หน้านี้มีรางวัล

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนมิถุนายน 2553

 

คำถาม : โนบิตะ มีความสามารถในด้านใดเป็นพิเศษ?

            

คำตอบ :  ข้อ A. พันด้า

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับองรางวัล  ได้แก่

 

1.จุไรรัตน์ ไทยประดิษฐ์ ม.2/2


2.ปนรรฐพร เอกธาราวงศ์ ม.2/2


3.มณีรัตน์ แซ่เจา ม.2/1


4.อินทุออน อารีพูนสวัสดิ์ ม.4/9


5.กรกนก เซ่งไพเราะ ม.4/10


6.สิริวดี บุญพ่วง ม.4/9


7.นิโลบล วงศ์สายตา ม.4/9


8.ชาลิสา อินธิสาร ม.2/1


9.สุพิชชา ลิขิตปรีดา ม. 2/1


10.สุดารัตน์ บุญศร ม.2/1


11.อัญชนา อินปาน ม.4/11


12.เมธยา ลิขิตลิลิต ม.4/11


13.ณัฐริกา ปัญโญ ม.4/12


14.ณัฐริณีย์ ปัญโญ ป.6/2


15.จันทร์เพ็ญ โชควิบูลย์สุข ม.4/11


16.จุฑามาศ วิเศษโวหาร ม.2/2


17.อรพรรณ แถวพันธ์ ม.2/2


18.วรัญญา แก่นสา ม.3/7


19.สุทธิดา ชอุ่มเกต ม.2/1


20.ชัชนันท์ ภมรศุภกุล ม.4/3


21.ณิรมล ประกอบกูล ม.2/2


22.สโรชา ภัทรกรธนกิจ ม.2/1


23.ณิชากร สังข์เมือง ม.4/11


24.กมลรักษ์ แก้วสีเขียว ม.2/1


25.อภิชญา พรโกศสิริเลิศ ม. 2/1


26.วราพร เอี่ยมสุวรรณ ม.3/7


27.ณัชชา วรศักดิ์สิริกุล ม.4/1


28.วริศรา อัจนาเนืองนิตย์ ม.4/9


29.ปรียานันท์ เสงี่ยมวงษ์ ม.2/1


30.เสาวลักษณ์ สนใจ ม.3/7


31.กวินทรา มาลัยลักษณ์ ม.2/1


32.จิตสุภา ปานปิ่น ม.2/1


33.ชนิกานต์ พิพัฒน์ศศิปกรณ์ ม. 2/2


34.อภิษฎา อมรศุภรศาสตร์ ม.2/1


35.กนกวรรณ ภูมิติยะโยภาพ ม.3/9


36.รัตนากร สว่างวงษ์ ม.2/2


37.จันจิรา พืชธัญญากิจ ม.5/10


38.นิษฐา แป้นโต ม.5/8


39.พุทธิดา เลิศสิริปัญญา ม.5/8


40.ณัฐวรรณ ตั้งกลมสุข ม.5/8


41.จันทร์นิภา ศรีเนตร ม.5/8


42.กนกวรรณ สุวรรณเกตุ ม.5/8


43.จีรวัฒน์ แชรว์ ม. 5/8


44.เบญญาพร ปวงคำ ม.5/8


45.นัดดา วรปัสสุ ม .5/8


46.ชยาพร อิฐรัตน์ ม.5/6


47.พิมพ์ผกา แป้นโต ม.5/6


48.จารุวรรณ ฉายาวรรณ ม.5/6


49.ชญานิษฐ์ เฟื่องดนตรี ม.5/6


50.ชนัฎฐา ลาภสุนทรพิทักษ์ ม.5/6


51.สณิตา เดชมงคล ม.5/6


52.สิริพร วรนาม ม.5/6


53.ภัทราพร มณีเติม ท.5/6


54.ชุติมา พันธุ์ขาว ม.3/9


55.อรพินท์ แสงจันทร์ ม.2/1


56.อนัญญา ชมแก้ว  ม.3/7


57.ภิรญา บุญจันทร์ ม.4/12


58.ชุติมา พันธุ์ขาว ม. 3/9


59.โสวรรณ ตรีคูณสถิต ม.6/11


60.ดัชนี วิบูลย์ภาณุเวช ม.5/10


61.เมธาพร น้อยม่วง ม.2/2


62.กาญจน์อาภา สีนวลจันทร์ ม.3/7


63.วนัชพร ภู่กระฉัตร์ ม.3/7


64.ศิริกมล ฉุนกลิ่น ม.3/7


65.สุดารัตน์ นุ่มนวล ม3/7


66.อรวรรณ สมศรี ม3/7


67.อลิษา ดาราฉาย ม3/7


68.อารดา มีสุวรรณ ม3/7


69.ณหทัย เงาศรี ชั้น ม.2/1

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนมกราคม 2553 

 

คำถาม : โนบิตะพบกับโดราเอมอน (Doraemon) ครั้งแรกในเทศกาลใด ?

            

คำตอบ  ข้อ A. เทศกาลปีใหม่

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับองรางวัล  ได้แก่

 

1.ธวัลรัตน์ โรจน์พงศ์เกษม ม.4/8


2.นิษฐา แป้นโต ม.4/8


3.จีรวัฒน์ แชรว์ ม.4/8


4.กนกวรรณ สุวรรณเกตุ ม.4/8


5.ขวัญพิมล สิริพลวัฒน์ ม.4/11


6.วีรภรณ์ เเซ่เตียว ม. 4/7


7.รุ่งทิวา มังกาละ ม.4/9


8.จันจิรา พืชธัญญากิจ ม.4/10


9.โสวรรณ ตรีคูณสถิต ม.5/11


10.อารียา ระดาฤทธิ์ ม.4/7


11.พัชราภรณ์ แสงทองสุขศรี ม.4/10


12.สุพรรษา พ่วงแพ ม.4/8


13.วรรณพร วัฒนพรภิรมย์ ม.4/1


14.ปิยนุช คูณสิริไพบูลย์ ม.5/11


15.สุจิตรา หวังแอบกลาง ม.4/11


16.วรวรรณ ศุภกฤตกุล ม.5/12


17.โสวรรณ ตรีคูณสถิต ม.5/11


18.ณิชาวรรณ เชสวงธรรมรัตน์ ม.5/12


19.จีระนัน โต๊ะเงิน ม.4/5


20.สโรชินี ทรงศิริ ม.5/11


21.ดัชนี วิบูลย์ภาณุเวช ม.4/10


22.เพ็ญศรี แซ่จึง ม.5/10


23.พรเพ็ญ แซจึง ม.6/11


24.พรพิมล ประกอบกูล ม.5/10


25.พรประภา ศิริเทพทวี ม.5/9


26.ปวีดา จิระพงษ์ ม.5/10


27.จันทร์นิภา ศรีเนตร ม.4/8


28.นัดดา วรปัสสุ ม.4/8


29.เบญญาพร ปวงคำ ม.4/8


30.ณัฐวรรณ ตั้งกลมสุข ม.4/8


31.พุทธิดา เลิศสิริปัญญา ม.4/8


32.ณัฐธิดา จันทะพันธ์ ม.4/7


33.สิริวรรณ เอื้ออมรสุข ม.5/11


34.กัญญานาตย์ วิเศษโวหาร ม.4/10

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือน ตุลาคม 2552 

 

คำถาม : โดราเอมอน (Doraemon) ได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์เอเชียให้เป็นหนึ่งในวีรบุรุษของทวีปเอเชีย จากประเทศญี่ปุ่น เมื่อปีใด ?

 

คำตอบ  : ข้อ A. พ.ศ. 2540

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับองรางวัล ปากกา และ ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่

 

 1. ดัชนี วิบูลย์ภาณุเวช ม.4/10


 2. ไพลิน บุญวิวัฒนานันท์ ม.5/9

 
 3. เสาวลักษณ์ นิติวงศ์ไพบูลย์ ม.5/8


 4. มนทรัตน์ สุจีรกุลไกร ม.5/10


 5. พรทิพย์ อภิสิทธิ์ภิญโญ ม.4/2


 6. พรเพ็ญ แซ่จึง ม.6/11


 7. เพ็ญศรี แซ่จึง ม.5/10


 8. ธวัลรัตน์ โรจน์พงศ์เกษม ม.4/8


 9. พรประภา ศิริเทพทวี ม.5/9


10. ปิยนุช คูณสิริไพบูลย์ ม.5/11


11. ชุติกา จินดาบุรินทร์ ม.4/9


12. วีรภรณ์ เเซ่เตียว ม.4/7


13. ลัดดาวรณ สุขแก้ว ม.5/9


14. จันจิรา พืชธัญญากิจ ม.4/10


15. สุจิตรา หวังแอบกลาง ม. 4/11

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนกรกฎาคม 2552

 

คำถาม : โนบิตะ ได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากโดราเอมอน (Doraemon) ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แมวจากอนาคตอยู่ตลอดเวลา

 

              ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนและเรื่องต่างๆ อีกมามาย  อยากทราบว่าโนบิตะเรียนอยู่ชั้นอะไร ?

 

คำตอบ : ข้อ ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับองรางวัล ปากกา และ ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่

 

  1. ฑิฆัมพร ผินสุวรรณ์ ม.5/6


  2. เพ็ญจันทร์ แลเฉอะ ม.5/5


  3. วิลาสินี เตือนใจ ม.3/9

 
  4. พิชชาทร ศิลากุล ม.5/3


  5. กัญญาพักตร์ แก้วก่ำ ม.5/4


  6. ธันยชนก สรรธนะชีวะ ม.5/3


  7. นชลิติ เทวกุล ณ อยุธยา ม.5/4


  8. สุภาวดี บงหาร ม.5/3


  9. ชณากานต์ มากตัน ม.4/4


10. อนงค์นาฏ นทีสุวรรณ ม.5/5


11. ปทิตตา ศักดิ์กิจจรุง ม.5/5


12. มณีรัตน์ แซ่โฮ้ ม.5/5


13. อลิสา วงศ์นรา ม.5/5


14. ชนารัศมิ์ สุดยูโซ๊ะ ม.5/4


15. ณัฐพัชญ์ ขจรภัทร์ฐิติกุล ม.5/5


16. ภิญญาพัชร์ สุทธิพรธนานันท์ ม.4/5


17. วรินยุพา มุงคุณพร ม.5/3


18. ณัฐธยาน์ ศิริพงษ์ ม.5/3


19. ลดาวัลย์ สมสั่งกุล ม.4/1


20. จีระนัน โต๊ะเงิน ม.4/5


21. พิมพ์ผกา แป้นโต ม
.4/6


22. รัตนากร สว่างวงษ์ ม.1/2


23. เพชรรัตน์ พุฒิพสุ ม.4/2


24. ธิติมา พุทธา ม.4/5


25. นัชชา จริยาสิริสุข ม.4/2


26. อรัชพร พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ม.5/3


27. ธัญญารัตน์ โนนวงศ์ ม.5/2


28. ลดาวัลย์ สมส่งกุล ม.4/1


29. พรทิพย์ อภิสิทธิ์ภิญโญ ม.4/2


30. หทัยชนก อยู่เย็น ม.5/3


31. พิมพิกา รุ่งรัศมี ม.4/3


32. ธัญญธร พฤทธิสาริกร ม.4/3


33. รุจีพัชร รัตนวิชา ม.3/5


34. ปฏิณญา มัดตาเฮต ม.3/5


35. ภาวิณี จริตกูล ม.3/5


36. โชติกา กำแก้ว ม.5/5


37. ณัชชา วรศักดิ์สิริกุล ม.3/9


38. ปรัชญา มาลี ม.4/2

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนมิถุนายน 2552

 

คำถาม : โดราเอมอน (Doraemon) มีความสูงกี่เซนติเมตร ?

 

คำตอบ ก. 129.3 เซนติเมตร

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล บัตรไอศครีม Swensen's และ ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่

 

1.วิลาสินี เตือนใจ ม.3/9


2.นชลิติ เทวกุล ณ อยูธยา ม.5/4

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัลตุ๊กตาโดราเอมอน โอลิมปิก  และ ซิมการ์ด (SIM Card) ได้แก่


3.ปัญญารัก ทับทิมพัชรากร ม. 5/4


4.ปรัชญา มาลี ม.4/2


5.สุพรรณณ๊ รัตนารักษ์ ม.4/3


6.ธันยชนก วรรธนะชีวะ ม.5/3


7.พิชชาทร ศิลากุล ม.5/3


8.เพ็ญจันทร์ แลเฉอะ ม.5/5


9.สุนิสา พูนวิสิฐกุล ม.5/5


10.วรัญญา สุปิตาชุน ม.5/5


11.ญาณิศา กระทุ่มเขตร์ ม.5/5


12.รุจีพัชร รัตนวิชา ม.3/5

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่


13.จิราพร ลีละปัญญา ม.5/5


14.จิดาภา พงศ์ภัคสิริ ม.4/3


15.อนงค์นาฏ นทีสุวรรณ ม.5/5


16.ณัฐนันท์ ขำพลับ ม.4/4


17.สุภาวดี บงหาร ม.5/3


18.อรฉัตร กลิ่นมาลัย ม.5/5


19.หทัยชนก อยู่เย็น ม.5/3


20.อรอุมา บุญมาเลิศ ม.5/3


21.ศรีสุดา ปุงคานนนท์ ม.5/3


22.วริสรา เจริญทรัพย์ ม.5/3


23.ณัฐธยาน์ ศิริพงษ์ ม.5/3


24.ภิญญาพัชร์ สุทธิพรธนานันท์ ม.4/5


25.ปิยนุช คูณสิริไพบูลย์ 5/11


26.ณัฐดา สืบสนธิ ม.5/10


27.ชณากานต์ มากตัน ม.4/4


28.ณัฐพัชญ์ ขจรภัทร์ฐิติกุล ม.5/5


29.ธัญญารัตน์ โนนวงศ์ ม.5/2


30.ปภาวรินทร์ วิสุทธิศิริ ม.5/6


31.ลดาวัลย์ สมส่งกุล ม.4/1


32.อิสยา วารีรัตน์ ม.5/3


33.ปัทมา อรกุล ม.5/3


34.ภัทราภรณ์ ศรีสะอาด ม.4/2


35.กัญญาพักตร์ แก้วก่ำ ม.5/4


36.พิมลพรรณ ลีอนันต์ ม5/3


37.อัจฉรา ขวัญพันธุ์งาม ม.5/2


38.นชลิติ เทวกุล ณ อยุธยา ม.5/4


39.ชนารัศมิ์ สุดยูโซ๊ะ ม.5/4


40.วิรากานต์ อรัญเจริญยิ่ง ม.5/4


41.ตรีธารทิพย์ ยะโสธร ม.5/5


42.ปรีชญา จันทร์พุ่ม ม.4/2


43.พิมพ์ผกา แป้นโต ม 4/6
 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนเมษายน 2552

 

คำถาม : โดราเอมอน (Doraemon) มีน้องสาวชื่อว่าอะไร และน้องสาวตัวสีอะไร ?

 

คำตอบ ก. ชื่อ " โดเรมี่ " ตัวสี " เหลือง "

 

 

 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล บัตรไอศครีม Swensen's และ ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่

 

1.สโรชินี ทรงศิริ ม.5/11

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่


2.ไอรินลดา แถวจัตุรัสธนากิจ ม.6/9


3.รชยา ฉัตรไพจิตร ม.3/9


4.ภัทรภร ฉัตรไพจิตร ม.2/6


5.รุจีพัชร รัตนวิชา ม.3/5


6.ศุภิสรา ทับทิมเล็ก ม.5/4


7.จุฑามาศ สุรัตน์ ม.5/5


8.ตรีธารทิพย์ ยะโสธร ม.5/5


9.สุภาวดี บงหาร ม.5/3


10.อรอุมา บุญมาเลิศ ม.5/3


11.ศรีสุดา ปุงคานนท์ ม.5/3


12.ชณากานต์ มากตัน ม.4/4


13.ธันยชนก วรรธนะชีวะ ม.5/3


14.อนงค์นาฏ นทีสุวรรณ ม.5/5

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552

 

คำถาม : โดราเอมอน (Doraemon) กลัวอะไรมากที่สุด ?

 

คำตอบ : ข้อ ก. หนู

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่

 

 1. อรุณรัตน์ อาจวิชัย ม.4/11


 2. สุนารี บำรุงศักดิ์ศิลป์ ม.2/9


 3. ภาวิณี จริตกูล ม.2/5

 
 4. ชัญญา จริตกูล ม.5/10


 5. วิไลลักษณ์ วงศ์ไพสิฐพิศาล ม.5/11


 6. ปฐมา รัตนเสถียร ม.4/11


 7. วทันยา ธุรภาคพิบูล ม.2/9


 8. ณิชาภัทร สุภัคพานิชย์กุล ม.2/8


 9. ทิพย์เกษร หารชัยพา ม.2/8


10. กชกร จักขุจันทร์ ม.2/8


11. ศุภิกา เกษรา ชั้น ม.2/8


12. ไพลิน บุญวิวัฒนานันท์  ม.4/9


13. เสาวลักษณ์ นิติวงศ์ไพบูลย์  ม.4/8


14. สุมาลี นนท์ศิริ  ม.4/9


15. พรประภา ศิริเทพทวี  ม.4/9


16. เพชรไพลิน แซ่อุ้ย  ม.4/10

 
17. ณัฐชา เฉลยจิตรธรรม ม.4/10


18. ปวีดา จิระพงษ์ ม.4/10


19. ศิริรัตน์ ทุ่งมน ม.4/8


20. ทัตพร เกียรติกิตติกุล ม.4/7


21. อัญชิษฐา จินดาบุรินทร์ ม.5/9


22. ฐิติมา ชัยประสพผล 5/9


23. ธนิตา ลีลารังสรรค์ ม.5/9


24. ระพิพรรณ แต้วัฒนา ม.5/9


25. นภัส เล็กวงษ์เดิม ม.5/9


26. ธรรมพร นิ่มพนมประเสริฐ ม.5/9


27. อธิจิต วาจาสุวิมล ม.5/9


28. ฐาปณีย์ สุวัฒน์รณกร ม.3/7


29. ภิญญดาพัชร์ ม.3/7


30. จิตตวิไล คติบัญชา ม.5/9


31. กนกวรรณ ม.3/2


32. สิดาพร ธิติธาดา ม.5/9


33. โชติกา ภูมาลา ม.5/9


34. ฐิติมา ชัยประสพผล ม.5/9


35. ผณิตชา บุญปลูก ม.5/10


36. ธนภรณ์ หันวิสัย ม.2/5


37. กานต์พิชชา จันทรมณี ม.2/9


38. ณัฐหทัย ปัญญาวัฒนพงศ์ ม.5/12


39. เพ็ญศรี แซ่จึง ม.4/10


40. พรเพ็ญ แซ่จึง ม.5/11


41. สโรชินี ทรงศิริ ม.4/11


42. สิวพร แก้วศรี ม.4/11


43. นภัสสร รุ่งศิลป์ ม.5/9

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนมกราคม 2552

 

คำถาม : ข้อใดคือคำขวัญวันเด็กของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประจำปี พ.ศ.2552 ?

 

คำตอบ ข้อ  ก. " ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี "

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล จิ๊กซอว์ โดราเอมอน โอลิมปิก  และ ซิมการ์ด (SIM Card) ได้แก่

 

 1. รัตนากร พรประสาทหิน ม.2/8


 2. ณิชาภัทร สุภัคพานิชย์กุล ม.2/8


 3. จินดา ศิริจินดาพันธ์ ม.2/8


 4. ปฐมา รัตนเสถียร ม.4/11


 5. กานต์พิชชา จันทรมณี ม.2/9


 6. พรประภา ศิริเทพทวี ม.4/9


 7. ไพลิน บุญวิวัฒนานันท์ ม.4/9

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่

 

 8. ธัญญาลักษณ์ สุขกลาง ม.2/9

 

 9. เสาวลักษณ์ นิติวงศ์ไพบูลย์ ม.4/8


10.
สุมาลี นนท์ศิริ ม.4/9


11.
ณัฐชา เฉลยจิตรธรรม ม.4/10


12.
เพชรไพลิน แซ่อุ้ย ม.4/10


13.
ปวีดา จิระพงษ์ ม.4/10


14.
กานต์พิชชา จันทรมณี ม.2/9


15.
ชญานี แสนสุกรี ม.2/5


16.
อธิจิต วาจาสุวิมล ม.5/9


17.
วทันยา ธุรภาคพิบูล ม.2/9


18.
กฤติยา ธรรมจาโร ม.5/11


19.
ฐิติพร วงศ์อดุลวิทย์ ม.5/9


20.
อัญชิษฐา จินดาบุรินทร์ ม.5/9


21.
ณัชชา วรศ้กดิ์สิริกุล ม.2/9


22.
จุฑามาศ ภู่ประดับเพ็ชร ม.2/9


23.
กนกกานต์ หาญมุ่งธรรม ม.5/9


24.
ปิยนุช คูณสิริไพบูลย์ ม.4/11


25.
วาสนา เพ็งสุข ม.4/11


26.
โสวรรณ ตรีคูณสถิต  ม.4/11


27.
รัสรินทร์ ดิษยเรืองรัตน์  ม.4/11


28.
สโรชินี ทรงศิริ  ม.4/11


29.
อรุณรัตน์ อาจวิชัย  ม.4/11


30.
วัชรี ธเนศกุลบุตร ม.4/9


31.
ทวีพร มิตรประยูร ม.4/9


32.
เบญจรัตน์ หงษ์ศรี ม.4/7


33.
วิลาสินี เตือนใจ ม.2/9


34.
จิตตวิไล คติบัญชา ม.5/9


35.
นภัสสร รุ่งศิลป์ ม.5/9


36.
กานต์พิชชา จันทรมณี ม.2/9


37.
เพ็ญศรี แซ่จึง ม.4/10


38.
พรเพ็ญ แซ่จึง ม.5/11


39.
ปวีณา ประมุขกุล ม.4/11


40.
รชยา ฉัตรไพจิตร ม.2/9


4
1. กิจพิวรรณ โชติวิเชียร ม.5/10


4
2. สุพรรษา คำเย็น ม.2/9


4
3. กาญจนา คำจีน ม.2/9

 

รางวัลพิเศษ บัตรไอศครีม Swensen's และ ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่

 

44. ภัทรภร ฉัตรไพจิตร ม.1/6

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนสิงหาคม 2551

 

คำถาม : โดราเอมอนฉบับภาพยนตร์ (Doraemon The Movie) 

 

             เป็นภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องยาว โดยปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523)

 

             เป็นปีแรกที่มีการสร้างโดราเอมอนฉบับภายนตร์ซึ่งมีชื่อตอนว่าอะไร ?

 

คำตอบ  ข้อ A . ตะลุยแดนไดโนเสาร์ (Nobita's Dinosaur )

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล จิ๊กซอว์ โดราเอมอน โอลิมปิก  และ ซิมการ์ด (SIM Card) ได้แก่

 

  1. วิลาสินี เตือนใจ ม.2/9


  2. ธันยชนก วรรธนะชีวะ ม.4/3

 

  3. ณัฐฑิกา พัฒนวราภรณ์ ม.5/4

 

  4. อนงค์นาฏ นทีสุวรรณ ม.4/5

 

  5. รุจีพัชร รัตนวิชา ม.2/5

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่

 

  6. ณัชชา วรศักดิ์สิริกุล ม.2/9


  7. สุพรรณษา คำเย็น ม.2/9


  8. ปภาวรินทร์ วิสุทธิศิริ ม.4/6


  9. พิชชาทร ศิลากุล ม.4/3


10. เบญจพร แซ่ตั้ง ม.2/9


11. เมธยา ลิขิตลิลิต ม.2/5


12. ศิริลักษณ์ จิรัฐิติกาล ม.2/5


13. ศิรดา หฤทัยพันธ์ ม.2/5


14. สุภา พรมสุคนธ์ ม.4/5


15. ฑิฆัมพร ผินสุวรรณ์ ม.4/6


16. กมลพร เปี่ยมมงคล 2/6


17. สุนารี บำรุงศักดิ์ศิลป์ ม.2/9


18. วโรชา ชูสุขอมร ม.2/4


19. ชญานี  แสนสุกรี ม.2/5


20. วทันยา ธุรภาคพิบูล ม.2/9


21. วรัญญา ชูสุขอมร ม.5/5


22. พัชกุล แก้วกำพลนุชิต ม.5/5


23. ษิรภา พวงชะบา ม.2/4


24. จันทร์เพ็ญ จตุพรเทียนชัย .2/4


25. ชนากานต์ คล้ายมี ม.2/4


26. ธิดาพร ก๋งอุบล ม.2/4


27. กานต์ธีรา ศรีวราพันธุ์ ม.5/6


28. ณิชาภทร สุภัคพานิชย์กุล ม.2/8


29. รัตนากร พรประสาทหิน ม.2/8


30. บุษกร วงศ์อิสริยาภรณ์ ม.2/9


31. กานต์สินี ปิยวชิรอัมพร ม2/5


32. วีริศา แสงจันทร์ ม.2/6


33. สิริพร ตฤษณนันท์ ม.2/8


34. รชยา ฉัตรไพจิตร ม.2/9


35. นิภาดา อุดมผล ม.2/6


36. สุวนันท์ คำหวาน ม.2/6


37. แพรวกมล ฤกษ์พินธุวัฒน์ ม.2/6


38. สุภาวดี บงหาร ม. 4/3


39. ทิพย์สุดา ศรีชมภู ม.2/6


40. นิศรา อีซา ม.2/6


41. ธารีรัตน์ สอนสุภาพ ม.2/6


42. วทันยา ธุรภาคพิบูล ม.2/9


43. สุธารา ขันทศกร ม.2/4


44. ยุพารัตน์ มนเฑียร ม.2/8


45. ทิพย์เกษร หารชัยพา ม.2/8


46. กชกร จักขุจันทร์ ม.2/8


47. กีรติ ปิ่นนาค ม.2/8


48. ทิฆัมพร กระต่ายจันทร์ ม.5/2


49. ชยาภรณ์ กิติสิทธิชัย ม.5/2


50. จิรัชญา พรประสิทธิ์ ม.2/9


51. เจนจิรา สรสินธุ์ ชั้น ม. 2/9


52. ธารทิพย์ ลาภกิจ ม.4/3


53. มณีรัตน์ งอนภูเขียว ม.2/9


54. ฤดีมาศ มาศวาณิช ม.5/3


55. วณาลี นิศรี ม.2/5

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนกรกฎาคม 2551 

 

คำถาม : ในกระเป๋าหน้าท้องของโดเรมอน (Doraemon)   เต็มไปด้วยของวิเศษมากมายที่เชื่อมโยงระหว่างโลกปัจจุบัน

             และอนาคต  อยากทราบว่า กระเป๋าหน้าท้องของโดราเอมอนมีกี่มิติ ?

 

คำตอบ ข้อ B. 4   มิติ

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ซิมการ์ด (SIM Card) และ ดินสอ 2B หมีพูห์  ได้แก่

 

 1. เมธยา ลิขิตลิลิต  ม.2/5


 2. ศิริลักษณ์ จิรัฐิติกาล  ม.2/5


 3. ศิรดา หฤทัยพันธ์  ม.2/5


 4. วทันยา ธุรภาคพิบูล  ม.2/9


 5. ประภาศิณีย์ เฉลิมมิตร  ม.2/6


 6. วิลาสินี เตือนใจ  ม.2/9


 7. นิศารัตน์ หงษ์ทอง  ม.2/9


 8. รชยา ฉัตรไพจิตร  ม.2/9


 9. โชติญา พรเพ็ง  ม.2/6


10. กานต์สินี ปิยวชิรอัมพร  ม.2/5


11. รุจีพัชร รัตนวิชา  ม.2/5


12. ปานชีวา มงคลอภิโชติ  ม.5/6

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่

 

13. กมลชนก นนทโคตร  ม.2/9


14. อังคณา หอมตะโก  ม.2/8


15. อัญมณี หงษ์ศรี  ม.2/8


16. กมลพร เปี่ยมงคล  ม.2/6


17. ชญานี แสนสุกรี  ม.2/5


18. อารียา นาคะราช  ม.2/5


19. วีริศา นามสกุล แสงจันทร์  ม.2/6


20. กีรติ ปิ่นนาค  ม.2/8


21. รุจิเรศ ชนะกานนท์  ม.4/6


22. ฐิติพร ฐิติปัญญาทรัพย์  ม.5/6


23. กมลพร เปี่ยมมงคล  ม
.2/6


24. แพรวกมล ฤกษ์พินธุวัฒน์  ม.2/6


25. เจนจิรา มูลศรี  ม.2/8


26. อัสมาภรณ์ เรืองทรัพย์  ม.2/8


27. นิโลบล วงศ์สายตา  ม.2/1


28. โชติมา มหาคุณากร  ม.2/8


29. เพ็ญนภา ฉัตรเจริญมงคล  ม.2/8


30. สินีนาฏ ทะปัญญา  ม.5/2


31. สิริพร ตฤษณนันท์  ม.2/8


32. นิภาดา อุดมผล  ม.2/6


33. กนกนวล กุณโฮง  ม.5/2


34. สุนารี บำรุงศักดิ์ศิลป์  ม.2/9


35. ธันยชนก วรรธนะชีวะ  ม.4/3


36. สุวนันท์ คำหวาน  ม.2/6


37. กณิกนันท์ ธนภัทร์เกษมชัย  ม.2/4


38. ปัญฑิตา ปั่นชะวา  ม.2/5


39. วทันยา ธุรภาคพิบูล  ม.2/9


40. ณัชชา ศรวิไล  ม.2/9


41. ปวีณา เรือนอนุกูล  ม.5/2


42. เชษฐ์สุดา เชษฐวัฒน์  ม.4/3


43. สุธารา ขันทศกร  ม.2/4


44. ชัญญานุช จุติรักษ์  ม.2/6

 

45. อนงค์นาฏ นทีสุวรรณ  .4/5

 

46. เจนจิรา สรสินธุ์  ม.2/9

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนมิถุนายน 2551

 

คำถาม : ชื่อของโดราเอมอน (Doraemon) มาจากคำว่า "โดราเนโกะ" ซึ่งมีความหมายว่าอะไร?

 

คำตอบ : ข้อ ก. "โดราเนโกะ" แปลว่า แมวหลงทาง

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่

 

 1. แพรวกมล ฤกษ์พินธุวัฒน์ ม.2/6


 2. บุษกร วงศ์อิสริยาภรณ์ ม.2/9


 3. เมธยา ลิขิตลิลิต ม.2/5


 4. นิศารัตน์ หงษ์ทอง ม.2/9


 5. ศิริลักษณ์ จิรัฐิติกาล ม.2/5


 6. ณัชชา วรศักดิ์สิริกุล ม.2/9


 7. วทันยา ธุรภาคพิบูล ม.2/9


 8. ลดารัตน์ วงษ์คำ ม.2/9


 9. กานต์พิชชา จันทรมณี ม.2/9


10.
ปิยาภรณ์ มงคลศุภนิมิต ม.4/2


11.
ทิพกร เมธีเฉลิมบุญ ม.4/2


12.
บุญศิริ มณีโชติ ม.4/2


13.
ธัญญาลักษณ์ สุขกลาง ม.2/9


14.
รชยา ฉัตรไพจิตร ม.2/9


15.
อนงค์นาฏ นทีสุวรรณ ม.4/5


16.
ธันยชนก วรรธนะชีวะ ม.4/3


17.
ภาวิณี จริตกูล ม.2/5


18.
ชัญญา จริตกูล ม.5/10


19.
นิภาดา อุดมผล ม.2/6


20.
กานต์สินี ปิยวชิรอัมพร ม. 2/5


21.
ณัชชา ศรวิไล ม.2/9


22.
พิชชาทร ศิลากุล ม.4/3


23.
สุวิมล เสถียรภูษิตวงศ์ ม.4/2


24.
สุธิดา ส็งศิริ ม2/5


25.
รุจีพัชร รัตนวิชา ม.2/5


26.
เบญจพร แซ่ตั้ง ม.2/9


27.
กานต์พิชชา จันทรมณี ม.2/9


28.
วณาลี นิศรี ม2/5


29.
จันทิมา ศรีปานนาค ม.2/6


30.
ธนิดา ธนโชติธรากร ม.4/5


31.
ชมัยพร สรสินธุ์ ม.2/9


32.
เจนจิรา สรสินธุ์ ม.2/9


33.
เบญจวรรณ ปลื้มศิริกุล ม.5/3


34.
ภัทรภร ฉัตรไพจิตร ม.1/6


35.
บุษกร วงศ์อิสริยาภรณ์ ม.2/9


36.
รุจิเรศ ชนะกานนท์ ม.4/6


37.
พัชกุล แก้วกำพลนุชิต ม.5/5


38.
วรัญญา ชูสุขอมร ม.5/5


39.
ศุภรา รุ่งสุริยะวิบูลย์ ม.5/3


40.
กานต์ธีรา ศรีวราพันธุ์ ม.5/6


41.
โชติมา มหาคุณากร ม.2/8


42.
วีริศา แสงจันทร์ ม.2/6

 

43. เจนจิรา มูลศรี ม.2/8


44.
สุธารา ขันทศกร ม.2/4


45.
ปวีณา เรือนอนุกูล ม.5/2


46.
อารียา นาคะราช ม.2/5


47.
อังคณา หอมตะโก ม.2/8


48.
พรธิภา ก้านจันทร์ ม.2/9


49.
ศิริวดี แซ่โง้ว ม.2/6


50.
สุดาพร ลิมปนิธิวัฒน์ ม.2/6


51.
กีรติ ปิ่นนาค ม.2/8


52.
โชติญา พรเพ็ง ม.2/6


53.
ริชากร สังข์เมือง ม2/6


54.
เบญจพร แซ่ตั้ง ม.2/9


55.
ทิพย์เกษร หารชัยพา ม2/8


56.
รัชนก อึ่งบำเหน็จ ม.2/9


57.
กนกนวล กุณโฮง ม.5/2

 

58. กมลพร เปี่ยมมงคล ม.2/6

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนพฤษภาคม 2551

 

คำถาม : ของโปรดที่โดราเอมอน (Doraemon) ชอบมากที่สุด คืออะไร?

 

คำตอบ ก. ขนมแป้งทอด (Doriyaki)

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่


1.นิศารัตน์ หงษ์ทอง ชั้น ม. 2/9


2.กานต์สินี ปิยวชิรอัมพร ม.2/5


3.ณัชชา ศรวิไล ชั้น ม.2/9


4.รุจีพัชร รัตนวิชา ม.2/5


5.โชติญา พรเพ็ง ม.2/6


6.ภาวิณี จริตกูล ม.2/5


7.ชัญญา จริตกูล ม.5/10


8.รชยา ฉัตรไพจิตร ม.2/9


9.สุนารี บำรุงศักดิ์ศิลป์ ม.2/9


10.พิชชาทร ศิลากุล ม.4/3


11.ฐิติพร ฐิติปัญญาทรัพย์ ม. 5/6


12.วิรากานต์ อรัญเจริญยิ่ง ม.4/4


13.มนทรัตน์ สุจีรกุลไกร ม.4/10


14.กนกวรรณ แซ่ลี้ ม.2/5


15.อภิษฐา เรืองอุไร ม.4/6


16.กานต์ธีรา ศรีวราพันธุ์ ม.5/6


17.ศุภมีน แซ่ล้อ ม.4/4


18.ธันยชนก วรรธนะชีวะ ม.4/3


19.อนงค์นุช นางงาม ม.2/11


20.อังคณา หอมตะโก ม.2/8


21.ปิยาภรณ์ มงคลศุภนิมิต ม 4/2


22.กมลชนก นนทโคตร ม.2/9


23.อนัญญา ระโหฐาน ม.2/11


24.ชญานี แสนสุกรี ม.2/5


25.สุชานรี สุทธิไชย ม.5/6


26.เมธยา ลิขิตลิลิต ม.2/5


27.บุษกร วงศ์อิสริยาภรณ์ ม.2/9


28.สินีนาฏ ทะปัญญา ม.5/2


29.จิราพรรณ พืชธัญญากิจ ม.5/6


30.ปวีณา เรือนอนุกูล ม.5/2


31.จันทิมา ศรีปานนาค ม.2/6


32.ปภาวรินทร์ วิสุทธิศิริ ม.4/6


33.อังคณา หอมตะโก ม.2/8


34.เบญจพร แซ่ตั้ง ม.2/9


35.ณัชชา วรศักดิ์สิริกุล ชั้น ม.2/9


36.ออยไว พีรสิทธิกุลชัย ม.2/4


37.ศิรดา หฤทัยพันธ์ ม.2/5


38.อารียา นาคะราช ม. 2/5

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนเมษายน 2551

 

คำถาม : อยากทราบว่าคนที่แต่งการ์ตูนเรื่องโดราเอมอน (Doraemon) มีชื่อว่าอะไร?

 

คำตอบ : ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ซิมการ์ด (SIM Card)  ได้แก่


1. โชษิตา ศรีโรจนรัตน์ ม.
6/5


2. รุจีพัชร รัตนวิชา ม.
2/5


3. กนกนวล กุณโฮง ม.
6/2


4. ฐิติพร วงศ์อดุลวิทย์ ม.
6/9


5. อัญชิษฐา จินดาบุรินทร์ ม.
5/9

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนมกราคม 2551

 

คำถาม : อยากทราบว่าใครเป็นคนส่งโดราเอมอน (Doraemon)  ซึ่งเป็นแมวหุ่นยนต์จากศตวรรษ 22 กลับมาช่วยเหลือโนบิตะ

 

คำตอบ : ก. เซวาชิ ผู้เป็นหลานของโนบิตะเป็นผู้ส่งมา

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ได้แก่

 

บัตรไอศครีม Swensen's  และ กระเป๋าใส่เอกสาร 1 รางวัล

 

 1.  ไอรินลดา แถวจัตุรัสธนากิจ ม.4/9

 

ซิมการ์ด (SIM Card3 รางวัล

 

 2.  สุดารัตน์  บำรุงศักดิ์ศิลป์ ม.6/9

 

 3.  ณิชารีย์ ญาติมิ ม.4/11


 4.  อรกมล นิยม ม.4/11

 

ดินสอ 2B หมีพูห์ 43 รางวัล

 

 5.  กุลธิดา ทองภูเบศร์ ม.4/10


 6.  อัญชิษฐา จินดาบุรินทร์ ม.4/9

 
 7.  ขัตติยา สุวรรณดี ม.4/9


 8.  ยุพเรศรัตน์ สุทธิวรรณ ม.4/9


 9.  ศศิวิมล ประสานศรี ม.4/9


10. สุภัค เหมะพรรณไพเราะ ม.4/9


1
1. เปรมใจ กิตติคำ ม.4/9


1
2. ระพิพรรณ แต้วัฒนา ม.4/9


1
3. ธนิตา ลีลารังสรรค์ ม.4/9


1
4. ดัชนี วิบูลย์ภาณุเวช ม.2/3


1
5. สุวิษา ณรงค์แสงอรุณ ม.2/6


1
6. กนกกานต์ หาญมุ่งธรรม ม.4/9


1
7. รัชฏา วิชิต ม.2/6


1
8. พชรวรรณ กิจวารี ม.2/6


1
9. กัลยาณี สมประเสริฐสุข ม.2/6


20. อภิญญา เพ่งสุวรรณ ม.2/6


2
1. ปาลิตา จันเสรีกร ม.2/6


2
2. รุจิภา อรรถเวทวิชา ม.5/12


2
3. ณัฐหทัย ปัญญาวัฒนพงศ์ ม.4/12


2
4. ชัญญา จริตกูล ม.4/10


2
5. ภาวิณี จริตกูล ม.1/5


2
6. อธิจิต วาจาสุวิมล ม.4/9


2
7. สุกัญญา ภู่เอี่ยม ม.4/12


2
8. กิจพิวรรณ โชติวิเชียร ม.4/10


2
9. รุจีพัชร รัตนวิชา ม.1/5


30. ภาวิณี จริตกูล ม.1/5


3
1. สินีนุช บูรพาพิรุณ ม.5/11


3
2. อภิชญา อู่วัฒนสมบัติ ม.5/9


3
3. จิรพร อินต๊ะพันธ์ ม.4/11


3
4. ฐิติพร วงศ์อดุลวิทย์ ม.4/9


3
5. ประภัสสร เหลืองรุ่งสว่าง ม.2/3


3
6. สุรัสวดี ทำเวียง ม.4/7


3
7. กฤติยา ธรรมจาโร ม.4/11


3
8. สุกัญญา แซ่เจียม ม.4/8


3
9. ญาณินทร ฉายรัศมี ม.4/12


40. ฉัตรวิไล ไชยวงษา ม.5/11


4
1. สมศิริ พุทธา ม.2/5


4
2. ผณิตชา บุญปลูก ม.4/10


4
3. ณัฐสุดา นิพพานนท์ ม.2/5


4
4. ธัญธดา นามประจิตร ม.4/7


4
5. กันต์ฤทัย คูเกื้อกิตติรักข์ ม.4/11


4
6. วิภาดา ผาบจันดา ม.4/9


4
7. สุพรรณณี รัตนารักษ์ ม.2/9

 

 

 

 เฉลยคำถามครั้งที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2550 

 

คำถาม :   ตอนแรกโดราเอมอน (Doraemon) ไม่ได้มีสีตัวเป็นสีฟ้า  แต่เพราะวันหนึ่งโดราเอมอนถูกหนูกัดหู จึงเปลี่ยนสี

 

               อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน และโดราเอมอนก็กลัวหนูตั้งแต่นั้นมา อยากทราบว่าแต่เดิมโดราเอมอนมีสีตัวเป็นสีอะไร

 

คำตอบ :  ข้อ A) สีเหลือง    

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ได้แก่

 

กระเป๋า Chulalongkorn  University 2 รางวัล

 

1.  กิจพิวรรณ โชติวิเชียร ม.4/10


 2.  กุลธิดา ทองภูเบศร์ ม.4/10

 

กระเป๋า Chulalongkorn  University (ขนาดกลาง) 2 รางวัล

 

3.  รุจิภา อรรถเวทวิชา ม.5/12

 

4.  รุจีพัชร รัตนวิชา ม.1/5

 

พวงกุญแจมหาวิทยาลัยมหิดล 1 รางวัล

 

5.  สุดารัตน์ บำรุงศักดิ์ศิลป์ ม.6/9

 

ซิมการ์ด (SIM Card) 18 รางวัล

 

 6.  มิลตรา จรกา ม.4/8


 7.  ไอรินลดา แถวจัตุรัสธนากิจ ม.4/9


 8.  ชัญญา จริตกูล ม.4/10


 9.  ภาวิณี จริตกูล ม.1/5


10. ณัฐหทัย ปัญญาวัฒนพงศ์ ม.4/12


11. จินดามาศ สรรพทรัพย์สิริ ม.4/11


12. ศุภวรรณ ธีระทองคำ ม.5/11


13. ลักษณา มุสิกชาติ ม.5/12


14. อธิจิต วาจาสุวิมล ม.4/9


15. อัญชิษฐา จินดาบุรินทร์ ม.4/9


16.
ชุติกา จินดาบุรินทร์ ม.2/11


17.
เสาวลักษณ์ ชื่นสุขรักษ์ ม.2/7


18. ฐิติพร วงศ์อดุลวิทย์ ม.4/9


19. จิรพร อินต๊ะพันธ์ ม.4/11


20. ผุสชา งามจรัสกชกร ม.4/8


21. กนกกานต์ หาญมุ่งธรรม ม.4/9


22. จิตตวิไล คติบัญชา ม.4/9


23. สุวิษา ณรงค์แสงอรุณ ม.2/6

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนธันวาคม 2550

 

คำถาม โดราเอมอน (Doraemon) เกิดวันที่เท่าไร

 

คำตอบ  :  A.  วันที่ 3 กันยายน

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ได้แก่

 

กระเป๋า ยี่ห้อ POLO 1 รางวัล

 

1. อัญชิษฐา จินดาบุรินทร์ ม.4/9

 

กระเป๋าผ้าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 รางวัล

 

2. อรพิณ สายสิงห์ ม.2/3

 

ซิมการ์ด (SIM Card) 11 รางวัล

 

3. สุนีย์ โลหะพูนตระกูล ม.5/7
 

4. สุจิตรา มานะพิมพ์ ม.4/10
 

5. รุจิภา อรรถเวทวิชา ม.5/12
 

6. ลักษณา มุสิกชาติ ม.5/12
 

7. กิจพิวรรณ โชติวิเชียร ม.4/10
 

8. เสาวลักษณ์ ชื่นสุขรักษ์ ม.2/ 7
 

9. ชัญญา จริตกูล ม.4/10
 

10. ภาวิณี จริตกูล ม.1/5
 

11. กุลธิดา ทองภูเบศร์ ม.4/10
 

12. จันทร์จิรา สีสาย ม.4/8
 

13. วิไลลักษณ์ วงศ์ไพสิฐพิศาล ม.4/11

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนมกราคม 2550

 

คำถาม โดราเอมอน (Doraemon)ป็นแมวหุ่นยนต์ที่มาจากศตวรรษที่เท่าไร?

 

คำตอบ ข้อ B. ศตวรรษที่ 22 (โดราเอมอน หรือ โดเรมอน เป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 22)

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ( บัตรไอศครีม Swensen's ) ได้แก่

 

 1.  เบญจวรรณ ปลื้มศิริกุล ม.4/3


 2.  ศศิธร ตั้งสุวรรณศรี ม.4/6


 3.  เสาวลักษณ์ ชื่นสุขรักษ์ ม.2/7


 4.  สมฤดี ปัญญาธรักษ์ ม.2/7


 5.  นฤมล ทองคล้าย ม.2/7

 

รางวัลชมเชย ได้แก่

 

 1.  วรางคณา อินทรปรีชา ม.4/3


 2.  จันทร์จิรา พจนโพธา ม.4/2


 3.  สุวรรณี โพธิ์ศรี ม.4/2


 4.  อรุณรัตน์ อาจวิชัย ม.3/7


 5.  นพมาศ อาจวิชัย ม.6/11


 6.  ชนัดดา ดีเจริญ ม.4/2


 7.  เพชรพริ้ง ทองคำดี ม.5/3


 8.  ปวีณา เรือนอนุกูล ม.4/2


 9.  อนัญกร กิจจาภรณ์ ม.5/4


10. สมศิริ พุทธา ม.2/5


11. กชพร ศรีโสด ม.4/2


12. เยาวลักษณ์ พิศุทธิ์เกียรติ ม.5/6


13. สิริลักษณ์ น้อยสมมิตร์ ม.5/5


14. สุพรรณณี รัตนารักษ์ ม.2/9


15. จีรนันท์ จันทบุตร  ม.2/9


16. สุวิษา ณรงค์แสงอรุณ ม.2/6

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนมกราคม 2550

 

คำถาม : ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องโดราเอมอน (Doraemon The Movie) ตอนล่าสุด

                   ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์มีชื่อว่าตอนอะไร ?

 

คำตอบ : ข้อ A. โดราเอมอน โนบิตะ ท่องอาณาจักรโฮ่งเหมียว ( Doraemon

                          The Movie: Nobita's Wannyan Space-Time Odyssey )

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ได้แก่

 

VCD การ์ตูนเรื่องโดราเอมอน 3 รางวัล

 

 1.น.ส.พิรัฐา อินทุประภา ม.5/10


 2.น.ส.น้ำฝน ปัญจนาพงศ์ชัย ม.4/10


 3.ด.ญ.จารุภา ยะถา ม.2/8

  

ซิมการ์ด (SIM Card) 20 รางวัล

 

4.ด.ญ.อรุณรัตน์ อาจวิชัย ม.2/7


5.น.ส.จันจิรา วาเพ็ชร ม.4/11


6.ด.ญ.ธนวรรณ  พนิตพงศ์ศรี ม.2/2


7.น.ส.กมลวรรณ จิรัปปภา ม.5/9


8.น.ส.มนันยา คำเพิงใจ ม.5/11


9.น.ส.นพมาศ อาจวิชัย ม.5/11

 

10.น.ส.ลักษณา มุสิกชาติ ม.4/12

 

11.น.ส.สุดารัตน์ บำรุงศักดิ์ศิลป์ ม.5/9


12.ด.ญ.ธนิดา ธนโชติธรากร ม.2/2

 

13.น.ส.กานต์ ธีรรัตนวงศ์ ม.5/10


14.น.ส.ศรีสุรางค์ ศรีธิวงศ์ ม.5/8

 

15.ด.ญ.แพรวดาว สุวรรณดี ม.2/2

 

16.ด.ญ.พรสุดา ยงนิธิกุล ม.2/7


17.ด.ญ.พิชชาทร ศิลากุล ม.2/2


18.ด.ญ.อรอุมา บุญมาเลิศ ม2/10


19.น.ส.อัญชิษฐา จินดาบุรินทร์ ม.3/6


20.น.ส.อรพรรณ จรลี ม.5/7

 

21.ด.ญ.เฉลิมลักษณ์ อุดมชัยพร ม.2/7

 

22.ด.ญ.ชนากานต์ บูรณะ ม.2/2

 

23.ด.ญ.รงค์รุจา ทองเย็น ม2/2

 

พวงกุญแจ 4 รางวัล

 

24.ด.ญ.โสภิดา มะลิซ้อน ม.2/7


2
5.ด.ญ.พรประภา ศิริเทพทวี ม.2/6

 

26.น.ส.รุจิภา อรรถเวทวิชา ม.4/12

 

27.ด.ญ.ปวีดา จิระพงษ์  ม.2/6

 

ดินสอ 12 รางวัล

 

28.ด.ญ.เสาวลักษณ์  นิติวงศ์ไพบูลย์ ม.2/6

 

29.ด.ญ.ไพลิน บุญวิวัฒนานันท์ ม.2/6
 

30.ด.ญ.ณัฐชา เฉลยจิตรธรรม ม.2/6
 

31.ด.ญ.เพชรไพลิน แซ่อุ้ย ม.2/6

 

32.ด.ญ.เพ็ญศรี แซ่จึง ม.2/7

 

33.ด.ญ.เมธาวี กิตติรัตนไพบูลย์ ม.2/7

 

34.ด.ญ.อริสา วรรณสุศรี ม.2/6

 

35.ด.ญ.ทวีพร กำนัลวิมานพร ม.2/7
 

36.ด.ญ.กิจพิวรรณ โชติวิเชียร ม.3/4

 

37.ด.ญ.วรวรรณ ศุภกฤตกุล ม.2/7

 

38.ด.ญ.ชนารัศมิ์ สุดยูโซ๊ะ ม.2/2

 

39.ด.ญ.ศศิวิมล พงษ์สิงห์ ม.2/2

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนพฤศจิกายน 2549

 

คำถาม :  ภาพยนตร์เรื่อง " Harry Potter and the Order of the Phoenix " มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเดือนใด?

