Profile 


 

 

 

ชื่อ-นามสกุล  :   คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล   ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา      :  ปริญญาโท  บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการสอนวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

     M.A. Kasetsart  University  โดยทุนประเภท ข  พ.ศ.2531

:   สำเร็จหลักสูตร ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลก ( Earth Science )

    และมีสัมฤทธิผลตามเกณฑ์ของหลักสูตร  จาก ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2548

:  สำเร็จหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตร  แกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ 

    จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยี

    สารสนเทศและการสื่อสาร

:  สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  ของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2540

:  ประกาศนียบัตรหลักสูตร ดีไซน์ พลัส จากภาควิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2532

:   Certificate  SET50 Index Futures  จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  :  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ,

                                    เหรียญจักรพรรดิมาลา

 

สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา

                               สิริโสภาพัณณวดี

 

สอนวิชา    โลก ดาราศาสตร์  และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                        ดวงดาวและโลกของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

เป็นเจ้าของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ กองทุนย่อย " ชัยทศ จำเนียรกุล " 

(สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปัจจุบันมียอดสะสมกองทุน

เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

ได้รับเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกจากกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

 

ได้รับเข็มที่ระลึก 75 ปี มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เนื่องในโอกาส ครบรอบ 75 ปี

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2552 จากสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เป็นหัวหน้าคณะนำคณะครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  วันที่ 11 สิงหาคม 2550

 

เป็นตัวแทนครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวาย

พระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้า

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

วันที่ 4 ธันวาคม 2550

 

เป็นตัวแทนครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวาย

พระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  วันที่ 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2540,

พ.ศ. 2541, พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2543, พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2546, พ.ศ. 2547,

พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2549, พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2552

 

เป็นตัวแทนครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวาย

พระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  วันที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2540,

พ.ศ. 2541, พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2543, พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2546, พ.ศ. 2547,

พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2549, พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2551

 

ได้รับเข็มทองคำพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เนื่องในโอกาสปฏิบัติราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ครบ 20 ปี ณ วังรื่นฤดี

พ.ศ.2547

 

ได้รับพระราชทานเข็มกลัด ตราสัญญาลักษณ์ประจำพระองค์ จากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา พ.ศ.2548

 

ได้รับแหวนทองคำพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เนื่องในโอกาสปฏิบัติราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ครบ 25 ปี ณ วังรื่นฤดี

พ.ศ.2552

 

ได้รับประทานจี้ทองคำที่ระลึก จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เนื่องในโอกาสปฏิบัติราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ครบ 30 ปี ณ วังรื่นฤดี

พ.ศ.2557

 

ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในตำแหน่งครู  ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา

มีผู้แทน 1 คน) พ.ศ.2552

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ

เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา พ.ศ.2554

 

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา

 

ครูดี "ไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2560

 

 ประวัติการทำงาน

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 (โดยสอบได้อันดับที่ 1 ของกรมสามัญศึกษา สนามสอบกรุงเทพมหานคร)

 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยทุนประเภท ข  พ.ศ.2531

 

 

รับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

 

 

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา  

 

 

ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในตำแหน่งครู  ของจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา มีผู้แทน 1 คน) พ.ศ. 2552

 

ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

เข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา พ.ศ.2554

 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา พ.ศ.2550   

 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา  พ.ศ.2546

 

 

ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก (สมศ.) ภาควิชาวิจัยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ผ่านการประเมินมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สสวท. และ สพฐ.

 

เป็นคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ของ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสอง ของ สมศ. พ.ศ. 2550 ( โดยโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับ ดีมาก )

 

เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพสื่อโทรทัศน์ Media Evaluation System (ME)

 

 

เป็นสมาชิกโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ( Thailand Cyber University Project ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

 

เป็นอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย (อสพป.) ของ ศูนย์พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

 

ประกาศเกียรติคุณบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า ได้ทำคุณประโยชน์ สนับสนุนและร่วมดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

เป็นครูแกนนำวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

 

ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 29 สิงหาคม 2553

 การอบรม , วิทยากร และอาจารย์นิเทศ

เข้าร่วมการอบรมโครงการเผยแพรความรู การจัดการเครือขายสื่อสารผานดาวเทียม ครั้งที่ 1

จัดโดย สํานักกิจการอวกาศแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556

 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันที่ 26-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

 

 

อบรม NEW MODEL การจัดทำผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์และแบบปกติของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2554 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 39

และ งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 9 ห้อง Lotus ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์และอวกาศ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23–25 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

อบรมสัมมนา เรื่อง เราพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและสึนามิอย่างไร จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรม

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

อบรมตามหลักสูตร โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2555 

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ  ณ  

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 6

(TheProceedings of the 6th Conference on Science and Technology for Youths : 2011)

จัดโดยสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนัก

งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (สวทช.) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2554 ณ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

เข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (ชั้น 22) ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 

 

เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2552 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

 

 

เข้าร่วมการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิตด้วยอีเลิร์นนิง และการประเมินหลักสูตรออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2552

 

 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 “ประสานปัญญา

แห่งอนาคต ลดวิกฤตโลกร้อนและพลังงาน วันที่ 20 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(สสวท.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด 

 

 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2552 เรื่อง สร้างสุข

ให้ลูกศิษย์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมเพชรรัตนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

 

ได้รับเกียรติให้นำเสนอผลงาน เรื่อง สไลด์บทเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดยใช้

โปรแกรม Power Point ช่วงชั้นที่ 4 ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน

ครั้งที่ 19 (วทร.19) จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ipst.) และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต  และผลงานได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือการประชุมวิชาการ วทร.19 เผยแพร่

ไปทั่วประเทศ     

 

ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน เรื่อง เว็บไซต์ช่วยสอน วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ช่วงชั้นที่ 4 ในการประชุมวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 เรื่องเทคโนโลยสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา วันที่

6-8 ตุลาคม 2551 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

 

เข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (ชั้น 22) ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2551

 

 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การจัดการความรู้ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (Knowledge Management Fair 1st) " นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ " ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2551

 

 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 18 (วทร.18) ณ คณะ

วิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ipst.) และ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 26-28 มีนาคม 2551

 

 

เข้าร่วมสัมมนา " Energy 's Future Beyond Carbon "  บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.

