ม.ปลาย

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาบทเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

(ว30194) ชั้น ม.4/5-4/7

 

 

 

คะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ชั้น ม.5/5-5/7

 

 

 

 

 

 

 

  ....:::: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ::::....

 

  การบ้านวิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)  ชั้น ม.4/5, 4/6, 4/7 ภาคเรียนที่ 1/2561

 

การบ้านครั้งที่ 10 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)  

การบ้านครั้งที่ 9 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)  

การบ้านครั้งที่ 8 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)  

การบ้านครั้งที่ 7 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)  

การบ้านครั้งที่ 6 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)  

การบ้านครั้งที่ 5 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)

การบ้านครั้งที่ 4 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)

 

 

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้น ม.4/5, 4/6, 4/7 ทางอีเมล์

 

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้น ม.4/5 

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้น ม.4/6  

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้น ม.4/7 

 

 

 

 

  การบ้านวิชา ดวงดาวและโลกของเรา (32103)  ชั้น ม.5/5, 5/6, 5/7 ภาคเรียนที่ 1/2561

 

การบ้านครั้งที่ 10 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) 

การบ้านครั้งที่ 9 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) 

การบ้านครั้งที่ 8 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) 

การบ้านครั้งที่ 7 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) 

การบ้านครั้งที่ 6 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) 

การบ้านครั้งที่ 5 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) 

การบ้านครั้งที่ 4 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) 

 

 

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ดวงดาวและโลกของเรา  ชั้น ม.5/5 5/6, 5/7  ทางอีเมล์

 

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ดวงดาวและโลกของเรา ชั้น ม.5/5 

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ดวงดาวและโลกของเรา ชั้น ม.5/6  

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ดวงดาวและโลกของเรา ชั้น ม.5/7  

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการสอบปลายภาค  วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการสอบกลางภาค  วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ( อันดับที่ 1 และ 2 ) วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ภาคเรียนที่ 2/2549  ชั้น ม.4/7- 4/12

 

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

 

 

>> เกร็ดความรู้ <<

 

เอกภพ (จักรวาล - universe)

ระบบสุริยะ (The Solar  System)

เทคโนโลยีอวกาศ

การเดินทางสู่อวกาศ