 

คำตอบ ตอบข้อ D. July 2007

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ซิมการ์ด ( SIM Card ) ได้แก่

 

 1.  ด.ญ.ปวีดา จิระพงษ์ ม.2/6

 
 2.  ด.ญ.พรประภา ศิริเทพทวี ม.2/6


 3.  ด.ญ.ณัฐชา เฉลยจิตรธรรม ม.2/6


 4.  ด.ญ.เพชรไพลิน แซ่อุ้ย ม.2/6


 5.  ด.ญ.เมธาวี กิตติรัตนไพบูลย์ ม.2/7


 6.  น.ส.เบญญา กิตติรัตนไพบูลย์ ม.5/9


 7.  ด.ญ.โสภิดา มะลิซ้อน ม.2/7


 8.  ด.ญ.อริสา วรรณสุศรี ม.2/6


 9.  ด.ญ.ศศิวิมล พงษ์สิงห์ ม.2/2


10.
ด.ญ.ปิยะพร ภัทรเจียร์พันธ์ ม.2/6


11.
ด.ญ.พรประภา ศิริเทพทวี ม.2/6


12.
ด.ญ.ไพลิน บุญวิวัฒนานันท์ ม.2/6


13
. ด.ญ.เสาวลักษณ์ นิติวงศ์ไพบูลย์ ม.2/6


14.
ด.ญ.ทวีพร กำนัลวิมานพร ม.2/7


15.
ด.ญ.วรวรรณ ศุภกฤตกุล ม.2/7


16.
น.ส.มยุรี เป็งขวัญ ม.4/1


17.
ด.ญ.กิจพิวรรณ โชติวิเชียร ม.3/4


18.
ด.ญ.อาฟาง จะสอ ม.2/2


19.
ด.ญ.ชนารัศมิ์ สุดยูโซ๊ะ ม.2/2


20.
ด.ญ.ปิยาภรณ์ มงคลศุภนิมิต ม.2/8


21.
ด.ญ.เพ็ญศรี แซ่จึง ม.2/7


22.
น.ส.ธนภรณ์ เศรษฐพฤทธิ์ ม.4/9


23.
น.ส.เบญจวรรณ จารุสมภพ ม.4/11


24.
น.ส.รุจิภา อรรถเวทวิชา ม.4/12


25.
ด.ญ.ฑิฆัมพร ผินสุวรรณ์ ม.2/6


26.
ด.ญ.กัญญาพักตร์ แก้วก่ำ ม.2/7


27.
ด.ญ.รัชนู เหนือคูเมือง ม.2/2

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนกรกฎาคม 2549

 

คำถาม :  พ่อและแม่ของ แฮร์รี่ พอตเตอร์ มีชื่อว่าอะไร ?

 

คำตอบ : ข้อ B. เจมส์ และ ลิลี่

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ( บัตรไอศครีม Swensen's ) ได้แก่

 

 1. ด.ญ.อัญชิษฐา จินดาบุรินทร์ ม.3/6

 

 2. ด.ญ.จิตสุภา ธิเขียว ม.2/7

 

 3. ด.ญ.หทัยภัทร อัมพรไพโรจน์ ม.2/8

 

 4. ด.ญ.วัชรี ประสมผง ม.2/6

 

 5. ด.ญ.ปวีดา จิระพงษ์ ม.2/6

 

รางวัลชมเชย ได้แก่

 

 1. ด.ญ.พรประภา ศิริเทพทวี ม.2/6

 

 2. ด.ญ.นัตยา ชื่นเจริญ ม.2/6

 

 3. ด.ญ.มนต์ศิลา จิตติเจริญกุล ม.2/6

 

 4. ด.ญ.ลลิตา เพชรขาว ม.2/6

 

 5. ด.ญ.ฑิฆัมพร ผินสุวรรณ์ ม.2/6

 

 6. ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศรีพุฒิพาณิชย์ ม.2/6

 

 7. ด.ญ.นทาห์ ประสานศักดิ์ ม.2/6

 

 8. ด.ญ.เพชรไพลิน แซ่อุ้ย ม.2/6

 

 9. ด.ญ.เมธาวี กิตติรัตนไพบูลย์ ม.2/7

 

10.น.ส.เบญญา กิตติรัตนไพบูลย์ ม.5/9

 

11.ด.ญ.วรวรรณ ศุภกฤตกุล ม.2/7

 

12.ด.ญ.ลลิตา เดวี เลขที่31 ม.2/7

 

13.ด.ญ.อรัชพร พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ม.2/10

 

14.น.ส.มยุรี เป็งขวัญ ม.4/1

 

15.ด.ญ.วีร์ฐิต์พร แสงเดือน ม.2/8

 

16.ด.ญ.ไพลิน บุญวิวัฒนานันท์ ม.2/6

 

17.ด.ญ.ภคมน ศิริเรือง ม.2/7

 

18.ด.ญ.ประภากุล สิทธิสัทธะ ม.2/2

 

19.ด.ญ.วัชรี ธเนศกุลบุตร ม.2/2

 

20.ด.ญ.ญาดา บุญนุช ม.2/10

 

21.ด.ญ.ฑิฆัมพร ผินสุวรรณ์ ม.2/6

 

22.ด.ญ.นริศรา หุตะภิญโญ ม.2/10

 

23.ด.ญ.จิรกมล จันทร์วงค์ ม.2/10

 

24.ด.ญ.โสภิดา มะลิซ้อน ม.2/7

 

25.ด.ญ.ศศิวิมล พงษ์สิงห์ ม. 2/2

 

26.น.ส.ณัฎฐธิดา แสงสุระธรรม ม.4/4

 

27.ด.ญ.ชุลีพร สุระป้อม ม.2/8

 

28.ด.ญ.ปิยาภรณ์  มงคลศุภนิมิต ม.2/8

 

29.ด.ญ.ไพลิน บุญวิวัฒนานันท์ ม.2/6

 

30.ด.ญ.ณัฐชา เฉลยจิตรธรรม ม.2/6

 

31.ด.ญ.ธนวรรณ พนิตพงศ์ศรี ม.2/2

 

32.น.ส.ศศวรรณ วิชานงค์ ม.4/2

 

33.ด.ญ.นลินี นภาโชติ ม.2/5

 

34.ด.ญ.สมฤทัย เดินขุนทด ม.2/2

 

35.ด.ญ.กวินทรา อ่อนอุ่น ม.2/7

 

36.ด.ญ.เพ็ญศรี แซ่จึง ม.2/7

 

37.น.ส.พิรุณรุ้ง แซ่อุ้ย ม5/9

 

38.ด.ญ.พิชชาทร ศิลากุล ม.2/6

 

39.ด.ญ.สุพรรษา แสดงฤทธิ์ ม.2/6

 

40.ด.ญ.กิจพิวรรณ โชติวิเชียร ม.3/4

 

41.ด.ญ.อรอุมา บุญมาเลิศ ม.2/10

 

42.ด.ญ.สุดารัตน์ สันติเจริญเลิศ ม.2/8

 

43.ด.ญ.ฑิฆัมพร ผินสุวรรณ์ ม.2/6

 

44.ด.ญ.เฉลิมลักษณ์ อุดมชัยพร ม.2/7

 

45.ด.ญ.ปฐมา รัตนเสถียร ม.2/8

 

46.ด.ญ.ชนากานต์ บูรณะ ม.2/2

 

47.ด.ญ.นิชาพัฒน์ ทองอ้น ม.2/5

 

48.ด.ญ.อภิญญา มานะวงศ์เจริญ ม.2/5

 

49.น.ส.พลอยไพลิน เตลผล ม.4/1

 

50.น.ส.ศุภมาส ชีวชื่น ม.4/3

 

51.น.ส.จุฑารัตน์ แซ่ตั๊น ม.5/5

 

52.น.ส.เปรมวดี ดำรงถวิลวงศ์ ม.4/4

 

53.ด.ญ.ธัญญารัตน์ โนนวงศ์ ม.2/7

 

54.ด.ญ.อรอุมา บุญมาเลิศ ม.2/10

 

55.ด.ญ.ธนิดา ธนโชติธรากร ม.2/2

 

56.ด.ญ.มณฑาวีย์ ชมพูผุดผ่อง ม.1/10

 

57.น.ส.ฤทัยสุข เกื้อศิริกุล ม.4/10

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนพฤษภาคม 2549 ครั้งที่ 2 

 

คำถาม :  จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง " ก้านกล้วย (Khan Khoy) "  ชื่อใดเป็นชื่อของก้านกล้วย ?