สุรพจน์ จิระรัตนานนท์ , รศ.ดร.สิรินทรเทพ เค้าประยูร , รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร ,ผศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ ห้อง Board Room 3  งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 36 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 6 (36 th National Book Fair and Bangkok International Book Fair 2008)    ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อวันที่ เมษายน 2551

 

 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ( ICT For Teaching and Learning 2007 ) วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2550 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 

เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ สู่การบรรเทาภัยจากสึนามิและแผ่นดินไหว เนื่องในโอกาส

วันครบรอบ 3 ปี มหันตภัยสึนามิ 2547 จัดโดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2550

 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร โปรแกรมนำเสนอและอินเตอร์เน็ต จากโรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีนานาชาติ พ.ศ. 2546

 

 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา Teach me to Think : Developing Critical Thinking Skills and Problem Solving in Science and Mathematics  By  Dr. Orvil L White , Indiana University ,

U.S.A   June 2007

 

 

เข้าร่วมการสัมมนา  Next  Generation  Secured  and  Accelerated  Infrastructure At  Amari Watergate Hotel   July 2007

 

 

ผ่านการอบรมการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีหรือเลื่อน

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ วันที่ 12-17 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้

ปิ่นเกล้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รุ่นที่ 1 /2550

 

 

เป็นคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์ ณ บ้านหว้ากอ ครั้งที่ 22 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2548 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 17 21 สิงหาคม 2548

 

ได้รับเข็มวิทยาฐานะ จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2540

 

เป็นอาจารย์นิเทศ นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2534

 

 

เป็นอาจารย์นิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรฯ  พ.ศ.2534

 

 

เป็นวิทยากร ทำปัจฉิมนิเทศ ให้กับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ.2535

 

 

เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2533

 

 

เป็นผู้จัดการนิเทศภายในให้กับครูหมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

โดยนำการ์ตูนมาผลิตสื่อการสอน ในวิชาวิทยาศาสตร์ และพาไปนอกสถานที่ โดยไปดูงานการเขียนการ์ตูน ของ คุณชัย ราชวัตร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

มาให้ความรู้และคำปรึกษา พ.ศ.2532

 

 ผลงานวิจัย  และเขียนตำราแบบเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการทางด้านดาราศาสตร์ และนักเรียน

ที่ไม่ได้ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการทางด้านดาราศาสตร์ 

 

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/8 ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน

 

 

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 

 

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยแผนการสอนที่เสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง และชุดสื่อการเรียนการสอน PowerPoint 

 

 

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอน PowerPoint ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

 

 

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอนสไลด์ เรื่องหินและแร่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

 

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียนชั้น ม. 4 / 2 ประจำภาคเรียนที่

1 / 2546

 

เป็นกรรมการจัดเขียนตำรา แบบเรียน เรื่องไฟฟ้าภายในบ้านให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน

พ.ศ.2532

 

 

เขียนหนังสือเตรียมสอบ O-NET ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ช่วงชั้นที่ 2 สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

 

 

เขียนหนังสือวิเคราะห์ ข้อสอบ O-NET ป.6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

 

 

เขียนหนังสือเตรียมสอบ NT ป.5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

 การสัมมนา และการเผยแพร่ความรู้

เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง นักธรณีวิทยากับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) จัดโดย สามาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม Centara grand at Central Ladprow พ.ศ.2556

 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556-2558 เพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย  ตามนโยบายรัฐบาล

 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 โรงแรมอิมพีเรียน ควีนส์ปาร์ค จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 14 มกราคม 2556

 

 

เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธาน และพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา  จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม  พ.ศ. 2550

 

 

ได้รับเกียรติบัตร " รางวัลคุรุจรรยา " ให้ไว้เพื่อแสดงว่าเป็นครูผู้ให้ความร่วมมือดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2550 จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551

 

 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครบรอบ 8 ปี สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. )  ปี พ.ศ. 2551

 

 

เข้าร่วมงาน 5th OCSC International Education Expo 2008 มหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต

ครั้งที่ 5 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) วันที่ 29-30 พฤศจิกายน  2551

 

เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดนวัตกรรมการเรียนรู้ " ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2551 ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และได้รับเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551

 

เข้าร่วมงาน 4th OCSC International Education Expo 2007 มหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต

ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2550

 

 

เข้าร่วมการสัมมนา Building an  Effective Grammar Foundation and Vocabularies ห้อง Meeting Room1 งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2550

 

 

เข้าร่วมการสัมมนา สอนภาษาอังกฤษอย่างฝรั่ง ครูไทยทำได้ ห้อง Meeting Room 4 งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 12  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2550

 

 

เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในงาน Thailand  IP Fair 2007 ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2550 

 

 

ได้รับวุฒิบัตรจากการสัมมนาเรื่อง " การลงทุนใน  Index  Options 1 " จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 21 กรกฎาคม 2550

 

เข้าร่วมงาน Bangkok International  GEMS & Jewelry  Fair  At  The Queen  Sirikit  National

Convention Center  4 - 8 July 2007  

 

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหนังสือเรียนและคู่มือครู สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

( โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีวะ )  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น

ที่ 4  จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ณ  โรงแรมรอแยล  เบญจา วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2550

 

 

เข้าร่วมการประชุม  The 4 th International  Buddhist  Conference  on  the  United  Nations Day  of  Vesak  and  the  Auspicious  Occasion  of  His  Majesty  the  King's  80 th Birthday  Anniversary  At  United Nations Conference  Center  ( 27 May 2007 )

 

 

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่องพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย Hosted by King Pradjadhipok's Institute  ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง "พระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญ"  โดย ฯพณฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การอภิปราย เรื่อง " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย และในภาวะวิกฤต" โดย ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี , ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี , ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี , พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

