แนะนำคณะ

 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลทั่วไปของคณะ

 

แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เป็นบุคลากรประเภทหนึ่งที่ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถให้การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาและ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย บุคลากรในสาขานี้จะศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้นควบคู่กันไปกับการศึกษา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย จนมีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ปรมาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความพยายามที่จะฟื้นฟูและพัฒนาแพทย์แผนไทยซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาที่ล้ำค่าของไทย ในปี พ.ศ. 2523 โดยได้ก่อตั้งมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมขึ้น และเปิดโรงเรียนเพื่อสอนการแพทย์แผนไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) รวมทั้งเปิดคลินิกเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบแพทย์แผนไทย ต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรเป็นการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในปี พ.ศ. 2546 หน่วยงานทั้งหมดได้โอนย้ายมาสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรียกชื่อว่า สถานการณ์แพทย์แผนไทยประยุกต์
 

 

ชื่อปริญญา

 

ชื่อเต็ม    :    การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine)

ชื่อย่อ     :    พท.บ. (B.TM.)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

เสริมสร้างความรู้ความสามารถ และเจตคติอันดีงามที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการประกอบวิชาชีพ และเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมของประเทศ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข และเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

(1)  มีความรู้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานเพียงพอ และมีเจตคติที่ดีในการศึกษา ด้วยตนเอง การติดตาม วิทยาการใหม่ๆ การศึกษาต่อเนื่อง และการวิจัย

 

(2)  มีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ แบบองค์รวม

 

(3) สามารถผสมผสาน และประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาการแพทย์แผนไทย กับวิชาการแขนงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

(4)  มีโลกทัศน์กว้าง ทันสมัย และทันเหตุการณ์

 

(5)  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงาม ต่อการประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ ตามระเบียบการสอบคัด เลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือตามระเบียบ ของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือตามระเบียบ ของโครงการพิเศษที่คณะฯดำเนินการสอบคัดเลือกเอง โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 

เป็นไปตามระเบียบการสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือตามระเบียบ ของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือตามระเบียบ ของโครงการพิเศษที่คณะฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกเอง โดย การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 

ระยะเวลาการศึกษา

 

ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร


(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      19 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา                                            8 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    5 หน่วยกิต


(ข)  หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาบังคับ

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน               53 หน่วยกิต
                             การแพทย์แผนไทย                                52 หน่วยกิต


(ค)  หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

 

ตัวอย่างรายวิชา


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สถิติ

กลุ่มวิชาภาษา

- ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา การใช้ภาษาไทยในการแพทย์แผนไทย

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 - มนุษยศาสตร์บูรณาการ มนุษย์กับสังคม

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

- กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐาน พยาธิวิทยาพื้นฐาน เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชเวท เภสัชวิทยาพื้นฐาน กายพินิจและโรควินิจฉัย

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย

- เวชกรรมแผนไทย

- เภสัชกรรมแผนไทย

- หัตถเวชกรรมแผนไทย

- ผดุงครรภ์

 

แนวทางการจัดการศึกษา

 

มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะเรียนรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสาขาวิชาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่วิทยาเขตศาลายา ชั้นปีที่ 2 และ 3 นักศึกษาจะเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และวิชาการแพทย์แผนไทยควบคู่กัน การจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะศึกษา และฝึกปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์แผนไทย ในคลินิกอายุรเวท หอผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ศิริราช และโรงพยาบาลในภูมิภาค ที่เป็นสถานฝึกปฏิบัติ ทางด้านการแพทย์แผนไทย
 

 

สำเร็จการศึกษาแล้วได้อะไร และทำอะไรได้บ้าง

 

- ได้รับปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

- มีสิทธิ์ขอสอบขึ้นทะเบียน และสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

- ประกอบวิชาชีพ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย หรือประกอบอาชีพอิสระ (ส่วนตัว)

 

สมัครสอบ


      ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สามารถสมัครได้ 2 ทาง คือ

     - สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี กำหนดวันที่แน่นอนใน แต่ละปีการศึกษาให้ติดต่อฝ่ายแนะแนว ของโรงเรียน หรือกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

     - สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (เอ็นทรานซ์) โดยเลือกผ่านระบบคัดเลือก ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ : ๐-๒๔๑๙-๘๘๑๙

โทรสาร : ๐-๒๔๑๙-๘๘๑๘

 

แนะนำข้อมูลโดย : นางสาวกุลนันทน์ จงนิมิตไพบูลย์ 

ศิษย์เก่าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ห้อง ม.6/9 (ปีการศึกษา 2550)

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล