก โพธิ์สินสมวงศ์ ม.5/5

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนสิงหาคม 2554 

 

คำถาม :  คติพจน์ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คือ ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

 

               แล้วความหมายของคำว่า ปัญญาคือแสงสว่างในโลก ของนักเรียน คืออะไร ?

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับองรางวัลตุ๊กตาโดราเอมอน  ได้แก่

 

1. ปฐาพร กวางทอง ม.4/11

 

 

 

ไปหน้าที่ 2