A.  พระยาไชยานุภาพ

B.  เจ้าพระยาปราบหงสาวดี

C.  ถูกทั้ง 2 ข้อ

 

คำตอบ : ข้อ C. ถูกทั้ง 2 ข้อ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับของรางวัล ( บัตรไอศครีม Swensen's ) ได้แก่

 

1.ด.ญ.ปฐมา รัตนเสถียร ม.2/8


2.ด.ญ.ณัฐชา เฉลยจิตรธรรม ม.2/6


3.น.ส. จรรยาลักษณ์ ทองอยู่ ม.4/4


4.ด.ญ.ประภากุล สิทธิสัทธะ ม.2/2


5.น.ส.เยาวลักษณ์ พิศุทธิ์เกียรติ ม.4/6


6.น.ส.พัชรนินท์ ศิริทรัพย์ ม.4/5

 

7.ด.ญ.โสภิดา มะลิซ้อน ม.2/7

 

8.ด.ญ.พธูรัตน์ วรกุลอมรรัตน์ ม.3/6

 

9.ด.ญ.กิจพิวรรณ โชติวิเชียร ม.3/4

 

10.ด.ญ.ชุลีพร สุระป้อม ม.2/8

 

รางวัลชมเชย ได้แก่

 

1.ด.ญ.ปวีดา จิระพงษ์ ม.2/6

 

2.น.ส.เบญญา กิตติรัตนไพบูลย์ ม.5/9


3.ด.ญ.เมธาวี กิตติรัตนไพบูลย์ ม.2/7


4.ด.ญ สมฤทัย เดินขุนทด ม.2/2


5.ด.ญ.จิตสุภา ธิเขียว ม.2/7


6.ด.ญ.ปิยาภรณ์ มงคลศุภนิมิต ม. 2/8


7.ด.ญ.วัชรี ธเนศกุลบุตร ม.2/2


8.ด.ญ.พิชชาทร ศิลากุล ม.2/6


9.ด.ญ.แพรวดาว สุวรรณดี ม.2/2


10.น.ส.พัชรนินท์ ศิริทรัพย์ ม.4/5


11.ด.ญ.พรประภา ศิริเทพทวี ม.2/6


12.น.ส.เพชรพริ้ง ทองคำดี ม.4/3


13.น.ส.สุดารัตน์ ลาแพงศรี ม.5/5


14.ด.ญ เพชรไพลิน แซ่อุ้ย ม2/6


15.น.ส อัญลักษณ์ ศรีสิทธิเดโช ม.5/1


16.น.ส.ภัคจิรา ด่านประสพสุข ม.4/2


17.น.ส.คคนัมพร เหมสำราญ ม.4/4


18.ด.ญ.วรวรรณ ศุภกฤตกุล ม.2/7


19.ด.ญ.วรัญญา ชูสุขอมร ม. 3/6


20.ด.ญ.อธิจิต วาจาสุวิมล ม. 3/6


21.ด.ญ.ปาริฉัตร เทพประสิทธิผล ม.2/2


22.น.ส.นฤมล กรมานะกิจ ม. 5/5


23.ด.ญ.อภิญญา มานะวงศ์เจริญ ม.2/5


24.ด.ญ.ไพลิน บุญวิวัฒนานันท์ ม.2/6


25.น.ส.จุรีรัตน์ ทัดแก้ว ม.5/5


26.ด.ญ.จิรกมล จันทร์วงค์ ม.2/10


27.ด.ญ.มุทิตา วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ม.2/7


28.ด.ญ.วรวรรณ ศุภกฤตกุล ม.2/7


29.ด.ญ.อรุณรัตน์ อาจวิชัย ม.2/7


30.น.ส.นพมาศ อาจวิชัย ม.5/11


31.ด.ญ.ไพลิน บุญวิวัฒนานันท์ ม.2/6

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนพฤษภาคม  2549 ครั้งที่ 1

 

คำถาม :  ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง " ก้านกล้วย (Khan Khoy) " จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่เท่าไร ?

 

เฉลย : ข้อ C. วันที่ 18 พฤษภาคม 2549

 

รายชื่อนักเรียนที่ตอบถูกต้องและเร็วที่สุด ได้รับของรางวัล ( บัตรไอศครีม Swensen's ) ได้แก่

 

1. ด.ญ.ปฐมา รัตนเสถียร ม.2/8


2. น.ส.อัญลักษณ์ ศรีสิทธิเดโช ม.5/1


3. น.ส.เบญญา กิตติรัตนไพบูลย์ ม.5/9


4. ด.ญ.เมธาวี กิตติรัตนไพบูลย์ ม.2/7


5. ด.ญ.ปวีดา   จิระพงษ์  ม.2/6

    ด.ญ.อรรพี    แซ่ย้า      ม.2/7

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์  2549

 

คำถาม :  ภาพยนต์  Harry Potter  ภาคใหม่ที่กำลังจะถ่ายทำอย่างเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2006

              ที่ Leavesden Studios ประเทศอังกฤษ มีชื่อตอนว่าอะไร ?

 

คำตอบ : ข้อ C . Harry Potter and the Order of the Phoenix

 

รายชื่อนักเรียนที่ตอบถูกต้องและเร็วที่สุด ได้แก่

 

1.น.ส.พิมพ์พนิต ศรีวรกุล ม.4/9


2.น.ส.ปิยนาถ ผ่องงามจิต ม.4/11


3.น.ส.ศิริพร สารวุฒิวรรณ ม.4/12


4.น.ส.เบญญา กิตติรัตนไพบูลย์ ม.4/9


5.น.ส.สุตรีญา กาญจนวิสูตร ม.5/5

 

รางวัลชมเชย ได้แก่


1.น.ส.สุดารัตน์ บำรุงศักดิ์ศิลป์ ม.4/9


2.น.ส.ปิยธิดา ฐิติยิ่งถาวร ม.4/10


3.น.ส.มณฑวรรณ ช่อชมเกษม ม.4/10


4.น.ส.มนันยา คำเพิงใจ ม.4/11


5.น.ส.พัชรินทร์ ปานม่วง ม.4/10


6.ด.ญ.สุมิตรา จันทะสิงห์ นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 2


7.น.ส.นฤมล กรมานะกิจ 4/5


8.ด.ญ.กิจพิวรรณ โชติวิเชียร ม.2/4


9.น.ส.กรรณิการ์ นาธงชัย ม.4/7

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนมกราคม 2549

 

คำถาม :  หนังสือ HARRY POTTER  เล่มล่าสุดมีชื่อตอนว่าอะไร  ?

 

คำตอบ : ข้อ D. Harry Potter and the Half-Blood Prince

 

รายชื่อนักเรียนที่ตอบถูกต้อง ได้แก่

 

 1.  ด.ญ.ยุพยง สารวุฒิวรรณ ม.1/9

 

 2.  น.ส.สุดารัตน์ บำรุงศักดิ์ศิลป์ ม.4/9

 

 3.  น.ส.ปัทมาวดี ยึนประโคน ม.4/5

 

 4.  น.ส.พิรัฐา อินทุประภา ม.4/10

 

 5.  น.ส.วรัญญา วัชราพฤกษ์ ม.5/7

 

 6.  น.ส.ปิยนาถ ผ่องงามจิต ม.4/11

 

 7.  น.ส.นฤมล กรมานะกิจ ม.4/5

 

 8.  น.ส.พัชรินทร์ ปานม่วง ม.4/10

 

 9.  น.ส.จารุวรรณ ดำอุไร ม.4/11

 

10. น.ส.จุฑาทิพย์ คูณสิริไพบูลย์ ม.4/9

 

11. น.ส.ปานตา ชูเกลี้ยง ม.4/9

 

12. น.ส.เพชรรัตน์  ภูเชตวัน ม.4/10

 

13. น.ส.สุกัญญา พันธุ์โคตร ม.4/4

 

14. น.ส.เสาวลักษณ์ แสงจันทร์ฉาย ม.4/9

 

15. น.ส.กมลวรรณ จิรัปปภา ม.4/9

 

16. น.ส.กินรี สรพิพัฒน์เจริญ ม.4/9

 

17. น.ส.กรรณิการ์ นาธงชัย ม.4/7

 

18. น.ส.วิภาวี แดงเกิด ม.4/5

 

19. น.ส.ปณิชา เลาหะมณฑลกุล ม.4/10

 

20. น.ส.บัณพิตา สุจีรกุลไกร ม.4/7

 

21. น.ส.กฤติมา คุณาทรพงษ์ ม.4/11

 

22. ด.ญ.โสภิดา มะลิซ้อน ม.1/7

 

23. ด.ญ.กิจพิวรรณ โชติวิเชียร ม.2/4

 

24. น.ส.ประภัสสร นพกุลวงศ์ ม.4/10

 

25. น.ส.กุลนันทน์ จงนิมิตไพบูลย์ ม.4/9

 

26. น.ส.พรปวีณ์ สืบสันติกุล ม.4/9

 

27. ด.ญ.เมธาวี กิตติรัตนไพบูลย์ ม.1/7

 

28. น.ส.มนันยา คำเพิงใจ ม.4/11

 

29. น.ส.จริยา อ่องรัตนกุล ม.4/10

 

30. น.ส.ชไมพร เจิดวรลาภ ม. 4/6

 

31. ด.ญ.วรัญญา ชูสุขอมร ม.2/6

 

32. น.ส.วิชุดา ชูสุขอมร ม.4/7

 

33. น.ส.นพมาศ อาจวิชัย ม.4/11

 

34. ด.ญ.อรุณรัตน์ อาจวิชัย ม.1/7

 

35. ด.ญ.เมธาวี กิตติรัตนไพบูลย์ ม.1/7

 

36. ด.ญ.ทวีพร กำนัลวิมานพร ม.1/7

 

37.น.ส.พรทิพย์ ปัชโชติกาญจน์ ม.5/7

 

38. น.ส.มณฑวรรณ ช่อชมเกษม ม.4/10

 

39. ด.ญ.สุมิตรา จันทะสิงห์ นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 2

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนธันวาคม 2548

 

คำถาม :  ในภาพยนตร์เรื่อง HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE ตัวแทนสองคนที่ไปถึงถ้วยอัคนี

               พร้อมกันในระหว่างภารกิจที่สาม  ของการประลองเวทไตรภาคีคือใคร?