(คมช.) ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

 

 

ได้รับวุฒิบัตรจากการสัมมนาเรื่อง " กลยุทธ์การลงทุนอย่างมืออาชีพ ... สไตล์ Online Investors " จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 3 มิถุนายน 2550 

 

 

ได้รับวุฒิบัตรจากการสัมมนาเรื่อง " Internet  Trading เทคนิคการลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง "

จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 21 เมษายน 2550 

 

เข้าร่วมพิธีมอบปริญญา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ แด่ ฯพณฯ เค เอช อับดุรเราะห์มาน

วาฮิด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ

100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี  พนมยงค์

 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี หรือโคเมสต์ ครั้งที่ 4 ( The Forth Session World Commission on the Ethics

of Scientific Knowledge and Technology : COMEST ) ซึ่งประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจาก

ยูเนสโก ( UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization )

ระหว่างวันที่  23 - 25 มีนาคม 2548  ณ   โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค

 

 

เข้าร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ครั้งที่ 3  

( The Third International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak )

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ( The United Nations Conference

Center , Bangkok )

 

 

เข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร การลงทุนในหุ้น จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย August  2007

 

 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "  กึ่งทศวรรษการประเมินคุณภาพภายนอก "  เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( สมศ. ) ณ อาคารคอนเวนชั่น  ศูนย์การประชุมอิมแพ็คอารีน่า  เมืองทองธานี  ในวันที่  4 - 5 พฤศจิกายน 2548  

 

 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเนื่องในโอกาสวันครูโลก  ประจำปี 2548  เมื่อวันที่  5 - ตุลาคม 2548  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพ  จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

เข้าร่วมการสัมมนา  เรื่อง Maximize  Your  Productivity  Through  Enterprise Document  Management (การบริหารงานเอกสาร) ณ ห้องบอลรูม 2-3  โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2548

 

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา ณ จังหวัดสระบุรี และ จังหวัดลพบุรี กับ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2548

 

 

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี กับ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2548

 

 

เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “ Tsunami … กลไก ... ภัยพิบัติและการฟื้นฟู จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

(นทญ.) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2548 บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ .ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

หัวหน้าทีมคณะวิจัยเรื่องความเสี่ยงแผ่นดินไหวของไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ,

นพ.ดร.วิชัย เอกทักษิณ มหาวิทยาลัยมหิดล , รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

ได้รับประกาศนียบัตร เป็นผู้มีความสามารถขับยานพาหนะผ่านเส้นทาง 1,864  โค้งมาสู่ดินแดน

 เมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานหอการค้า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พ.ศ. 2541

 

 

เข้าร่วมการอภิปรายเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

ในต่างประเทศ บรรยายโดย หม่อมราชวงศ์สายสิงห์ ศิริบุตร (บุตรหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท

สวัสดิวัฒน์ พระเชษฐาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ) และ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ  ชุมพล

(บุตรหม่อมเจ้าสีดาดำรวง (สวัสดิวัฒน์) ชุมพล  พระขนิษฐาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี) ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2548   

 

ได้รับวุฒิบัตรจากการสัมมนาครบถ้วนตามหลักสูตร  " การลงทุนในกองทุนรวม " จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 7 กรกฎาคม 2550 

 

เข้าร่วมงาน 3rd OCSC International Education Expo 2006   (มหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต

ครั้งที่ 3) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) วันที่ 11-12 พฤศจิกายน  2549

 

 

เข้าร่วมสัมนนา วิธีการส่งเสริมการอ่านอย่างได้ผลแบบเยอรมัน  โดย นักเขียนเยอรมันระดับโลก คุณ Knister  ห้อง Meeting Room 1   งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Bangkok International Book  Fair 2005) และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 33  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2548  

 

 

เข้าร่วมสัมมนาเทคนิคการส่งเสริมการอ่านในหมู่วัยรุ่น (สไตล์เยอรมัน) ห้อง Meeting Room 2   งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Bangkok International Book Fair 2005) และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 33  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่

28 มีนาคม 2548 

 

 

เข้าร่วมสัมมนาสร้างจิตนาการรักการอ่านโครงการเล่มโปรด Book Club  งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Bangkok International Book Fair 2005) และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ครั้งที่ 33  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548

 

 

เข้าร่วมสัมมนาหนังสือวิทยาศาสตร์แนวไหนที่คนไทยควรอ่าน ห้อง Meeting Room 1 งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ  ครั้งที่ 3  (Bangkok International Book Fair 2005)  และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548

 

เข้าร่วมการเสวนา นักเขียนพบผู้อ่าน เรื่องการสอบสวนในนิยายวิทยาศาสตร์  โดยมีวิทยากรคือ  นายเรืองเดช จันทร์คีรี, พล... โรจนา นาเจริญ, นายวาริน นิลศิริสุขและ ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล  ซึ่งจัดโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) ณ งานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 9 ห้อง Meeting Room 4  ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่  30  ตุลาคม 2547  

 

เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ชัย หญิงประยูร ณ งานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2547  

 

 

เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ  เรื่องการพัฒนาคุณภาพครู  และการออกแบบการสอนแบบบูรณาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ณ งานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษาระดับชาติ  ครั้งที่ 9   ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2547

 

 

เข้าร่วมงานปฏิรูปการศึกษายุคใหม่  (Beyond  Educational  Reform)  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2547 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร และ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และ คลินิกครูผู้บริหาร  จัดโดย ครุสภา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ ในวันที่ 18  กรกฎาคม 2547 ห้อง Plenary1

 

 

เป็นกรรมการการผลิตแถบโทรทัศน์ เรื่องการใช้สื่อการสอน ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับ สสวท.

(ภาคเทคโนโลยีทางการศึกษา) พ.ศ.2533

 

 

เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบฝึกเด็กนักเรียนเข้าแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนครหลวง (นักเรียน ม. ปลาย) รางวัลชมเชยระดับกลุ่มโรงเรียน (นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น)  พ.ศ.2532

 

เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบฝึกเด็กนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (เด็กหญิงอรดา รุ่งนภากุล โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับกลุ่มโรงเรียนกลุ่ม 3 พ.ศ.2532

 

เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลจาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (วทร. 1) ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม พ.ศ.2533  มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

สำเร็จหลักสูตรผู้บังคับบัญชา ลูกเสือหญิง (สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย)

จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2528

 

 

สำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 กรมการรักษาดินแดน กองบัญชาการทหารสูงสุด

 

 

เป็นกรรมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดโลก พ.ศ. 2539

 

 

เข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2533

 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิสัยทัศน์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคหลังปีค.ศ. 2000  จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมสามัญศึกษา ระหว่าง

วันที่  20 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542  ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

ได้รับคัดเลือกจากอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้ได้รับการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง

พ.ศ. 2540 (ตามกฎกระทรวง)

 

 

อบรมหลักสูตรความมั่นคงแห่งชาติ  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา จัดโดยกองทัพภาคที่ 1

กองทัพบก (ได้รับวุฒิบัตรมอบโดย พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร) พ.ศ. 2537

 

 

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารฯ ของกรมสามัญศึกษาและศึกษาดูงาน ณ นครเวียงจันทร์  เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2539

 

 

เข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง " ทางโค้ง ทางแยก หรือทางตัน ของการจัดการมัธยมศึกษา และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2538  " ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน  2539 

ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 4  เจริญศรีคอมเพล็กซ์  อ. เมือง  จ.อุดรธานี    

 

 

ได้รับประกาศนียบัตร  โดยสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนสำหรับอาจารย์ฝ่ายปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา จากกระทรวงสาธารสุข  พ.ศ. 2544

 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ระหว่างวันที่  6-7 พฤษภาคม พ.ศ.2546  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ

 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ” ระหว่างวันที่ 26-27กันยายน 2545 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ

 

 

เป็นผู้แสดงและเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม การเรียนการสอน งานนิทรรศการวิชาการ " ปฏิรูป...

สู่การปฏิบัติ " ระหว่างวันที่  29-30 มกราคม  พ.ศ. 2547  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน

สายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ ฯ

 

 

เป็นผู้นำเสนอ สื่อ/นวัตกรรม การเรียนการสอน เรื่องวัตถุบนท้องฟ้า งานนิทรรศการวิชาการ  " ปฏิรูป...สู่การ ปฏิบัติ " ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม  พ.ศ. 2547  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ ฯ

 

 

เข้าร่วมประชุมสัมชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3  เรื่อง " ทิศทางอนาคตวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีไทยใน 10 ปี " จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อิมเพ็คอารีน่า  เมืองทองธานี  

 

 

เข้าร่วมสัมนาทางวิชาการ  เรื่อง  เสริมความคิด สร้างการศึกษาไทย วิทยากรในการสัมนาทางวิชาการ ได้แก่ ..เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ นายวิจิตรศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  จัดโดย สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย และคุรุสภา  ร่วมกับ สหภาพครูแห่งชาติ สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  สภาคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์  และ ครุศาสตร์แห่งประเทศไทย  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2547  หอประชุมคุรุสภา 

 

เข้าฟังคำบรรยาย  เรื่อง " ปลูกฝังอยากให้ลูกและศิษย์เป็นคนดีที่พึ่งประสงค์ จากอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา อาจารย์พนอม แก้วกำเนิด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ห้องประชุมโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

 

ส่งบทความทางวิทยาศาสตร์  ลงตีพิมพ์ วารสารโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  หนังสือพิมพ์  คมชัดลึก และวารสาร  สสวท.

 

 

จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมฉลอง 30 ปี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

(พิมพ์โดยกระดาษอาร์ทมัน 4 สี ออฟเซ็ท) โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

 

 ผลงานที่ภาคภูมิใจอื่น ๆ

 

เป็นผู้จัดสร้างสนามเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

โดยทุนทรัพย์ส่วนตัว ปี พ.ศ. 2539 และปัจจุบันกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ลงทะเบียน

เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินแล้ว

 

 

เป็นประธานชมรมเปตอง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  และเปิดสอนกีฬาเปตอง

 

 

เป็นผู้จัดการทีม และโค้ชผู้ฝึกสอน ทีมเปตอง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเบญจสิริ ประจำปีการศึกษา 2555 และได้รับเหรียญเงินในการแข่งขัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556

 

เป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินเปตอง กีฬาเบญจสิริ ประจำปีการศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556

 

เป็นผู้บังคับการค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

ณ อุทยานวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก พ.ศ.2539

 

 

นำนักกีฬาเปตอง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม สร้างคน  คนสร้างชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเกมส์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

ร่มเกล้า

 

 

ดูแลนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา สร้างคน สร้างชาติ สำนักเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานครเกมส์ ณ สนามธูปะเตมีย์ วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553

 

 

ควบคุมดูแลนักเรียนไปร่วมการแข่งขันกีฬากระชับมิตรในงานพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ 

ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) จังหวัดปราจีนบุรี  วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

ผู้ตัดสินกีฬาเปตอง กีฬาเบญจสิริ ประจำปีการศึกษา 2553

 

เป็นผู้จัดการทีม และโค้ชผู้ฝึกสอนทีมเปตอง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

 

เป็นประธานชมรมดาราศาสตร์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ (รหัสวิชา ก40920)

 

 

สอนเสริมพิเศษวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ให้กับ น.ส.อัซลีนา สาและ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนทุนรัฐบาล ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งวิชาที่สอนนักเรียนสามารถทำคะแนนได้เกรด 4 โดยได้คะแนนร้อยละ 88 (ปีการศึกษา 2551) ปัจจุบันสอบ Admissions ระบบกลางติด คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี (หลักสูตร 5 ปี) วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

เป็นผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์เยาวชนการ

ไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2551(PETANQUE  YOUNG MEA) ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ณ สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 

 

เป็นผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง ปี พ.ศ. 2550

 

 

เป็นประธานกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ (กีฬาสี) ปีการศึกษา 2550 - 2553

 

เป็นกรรมการฝึกสอน (โค้ช) นักกีฬาเปตองเข้าร่วมการแข่งขัน เกม - กีฬา สานสัมพันธ์ ครั้งที่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ปี พ.ศ. 2548

 

ได้รับเกียรติบัตร คณะกรรมการดำเนินงานในการแข่งขัน เกม กีฬา สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4  

จากสหวิทยาเขตเบญจสิริ  ปี พ.ศ. 2548

 

 

เป็นที่ปรึกษาการจัดนิทรรศการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2  โครงงานเรื่อง ศึกษาคลื่นยักษ์

สึนามิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ในงานนิทรรศการวิชาการ โครงงาน..ผสานชีวิต ระหว่างวันที่ 27- 28 มกราคม 2548

 

 

เป็นที่ปรึกษาการจัดนิทรรศการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2  โครงงานเรื่องความมหัศจรรย์ของไข่  ได้รับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการวิชาการ โครงงาน..ผสานชีวิต  ระหว่างวันที่ 27- 28 มกราคม 2548

 

 

ได้รับรางวัลการผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์  ระดับประเทศไทย 2 ปีซ้อน  (พ.ศ.2532 , พ.ศ.2533)  ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยได้รับโล่เกียรติยศ วุฒิบัตร  และเงินรางวัล ในงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  วันที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2532  และ  ปี พ.ศ. 2533

      - รางวัลสื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา พ.ศ.2532

      - รางวัลสื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา พ.ศ.2533

      - รางวัลสื่อการสอนระดับประถมศึกษา พ.ศ.2533

 

 

เป็นกรรมการจัดการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ  พ.ศ.2528 พ.ศ.2529

 

ผลักดันจนห้องสมุดโรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทำให้นักเรียน

ได้ค้นคว้าหาความรู้อย่างมีความสุข  พ.ศ.2536

 

เป็นกรรมการบริหารสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ  พ.ศ.2536 และ พ.ศ.2537

 

 

ได้สร้างสวนพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ " สวนเฟื่องฟ้าสุมาลี ที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ

ต่อมาได้พัฒนา เป็นสวนวิทยาศาสตร์  ให้นักเรียนได้ศึกษาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2539

 

 

เป็นเลขาธิการดำเนินงานจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์ภิกาโรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯพ.ศ.2539

 

 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริการ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  

ในพระอุปถัมภ์ฯ  พ.ศ.2539

 

 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ  พ.ศ.2539

 

ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พ.ศ.2539

 

ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้างานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัยโรงเรียน

สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พ.ศ.2539

 

 

เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการจัดสร้างห้องทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ พ.ศ.2539 ( ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน )

 

 

เป็นผู้เสนอโครงการและควบคุมการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ่  ขึ้นที่โรงเรียน

สายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ  เป็นโรงเรียนแรก ของกรมสามัญศึกษา  พ.ศ.2534

 

 

ได้เสนอและควบคุมการก่อสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ขนาด 50 เครื่อง  จนเป็นผลสำเร็จในสมัย ผู้อำนวยการ  สุมาลี รัตนปราการ  พ.ศ. 2540 

 

แม่สี คณะสีเขียว ในงานกีฬาสี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ประจำปีการศึกษา 2532

 

 

แม่สี คณะสีส้ม ในงานกีฬาสี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ประจำปีการศึกษา 2533

 

ประธานฝ่ายกองเชียร์ครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง และได้รับรางวัลถ้วยชนะเลิศ งานแข่งขันกีฬา

กลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พ.ศ. 2528

 

 

สมาชิกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 สมาชิกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฯลฯ

 

 กีฬา

 

 

ข้าร่วม การแข่งขัน ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( 2nd Thailand  International Half Marathon ) และได้รับเหรียญ

ผู้พิชิต จัดโดย สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2555 

 

ข้าร่วมชม การแข่งขัน VOLLEYBALL WORLD GRAND PRIX 2013 ระหว่าง ไทย กับ เปอร์โตริโก

และ รัสเซีย กับ เยอรมัน ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก วันที่ 16 สิงหาคม 2556

 

 

ข้าร่วมชม การแข่งขันฟุตบอล THAICOM FA CUP รอบรองชนะเลิศ ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ด

กับ เมืองทองยูไนเต็ด ณ สนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 25 กันยายน 2556

 

ข้าร่วมชม การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก

" AFC U-19 Championship 2014 qualifiers" กลุ่ม H  ระหว่าง เกาหลีเหนือ กับ บรูไน

และ ไทย กับ สิงคโปร์ ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง วันที่ 8 ตุลาคม 2556

 

 

ข้าร่วมชม การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องเตรียมสู้ศึกเอเชียนคัพ ระหว่าง ไทย กับ บาห์เรน 

ณ  สนามราชมังคลากีฬาสถาน (Rajamangala National Stadium) วันที่ 10 ตุลาคม 2556

 

ข้าร่วมชม การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก

" AFC U-19 Championship 2014 qualifiers" กลุ่ม H ระหว่าง เกาหลีเหนือ กับ ไทย

และ สิงคโปร์ กับ บรูไน ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง วันที่ 12 ตุลาคม 2556

 

 

ข้าร่วมชม การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2013  (SCG BWF World Junior

Championships 2013) อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก วันที่ 23-24 ตุลาคม 2556

 

ข้าร่วมชม การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ.” (PEA) ครั้งที่ 9 (ปีที่ 29) ประจำปี 2556

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ณ ยิม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 24 ตุลาคม 2556

 

 

 เกียรติยศที่ได้รับ

 

ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในตำแหน่งครู  ของจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา มีผู้แทน 1 คน)  

 

 

ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

เข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา พ.ศ.2554

 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา พ.ศ.2550  

 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา พ.ศ.2546

 

 

 โล่เกียรติยศ

 

 

ชื่อรางวัล การผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา  

จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี พ.ศ. 2532 

 

 

 

ชื่อรางวัล การผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

จากสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี พ.ศ. 2533

 

 

 

ชื่อรางวัล การผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2533 

 

 