 

คำตอบ : ข้อ B. เซดริก ดิกกอรี่ และแฮร์รี่ พอตเตอร์

 

รายชื่อนักเรียนที่ตอบถูกต้อง ได้แก่

 

 1.  น.ส.ประภัสสร นพกุลวงศ์  ม.4/10


 2.  น.ส.เบญจาภา ยนต์สกุล  ม.4/10

 

 3.  ด.ญ.อรรพี แซ่ย้า  ม.1/7

 

 4.  ด.ญ.วรัญญา ชูสุขอมร  ม.2/6

 

 5.  ด.ญ.มนทรัตน์ สุจีรกุลไกร  ม.1/3

 

 6.  ด.ญ.กนกวรรณ แซ่ลี้  ป.5/1 (โรงเรียนสายน้ำทิพย์)

 

 7.  น.ส.ศิริพร สารวุฒิวรรณ  ม.4/12

 

 8.  น.ส.เบญญา กิตติรัตนไพบูลย์  ม.4/9
 

 9.  น.ส.นฤมล กรมานะกิจ  ม.4/5
 

10. น.ส.วิภาวี แดงเกิด  ม.4/5
 

11. น.ส.ลลิตา วิริยะขัตติยาภรณ์  ม.4/9
 

12. น.ส.กฤติมา คุณาทรพงษ์  ม.4/11
 

13. น.ส.พัชรินทร์ ปานม่วง  ม.4/10
 

14. น.ส.จารุวรรณ ดำอุไร  ม.4/11
 

15. น.ส.สุดารัตน์ บำรุงศักดิ์ศิลป์  ม.4/9
 

16. น.ส.ดารารัตน์ อังศุวรพฤกษ์  ม.4/7
 

17. น.ส.วิชุดา ชูสุขอมร  ม.4/7
 

18. น.ส.ปิยนาถ ผ่องงามจิต  ม.4/11
 

19. น.ส.ปัทมาวดี ยึนประโคน  ม.4/5
 

20. น.ส.จริยา อ่องรัตนกุล  ม.4/10
 

21. น.ส.กุลนันทน์ จงนิมิตไพบูลย์  ม.4/12
 

22. น.ส.พิรัฐา อินทุประภา  ม. 4/10

 

23. น.ส.กรรณิการ์ นาธงชัย  ม.4/7
 

24. น.ส.ธิดา จารุไพศาล  ม.4/9
 

25. ด.ญ.สุมิตรา จันทะสิงห์ นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 2
 

26. น.ส.ศรวณีย์ ไตรวัฒนะวานิช ม.5/7
 

27. น.ส.จุฑาทิพย์  คูณสิริไพบูลย์  ม.4/9
 

28. น.ส.เสาวลักษณ์   แสงจันทร์ฉาย  ม.4/9
 

29. น.ส.ธิษตยา วินัยรักษ์  ม.4/9
 

30. ด.ญ.วรวรรณ ศุภกฤตกุล  ม.1/7
 

31. ด.ญ.ศุนัฏฐา นามเเก้ว  ม.1/3
 

32. ด.ญ.เมธาวี  กิตติรัตนไพบูลย์  ม.1/7

 

33. ด.ญ.อัญชิษฐา  จินดาบุรินทร์  ม.2/6

 

34. ด.ญ.กิจพิวรรณ  โชติวิเชียร ม.2/4

 

35. ด.ญ.โสภิดา มะลิซ้อน ม.1/7 

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนพฤศจิกายน 2548

 

คำถาม :  แฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่กำลังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ เป็นภาคที่เท่าไร ? และมีชื่อตอนเป็นภาษาไทย

              และภาษาอังกฤษ ว่าอย่างไร ?

             

คำตอบ : เป็นภาคที่ 4  มีชื่อตอนภาษาไทยว่า " แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี "  และชื่อภาษาอังกฤษว่า

              " HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE "

 

รายชื่อนักเรียนที่ตอบถูกต้อง ได้แก่

 

 1. น.ส.กฤติมา คุณาทรพงษ์ ม. 4/11

 

 2. น.ส.ประภัสสร นพกุลวงศ์ ม.4/10

 

 3. น.ส. สุดารัตน์ บำรุงศักดิ์ศิลป์ ม. 4/9

 

 4. น.ส.พัชรินทร์ ปานม่วง ม.4/10

 

 5. น.ส.ใหม่ ดลไฮ ม.4/5

 

 6. น.ส.นพมาศ อาจวิชัย ม.4/11

 

 7. ด.ญ.อรุณรัตน์ อาจวิชัย ม.1/7

 

 8. ด.ญ.ฐิติพร ฐิติปัญญาทรัพย์ ม. 2/2

 

 9. น.ส.อภิญญา หัสกุล ม.4/11

 

10. น.ส.กรรณิการ์ นาธงชัย ม.4/7

 

11. น.ส.จุฑาทิพย์ คูณสิริไพบูลย์ ม.4/9

 

12. น.ส.ดารารัตน์ อังศุวรพฤกษ์ ม. 4/7

 

13. น.ส.ปิยนาถ ผ่องงามจิต ม.4/11

 

14. ด.ญ.ทวีพร กำนัลวิมานพร ม.1/7

 

15. ด.ญ.สุกัญญา ภู่เอี่ยม ม.2/2

 

16. น.ส.ธิดา จารุไพศาล ม.4/9

 

17. น.ส.พรทิพย์ ปัชโชติกาญจน์ ม.5/7

 

18. ด.ญ.กิจพิวรรณ โชติวิเชียร ม.2/4

 

19. น.ส.วิภาวี แดงเกิด ม.4/5

 

20. น.ส.ลลิตา วิริยะขัตติยาภรณ์ ม.4/9

 

21. ด.ญ.ธนวรรณ จิเหลา ม.2/2

 

22. ด.ญ.วิไลลักษณ์ วงศ์ไพสิฐพิศาล ม.2/4

 

23. น.ส.สราญชล ณรงคนานุกูล ม 4/7

 

24. น.ส.กมลวรรณ จิรัปปภา ม.4/9

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนตุลาคม 2548

 

คำถาม :  โคเมสต์ (COMEST) หรือ การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

               และเทคโนโลยีได้จัดการประชุมมาแล้ว ครั้ง คือที่ประเทศนอรเวย์ เยอรมัน บราซิล และครั้งล่าสุด

               จัดขึ้นที่ประเทศไทย ส่วนครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในปี พ..2550 ที่ประเทศใด

 

คำตอบ : นครโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

 

รายชื่อนักเรียนที่ตอบถูกต้อง ได้แก่

 

1. น.ส.พัชรินทร์ ปานม่วง ม.4/10


2. ด.ญ.อรุณรัตน์ อาจวิชัย ม.1/ 7


3. น.ส.นพมาศ อาจวิชัย ม.4/11


4. น.ส.พิรัฐา อินทุประภา ม.4/10


5. น.ส.ปิยนาถ ผ่องงามจิต ม.4/11


6. น.ส.กฤติมา คุณาทรพงษ์ ม.4 /11


7. น.ส.อิทธิพร ชุมพลอโนมคุณ ม.4/9


8. น.ส.พรรณรายณ์ ขำเดช ม.4/12

 

9. ด.ญ.ทวีพร กำนัลวิมานพร ม.1/7

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนกันยายน 2548

 

คำถาม : ดาวเทียมดวงล่าสุดของไทยที่ส่งขึ้นไปในอวกาศมีชื่อว่าอะไร ?

 

คำตอบ : ดาวเทียมไทยคม 4 หรือ ดาวเทียมไอพีสตาร์ ( IPSTAR )

 

รายชื่อนักเรียนที่ตอบถูกต้อง ได้แก่

 

 1.  ด.ญ.สุมิตรา จันทะสิงห์  ม.2/3

 2.  น.ส.นพมาศ อาจวิชัย ม.4/11

 3.  น.ส.จุฑาทิพย์ คูณสิริไพบูลย์ ม.4/9

 4.  น.ส.พรปวีณ์ สืบสันติกุล ม.4/9

 5.  น.ส.ปิยนาถ ผ่องงามจิต ชั้น ม.4/11

 6.  น.ส.สุดารัตน์ บำรุงศักดิ์ศิลป์ ชั้น ม.4/9

 7.  น.ส. อัจฉริยา สัลเลขวิทย์ ชั้น ม.4/11

 8.  น.ส.พิรัฐา อินทุประภา ม.4/10

 

 9.  ด.ญ.ธนวรรณ  จิเหลา  ม.2/2

 

10. ด.ญ.พธูรัตน์ วรกุลอมรรัตน์ ม.2/6

 

รางวัลชมเชย ได้แก่

 

11. น.ส.พัชรินทร์ ปานม่วง ม.4/10

 

 

 

เฉลยคำถามประจำเดือนกรกฏาคม 2548

 

คำถาม : ในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ดวงใดบ้างที่เป็นดาวเคราะห์ก๊าซ ?

 

คำตอบ : ดาวเคราะห์ก๊าซ ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน

 

รายชื่อนักเรียนที่ตอบถูกต้องและเร็วที่สุด ได้แก่

 

1.น.ส.พัชรินทร์ ปานม่วง ม.4/10

2.ด.ญ.สุมิตรา จันทะสิงห์ ม.2/3

3.น.ส.เอมอร ประวาลปัทม์ ม.5/11

4.น.ส.สุดารัตน์ บำรุงศักดิ์ศิลป์  ม.4/9

5.น.ส.ปิยนาถ ผ่องงามจิต  ม.4/11

6.ด.ญ.พิมพิมล สุริยันชัยเจริญ ม.2/3

7.น.ส.จุฑาทิพย์  คูรสิริไพบูลย์ ม.4/9

 

รางวัลชมเชย ได้แก่

 

1.น.ส.พรสวรรค์ นันทะศรี ม.5/4

2. น.ส.พวงทอง ขาวสง่า  ม.5/4

3.น.ส.เรณุกา  เดินแปง ม.5/4

4.น.ส.สุเบญญา ขวัญทอง ม.5/4

5.น.ส.อมรรัตน์ สวัสดิ์ถาวร ม.5/4

6.น.ส.เอริน พงษ์พานิช ม.5/4

 

 

 

   กลับไปหน้าที่ 1