เกียรติคุณบัตร , วุฒิบัตร

 

 

 

ชื่อรางวัล ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 จากคุรุสภา

 

 

 

ชื่อรางวัล ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอผลงาน เรื่อง เว็บไซต์ช่วยสอน วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ช่วงชั้นที่ 4 ในการประชุมวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 6-8 ตุลาคม 2551 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ  บมจ. ธนาคารกรุงไทย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 

 

 

ชื่อรางวัล ครูปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลาเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปี พ.ศ.2551

 

 

 

ชื่อรางวัล  คุรุจรรยา ประจำปีการศึกษา 2550 จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

ปี พ.ศ. 2551

 

 

 

ชื่อรางวัล ครูผู้ทำคุณประโยชน์  สนับสนุนและร่วมดำเนินการโครงการการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2548

 

 

 

ชื่อรางวัล  เป็นผู้จัดแสดงและเผยแพร่ สื่อ/นวัตกรรม การเรียนการสอน เรื่องวัตถุท้องฟ้า ในงานนิทรรศการวิชาการ ปฏิรูป...สู่การปฏิบัติจากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ปี พ.ศ. 2547

 

 

 

ชื่อรางวัล เป็นที่ปรึกษาการจัดนิทรรศการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 โครงงานเรื่อง ศึกษาคลื่นยักษ์สึนามิ ในงานนิทรรศการวิชาการ ปฏิรูป...สู่การปฏิบัติ จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ปี พ.ศ. 2547

 

 

 

ชื่อรางวัล  ครูแกนนำ จากสหวิทยาเขตเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2546

 

 

 

ชื่อรางวัล ได้รับรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จากการออกรายการ Lucky Game ทางช่อง 3 โดยมีคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์  เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ ปี พ.ศ.2545

 

 

 

ชื่อรางวัล ผู้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ปี พ.ศ. 2540

 

 

 

ชื่อรางวัล ครูผู้มีคุณธรรมของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2539  จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปี พ.ศ. 2540

 

 

 

ชื่อรางวัล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าอาคารสถานที่ ด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพสูง จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ปี พ.ศ. 2536

 

 

 

ชื่อรางวัล ข้าราชการดีเด่น ปฏิบัติราชการสม่ำเสมอ จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปี พ.ศ. 2535

 

 

 

ชื่อรางวัล ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 1 (วทร.1) โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน ปี พ.ศ. 2533

 

 

 

ชื่อรางวัล ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสไลด์ประกอบการสอนเรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์  ในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้น ม. 5 ให้กับครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ในงานแสดงนวัตกรรมสื่อการสอนของโรงเรียนประจำปี พ.ศ.2532

 

 

 

ชื่อรางวัล ผู้ฝึกสอนเด็กนักเรียนเข้าแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนครหลวง (นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) ปี พ.ศ.2532

 

 

 

ชื่อรางวัล ผู้ฝึกสอนเด็กนักเรียนเข้าแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับกลุ่มโรงเรียน (นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น)  ปี พ.ศ.2532

 

 

 

ชื่อรางวัล ผู้ฝึกสอนเด็กนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (เด็กหญิงอรดา รุ่งนภากุล โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับกลุ่มโรงเรียนกลุ่ม 3 ปี พ.ศ.2532

 

 

 

เกียรติบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เนื่องในโอกาสเข้าร่วมจัดกิจกรรมชุมชนวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2551

จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “TPO (Thailand Philharmonic Orchestra) & Guitar” โดย Thailand

 Philharmonic Orchestra Conductor : Ligia Amadio Soloist : Paul Cesarczyk, Guitar

12-13 August 2011 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “เสียงอุษาคเนย์ การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 1” 16 Aug 2011

ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “The Magic of Double Reeds #1” โดย Thailand Philharmonic Orchestra

Conductor : Christopher Hughes Soloist : Jeff Keesecker (Bassoon) , Song Lam (Oboe) ,

Christopher Schaub (Bassoon) , Cassandra Fox-Percival (Clarinet) , Daren Robbins (Horn) ,

Amy Galbraith-Ogburn (Oboe) , Yoshi Ishikawa (Bassoon) 18 August 2011 ณ หอแสดงดนตรี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “The Magic of Double Reeds #2” โดย Thailand Philharmonic Orchestra

Conductor : Christopher Hughes Soloist : Cynthia Anderson (Oboe) , Phillip Brink (Trombone)

, Elizabeth, Jaxon (Harp) 19 August 2011 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย

มหิดล (MACM)

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “Tchaikovsky Night” โดย Thailand Philharmonic Orchestra Conductor : Gudni Emilsson Soloist : Sek Thongsuwan (Piano) 26-27 August 2011 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

 

เข้าร่วมชม การแข่งขัน “International Piano Competition” โดย Thailand Philharmonic Orchestra

Conductor : Gudni A. Emilsson Soloist : ผู้แข่งขันที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 9-10 September 2011

ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “Choir A Scared evening in Salzburg” โดย Mahidol University Chamber

Choir Mahidol University Symphonic Choir And Mahidol University Baroque & Orchestra

12 Sep 2011 ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “MU Wind Symphony” By Department of Conducting and Ensembles

13 Sep 2011 ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “Sangkheet Pirom 8 (สังคีตภิรมย์ 8)” การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิม

พระชนมพรรษา 7 รอบ 15 Sep 2011 ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย

มหิดล (MACM)

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “Tribute to Wayne Shorter & Herbie Hancock” โดย Mahidol Jazz

Big Band & Mahidol Jazz Orchestra 16 Sep 2011 ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “เสียงอุษาคเนย์ การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 2” 17 Sep 2011

ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “Thailand Philharmonic Season Finale” โดย Thailand Philharmonic

Orchestra Conductor : Gudni A. Emilsson Soloist : Giampiero Sobrino (Clarinet)

23-24 September 2011 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “The Music of friends” โดย Salaya International Chamber Music Society

(SICMS) 30 Sep 2011 ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “Slavonic Dances” โดย Thailand Philharmonic Orchestra

Conductor : Gudni A. Emilsson Soloist : Alina Pogostkina (Violin) 20-21 January 2012

ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “Romeo and Juliet” โดย Thailand Philharmonic Orchestra

Conductor : Gudni A. Emilsson Soloist : Koh Gabriel Kameda (Violin) 17-18 February 2012

ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “Symphony of Sorrowful Songs” โดย Thailand Philharmonic Orchestra

Conductor : Dariusz Mikulski Soloist : Dariusz Mikulski (French Horn) , Iwona Handzlik

(Sopran) 23-24 March 2012 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(MACM)

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “Sounds of Poland” โดย Thailand Philharmonic Orchestra

Conductor : Gudni A. Emilsson Soloist : Marta Magdalena Lelek (Violin) 18-19 May 2012

ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)

 

 

เข้าร่วมชม การแสดงคอนเสิร์ต “สยามานุสสติ” 25 พฤศจิกายน 2555ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

 

 

เข้าร่วมชม การแสดงคอนเสิร์ต "CU.Symphony Orchestra & CU.Concert Choir" 20 ธันวาคม

2555 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “CU symphony orchestra” 30 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

 

เข้าร่วมชม การแสดง “จุฬาวาทิต ครั้งที่ 177” การบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงดนตรีไทย

กรมประชาสัมพันธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “ศรีษัณณวติวรรษ จุฬาฯ ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ 33“ เนื่องในโอกาส

แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ 96 ปี 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมใหญ่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

เข้าร่วมชม การแสดงคอนเสิร์ต “เสียงเพลงในสายพิณ (Harps Greatest Hits)“ จัดโดย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ฮาร์พตําหนักประถม 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมเล็ก

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “CU Guitar Ensemble: Spanish Composer” 11 Feb 2013

ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

เข้าร่วมชม การแสดงดนตรีนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556 “คอนเสิร์ตบทเพลงรัก”

โดย บีเอสโอ(บางกอก ซิมโฟนี ออเคสตร้า) 19 Feb 2013 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย

 

เข้าร่วมชม การจัดงานเชิดชูเกียรติ “ศิลปินแห่งชาติ” พุทธศักราช 2555 จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 24 Feb 2013 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

เข้าร่วมชม การแสดง “จุฬาวาทิต ครั้งที่ 178” การบรรเลงวงเครื่องสาย คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 1 มีนาคม 2556 ณ หอแสดงดนตรี

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

เข้าร่วมการสัมมนา และชมการแสดงเรืองปันหยีอิเหนา จัดโดย ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดี

และวิจิตรศิลป์ 6 Mar 2013 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

เข้าร่วมกิจกรรม “ทัศนจรตามรอยบ้านเดิมสมเด็จย่า” โดย อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 10 มีนาคม 2556

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต "ลูกทุ่งประเทศไทย" หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

16 มีนาคม 2556

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต “สุนทราภรณ์ร่วมฉลอง วันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 96 ปี ”

จัดโดย สโมสรอาจารย์จุฬาฯ ร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ 15 มีนาคม 2556 ณ หอประชุม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เข้าร่วมชม ฟังดนตรีที่จุฬาฯ วงวิโอล่า “The Viola Lovers” การบรรเลงบทเพลงล้านนาอมตะ

เรียบเรียงขึ้นใหม่สำหรับวงวิโอล่า อำนวยเพลงโดย ผศ. พ.อ. ชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ

และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 มีนาคม 2556 ณ หอแสดงดนตรี

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เข้าร่วมชม การแสดงดนตรีไทย "ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 96 ปี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

เข้าร่วมชมการแสดง จุฬาวาทิต ครั้งที่ 179 การแสดงนาฎยศิลป์ " พระคเณศวร์เสียงา"

ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 เมษายน 2556

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ตดนตรีเชมเบอร์ "Piano Trio" โดย อ.ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ (ไวโอลิน)

อ.อภิชัย เลี่ยมทอง (เชลโล) และนักเปียโนรับเชิญชาวญี่ปุ่น Satoko Omi ณ หอแสดงดนตรี

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 เมษายน 2556

 

เข้าร่วม กิจกรรมรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 11 เม.ย. 2556

 

 

เข้าร่วมชม การแสดง “จุฬาวาทิต ครั้งที่ 180” การขับร้องและบรรเลงเพลงไทยหาฟังยาก ผลงาน

ประพันธ์ของครูจันทร์ โตวิสุทธิ์ หนึ่งในคีตกวีรัตนโกสินทร์ โดยวงศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย

และวงศิษย์เก่ากสิกรไทย  ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 พฤษภาคม 2556

 

เข้าร่วมชม งานกาลาคอนเสิร์ต "YES Academy Thailand 2013" โดยความร่วมมือของ American

Voices สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และสำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ซึ่งเป็น

คอนเสิร์ตจากผู้เข้าร่วมอบรมโปรแกรมดุริยางค์เครื่องสาย การอำนวยเพลง การประพันธ์เพลง

และดนตรีแจ๊ส ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 พ.ค. 56

 

 

เข้าร่วมชมารแสดงฟังดนตรีที่จุฬาฯ "สืบสาน ดนตรี คีตศิลป์ ยุวศิลปิน วิทยาลัยนาฏศิลป"

ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ันที่ 17 พฤษภาคม 2556

 

 

เข้าร่วมชม ละคอนถาปัดจุฬา เรื่อง มู่หลาน วีรสตรี ศักดิ์ศรี ราชบัลลังก์  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤษภาคม 2556

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต ฝันสีทอง ตอน ยิ่งนาน ยิ่งรัก แจ้

ดนุพล แก้วกาญจน์ Classical Concert   ไบเทค บางนา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2556

 

เข้าร่วมชม การแสดงดนตรีคลาสสิกรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินทรงเป็นประธาน

ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23  พฤษภาคม 2556

 

เข้าร่วมชม การแสดงดนตรีนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 2556

Great Artists Concert  Series 2013  : STEPHEN HOUGH PLAYS

PAGANINI VARIATIONS  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย ันที่ 1 มิถุนายน 2556

 

เข้าร่วมชม รายการนาฏกรรมสังคีต ละครนอก เรื่อง พระอภัยมณี ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ วันที่ 2 มิถุนายน 2556

 

เข้าร่วมชม ละครเวทีเรื่อง " The Phantom of The Opera "

ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ตวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬามหาวิทยาลัย ในบทเพลง Marche Slave

 in Bb minor, Op. 31 Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 18

Sergei Rachmaninoff เดี่ยวเปียโนโดยดร.รามสูร สีตลายัน และปิดท้ายด้วยบทเพลง Symphony

No. 5 in E minor, Op. 64 Pyotr Ilyich Tchaikovsky อำนวยเพลงโดยรศ.นรอรรถ จันทร์กล่ำ

ณ หอประชุมจุฬาฯ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 มิถุนายน 2556

 

 

เข้าร่วมชม การแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์

ประจำปี 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย  วันที่ 5 มิถุนายน 2556 

 

เข้าร่วมชมการแสดง The Silent Prince an Opera about the

Buddha ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

วันที่ 8 มิถุนายน 2556

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 7

นักร้องรับเชิญ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์, แก้ม-นิว-จิ๋ว เดอะสตาร์,

ลูกหว้า-พิจิกา, นุ่น-สุบงกช บรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนี

กองทัพอากาศ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 มิถุนายน 2556

 

เข้าร่วมชม ารแสดงฟังดนตรีที่จุฬาฯ "ดนตรีร่วมสมัย & ไทยประยุกต์ "  โดย รองศาสตราจารย์

ดร.โกวิทย์  ขันธศิริ ศาสตรเมธี ปูชนียาจารย์ ศิลปิน ครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ วงเครื่องสายผสมโกวิทย์-อรวรรณ  วงจามจุรีออร์เคสตร้า และสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ณ หอแสดงดนตรี

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21 มิถุนายน 2556

 

เข้าร่วมงาน "วันสุนทรภู่ ครูกวีไทย"  จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  มิถุนายน 2556

 

 

เข้าร่วมชม การแสดงคอนเสิร์ต " ร้อง เต้น เยื้องกราย ร่ายรำ รัว เชิด เปิดบ้านวัฒนธรรม 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย " ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2556

 

 

เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต " เพลงทำนอง...สองครู " เอื้อ สุนทรสนาน -

สมาน กาญจนะผลิน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2556

 

เข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต A Thai-Brazilian Concert of Jazz,

Bossa Nova and Classical Music จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต

บราซิล ประจําประเทศไทย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

 

เข้าร่วมชม การแสดง CU Clarinet Ensemble Fundraising Concert โดย CU Clarinet Ensemble ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ันที่ 5 กรกฎาคม 2556

 

เข้าร่วมชม การประกวดร้องเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) ในโครงการ "กฟผ. รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง" รอบชิงชนะเลิศ จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมเพลงแห่งสยาม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 14 กรกฎาคม2556

 

เข้าร่วมชม การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 40 บรรเลงโดย

วงดุริยางค์ราชนาวี ศิลปินรับเชิญ เรือตรี สันติ ลุนเผ่, ถกลเกียรติ

วีรวรรณ, นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน เดอะสตาร์), สุวีระ บัวรอด

(คิว วงฟลัวร์), รัดเกล้า อามาระดิษ, จ่าเอกหญิงสราญรัตน์ ชูอำนาจ

จัดโดย  กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ณ หอประชุมใหญ่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 18 กรกฎาคม2556

 

 

เข้าร่วมชม ารแสดงฟังดนตรีที่จุฬาฯ โดย วงดนตรีชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) วงเครื่องสายไทยผสมผสานกับพิณนานาชาติ เช่น พิณกู่เจิง พิณปีกนก พิณเรือหงส์ของพม่า และพิณสายเดียวของเวียดนาม การบรรเลงดนตรีเสมือนจริงจากไอแพดร่วมกับเครื่องดนตรีจริง ณ หอแสดงดนตรี  อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

 

 

เข้าร่วมชม การบรรเลงบทเพลงคอนเสิร์ต โดย Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind " The road to WMC. 2013 " ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 21 กรกฎาคม 2556

 

เข้าร่วมชมการ แสดงคอนเสิร์ตรักเพลง รักแผ่นดิน 7 “MY SEASON CHANGE” เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กองดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 8 สิงหาคม 2556

 

 

เข้าร่วมชม การแสด "รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุดคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ"

ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2556

 

เข้าร่วมงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2556 หรือ Thailand

2013 - World Stamp Exhibition ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5

ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันที่ 4 สิงหาคม 2556 

 

เข้าร่วมชม การแสดงคอนเสิร์ต The Viola Lovers (Chulalongkorn

University  Viola Ensemble) อำนวยเพลงโดย ผศ. พ.อ. ชูชาติ

พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 21 สิงหาคม 2556  

 

เข้าร่วมชม การแสดงคอนเสิร์ต C.U. Band “Once Upon a Time”

โดย ชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(C.U. Band) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 23 สิงหาคม 2556  

 

 

เข้าร่วมชม การแสดงการขับร้องเพลงคลาสสิก " Cantanti Classico - An Evening of Songs an Arts " โดยนิสิตเอกขับร้องสากลจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 28 สิงหาคม 2556 

 

เข้าร่วมชม การแสดงคอนเสิร์ต " Thailand Choral Festival 2013 " จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมขับร้องประสานเสียง

แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 กันยายน 2556

 

ข้าร่วมชม การแสดงคอนเสิร์ต Dare To Dream Choral Concert : Thai Youth Choir 2013 คอนเสิร์ตประจำปีของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ปี 2556 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 8 กันยายน 2556

 

ข้าร่วมชม ละครเวทีนิเทศจุฬาฯ ปี 2556 เรื่อง "ปิ๊กกะแอน" 

โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2556

 

เข้าร่วมชม การแสดงโขนกลางแจ้ง โดย คณะโขนสถาบันคึกฤทธิ์

เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์" เนื่องในโอกาสฉลอง 100

ปีเกิด ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ณ สวนเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สาทร

วันที่ 25 ตุลาคม 2556